งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 2302115 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556. ความรู้ก่อนทดลอง 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ H 2 O (l) +

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 2302115 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556. ความรู้ก่อนทดลอง 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ H 2 O (l) +"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 2302115 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

2 ความรู้ก่อนทดลอง 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ H 2 O (l) + ΔH vap  H 2 O (g)

3 Vaporization and Condensation ความดันไอที่ภาวะ สมดุล (equilibrium vapor pressure) 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ Hg barometer

4 Vapor pressure 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

5 Clausius–Clapeyron relation Rudolf Clausius Benoît Paul Émile ClapeyronBenoît Paul Émile Clapeyron 1834 ความดันไอของของเหลวสัมพันธ์ กับอุณหภูมิ ตาม Clapeyron equation dP = ΔH vap dT T ΔV T = อุณหภูมิใน หน่วย Kelvin (K)  V = V vap –V liq V vap = ปริมาตรของไอ V liq = ปริมาตรของ ของเหลว V vap >>> V liq  H vap = ความร้อนแฝง ของการเกิดไอ 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

6 (2) dP = ΔH vap dT T ΔV V vap = nRT P dP = ΔH vap P dT nRT 2 n = 1 mole dP = ΔH vap dT P nRT 2  H vap มีค่าคงที่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดให้ logP = -ΔH vap + C 2.303 RT เมื่อ C = ค่าคงที่ เมื่อพิจารณาว่า ไอ เป็น ideal gas integrate

7 logP = -ΔH vap + C 2.303 RT เมื่อ C = ค่าคงที่ เมื่อพิจารณาที่ T 1 ซึ่งมี P 1 logP 1 = -ΔH vap + C 2.303 RT 1 เมื่อพิจารณาที่ T 2 ซึ่งมี P 2 logP 2 = -ΔH vap + C 2.303 RT 2 log P 2 = -ΔH vap P 1 2.303 R 1 + T 2 T 1 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

8 ความร้อนแฝงของการเกิดไอ (Latent Heat of Vaporization) ΔH vap 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ Ethanol 846 kJ/kg Acetic acid 402 kJ/kg Water 2257 kJ/kg Freon R-11 180 kJ/kg 1 kJ/kg = 0.43 Btu/lb m = 0.24 kcal/kg)

9

10 2302115 Gen Chem Lab I ปีการศึกษา 2553 นิสิตเข้าปฏิบัติการ แต่ง กายรัดกุม และ คำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว หรือยัง แว่นตานิรภัย เสื้อกาวน์ ติด ป้ายชื่อตัวใหญ่ๆ

11 กิจกรรม วันนี้ 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

12 1. บรรจุน้ำกลั่นใน บีกเกอร์ 2. บรรจุน้ำกลั่นให้ เต็มหลอด ฝึกอ่านสเกลบนหลอด ก่อนบรรจุน้ำ ระวังฟองอากาศ

13 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 2. คว่ำหลอดที่บรรจุน้ำกลั่นลงในบีก เกอร์ ระดับน้ำต้อง ท่วมหลอด

14 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 3. ปรับอากาศในหลอดให้ได้ 1.50-2.00 mL โดยใช้หลอดหยด บีบอากาศเข้าไป ส่วนที่ เป็น อากาศ ความดันภายนอก = ความดันภายในหลอด P atm = P air + P water = 1.00 atm

15 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 4. จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในบีกเกอร์

16 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 5. ค่อยๆเติมน้ำแข็งพร้อมดูดน้ำออก และใช้ แท่งแก้วคนเบาๆ จนอุณหภูมิใกล้เคียง 5 o C บันทึกอุณหภูมิและปริมาตรอากาศในหลอด ( ตอนที่ 2) P water = 0 atm P atm = P air = 1.00 atm

17 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 6. ค่อยๆ ต้มน้ำในบีก เกอร์ให้ร้อนขึ้น และใช้ แท่งแก้วคนเบาๆ จน อุณหภูมิใกล้เคียง 50 o C บันทึกอุณหภูมิและ ปริมาตรอากาศในหลอด ( ตอนที่ 1) ต้มน้ำในบีกเกอร์ให้ร้อน ขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมใช้ แท่งแก้วคนเบาๆ บันทึก อุณหภูมิและปริมาตร อากาศในหลอด ที่ อุณหภูมิ 55 – 80 o C อย่างน้อย 5 จุด อย่าลืม วัดความดันอากาศภายนอกจาก บารอมิเตอร์ (P atm )

18 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ การคำนวณและการสร้างกราฟ 1. หาจำนวน mol ของ Air ที่อยู่ในหลอด (n air ) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 0 c assume ว่า P water = 0 atm P atm = P air = 1.00 atm n air = P air@T 0 V 0 RT 0 n air = P atm V 0 RT 0 จะได้

19 2. หา P air@T1 ที่อยู่ในหลอดที่อุณหภูมิ T 1 ที่อุณหภูมิ T 1 วัดปริมาตรได้ V 1 P air@T1 = n air RT 1 V1V1 n air = P atm V 0 RT 0 แทนค่า V1V1 ที่อุณหภูมิ T 1 วัดปริมาตรได้ V 1 P air@T1 = P atm V 0 RT 1 = P atm V 0 T 1 RT 0 V1T0V1T0 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ ( อยู่ในช่วง 50 – 80 o C)

20 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 3. หา P water@T1 ที่อยู่ในหลอดที่อุณหภูมิ T 1 ( อยู่ในช่วง 50 – 80 o C) ที่อุณหภูมิ T 1 P atm = P air @T1 + P water@T1 = 1.00 atm P water@T1 = 1.00 atm – P air@T1 4. สรุปจะได้ข้อมูล T 1, P water@T1 logP 1 = -ΔH vap + C 2.303 RT 1 นำมาสร้างข้อมูล log P water@T1 กับ 1 T1T1 เพื่อเขียนกราฟ

21 อุณหภู มิ (°C) V ( mL ) T (K) P air (atm ) P wate r (atm ) logP wa ter 1/ T (K - 1 ) 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 5.0 + 273. 0 ตารางบันทึกผลการทดลอง 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

22 หัวข้อ ผลการเรียนรู้ที่ได้ มากปาน กลาง น้อยไม่ได้ เลย 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน / ปริมาตร / จำนวนโมล / และอุณหภูมิได้ตามกฎของแก๊ส ในอุดมคติ 2. แสดงวิธีการหาความดันไอของ น้ำจากการทดลอง 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันไอของน้ำกับอุณหภูมิที่ เปลี่ยนแปลงได้ตามสมการของ Clausius-Clapeyron 4. คำนวณหา ΔH vap ของน้ำ 5. ยกตัวอย่างการนำค่า ΔH vap มา ใช้ประโยชน์ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ ) และ.... อื่นๆที่ผู้เรียนอยากจะบอกผู้สอน 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

23


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 2302115 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556. ความรู้ก่อนทดลอง 2302115 Gen Chem Lab I : การทดลองที่ 5 ความดันไอและ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ H 2 O (l) +

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google