งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมินิเวศ : ที่ราบสลับที่ดอน ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลสายนาวัง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 82 กิโลเมตร

2 ประชากรมีเชื้อสายภูไท มีบางส่วนที่เป็นลาว และญ้อ
ประชากรมีเชื้อสายภูไท มีบางส่วนที่เป็นลาว และญ้อ ม. บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 จอมศรี 150 259 253 512 2 หนองขามป้อม 78 135 141 276 3 นากุดสิม 180 307 311 618 4 กุดตาใกล้ 91 183 192 375 5 นากระเดา 230 469 467 936 6 นากระเดาพัฒนา 98 186 191 377 7 กุดตาใกล้พัฒนา 109 185 365 8 นากุดสิมพัฒนา 176 321 357 678 1,112 2,036 2,086 4,137

3

4

5 ลักษณะพื้นที่ ภูเขาด้านทิศเหนือ ความสูงระหว่าง เมตร จากระดับน้ำ น้ำทะเลปานกลาง พื้นที่เป็นที่ราบ สลับที่ดอนเล็กน้อย และที่ลาดเชิงเขาลาดต่ำจากทิศ เหนือไปทางทิศใต้ ความสูงอยู่ระหว่าง เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน ฤดูร้อน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน มิถุนายน-กันยายน ฤดูหนาว พฤศจิกายน-กุมภาพันธุ์ อุณหภูมิสูงสุด มีนาคม 35.8 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุด ธันวาคม 16.8 องศาเซลเซียล เฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.8 องศาเซลเซียล

6 ชุด41:เนื้อดินเป็นทรายความลึก 50 ซ.ม.
ชั้นถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ระบายน้ำปาน กลางถึงดี ระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 3 ม. ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ดินต่ำ เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม่เหมาะสมกับการทำนา ชุด22: ดินร่วนปนทราย เป็นดินลึก ระบายน้ำ เลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ เป็นกรดแก่ ( ) น้ำแช่ขัง เหมาะทำนา

7

8

9

10 ปริมาณน้ำฝน รวมตลอดปี ประมาณ มิลลิเมตร สูงสุด กรกฎาคม มิลลิเมตร ต่ำสุด ธันวาคม มิลลิเมตร

11 แหล่งน้ำ : มีลำห้วย 5 สาย ไหลผ่าน คือ
ห้วยมะโน : ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีอ่างเก็บน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ห้วยสายนา :ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ห้วยหนองเม็ก : ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ห้วยกุดแฮ่ : ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ห้วยน้ำขุ่น : ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะฤดูฝน

12 ตารางที่ 3 : แสดงขนาดที่ดินสาธารณะ ในพื้นที่ อบต. สายนาวัง
ลำดับ รายการที่ดิน ไร่ งาน ตร.วา 1 ปงเสา ม.1 33 - 2 หนองสาธารณะประโยชน์ ม.1 12 3 ดอนเจ้าปู่สาธารณะประโยชน์ ม. 7 8 4 ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ม. 6 84 5 หนองน้ำบ่อศาลเจ้าปู่ ม. 6 6 ป่าช้าโคกหนองเม็ก หมู่ 4 18 19 7 หนองกุดขมับ นากุดสิม หมู่ 3 85 หนองกุดสิม หมู่ 3 68 9 ป่าช้านากุดสิม หมู่ 3 10 หนองหิน หมู่ 8 54 11 หนองขามป้อม หมู่ 2 99 ที่สาธารณะประโยชน์ ม. 5 (วัดป่าหลวงปู่เมฆ) 27 13 หนองกุงสาธารณะประโยชน์ นากระเดา หมู่ 5 14 48 โคกบ้านนากุดสิม (โคกโนนดู่) 660 15 ศาลเจ้าปู่หนองดินแดง ม.3 41 77 รวม 825 17 561

13 กลุ่มระดับตำบล 1.กลุ่มสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท มีสมาชิกทั้งหมด 1,812 คน (43%) 2.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลสายนาวัง มีสมาชิก ทั้งหมด คน(24%) 3.กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นบ้าน มีสมาชิกทั้งหมด 80 ครัวเรือน (7%) 4.กลุ่มเลี้ยงปลาดุก มีสมาชิกทั้งหมด 361 คน (32%) 5. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มีสมาชิกทั้งหมด คน (19%) 6. กลุ่มเลี้ยงปลาบึก มีสมาชิกทั้งหมด 202 คน (18%) 7. กลุ่มเลี้ยงเป็ดปักกิ่ง มีสมาชิกทั้งหมด 114 คน(10%) 8 .กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน(2%) 9 . คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน

14 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ๙ ๓๐๐,๐๐๐ 3 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม – ผ้าไหม ๘๘
ลำดับ กลุ่ม สมาชิก เงินทุน หมายเหตุ 1 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ๙๐ ๖๐,๐๐๐ 2 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ๓๐๐,๐๐๐ 3 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม – ผ้าไหม ๘๘ ๒๐๐,๐๐๐ 4 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก ๗๐ 5 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเป็ดปักกิ่ง ๓๐ 6 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร ๓๔ 7 กลุ่มแปรรูปข้าว ๔๐ ๓๐,๐๐๐ 8 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๑๔๗ ๓๒๐,๐๐๐ 9 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสายนาวัง ๒,๐๐๐,๐๐๐ 10 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชีวภาพ ๘๕ ๗๐,๐๐๐ 11 กลุ่มร้านค้าชุมชน ๑๓๙ ๑๒๘,๐๐๐ 12 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมือง ๒๐,๐๐๐ 13 กลุ่มแกะสลักหิน 60

15 เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทางอาหาร โครงการที่จะดำเนินการ
1. พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อให้พอเพียงในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 2. การเกษตรแบบผสมผสาน( 30 รายต้นแบบ) ยังไม่เป็นรูปธรรม 2.1) พัฒนาต่อยอดการเกษตรแบบผสมผสาน 2.2) จัดหา/ส่งเสริม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุกรรม 2.3) การตกผลึกทางความคิด รายได้ไม่ทันรายจ่าย รับจ้างได้เงินเร็ว 3.พัฒนาต่อยอดศักยภาพด้านการผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสตรี - กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายยอมคราม-ผ้าไหม/กลุ่มผู้ไทเก็บขิด/ กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ - กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมือง/ กลุ่มเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม

16 4. พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาเครื่องจักสานไม้ไผ่
5. พัฒนาต่อยอดทักษะช่างฝีมือแกะสลักหินทราย 6. พัฒนาต่อยอดทักษะช่างตีเหล็ก 2. สุขภาพชุมชน ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ - พัฒนาให้เกิดระบบการผลิตน้ำดื่มที่สะอาด - การอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร - การใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพร - และเมนูอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

17 5. ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน หมายเหตุ การจัดทำแผนพัฒนา 5 ปีให้ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ บูรณาการกับแผน อบต.

18 3. สวัสดิการชุมชน พัฒนาต่อยอดกองทุนสวัสดิการชุมชน 4. องค์กรชุมชน
การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน สร้างวัฒนธรรมการบริหารงานพัฒนาชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง

19 ชื่อ/สกุล หน่วยงาน/สังกัด ตำแหน่ง ติดต่อ 1. นายวิเชียร แสงโชติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการ 2. ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุกรรมการ 3. ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. นายบำรุง คะโยธา ผู้เชียวชาญเกษตรอินทรีย์ (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง) 6. นายประสิทธิ หวานเสร็จ ผู้อำนายการฝ่ายประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน


ดาวน์โหลด ppt โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google