งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญ เพชรทัวร์ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญ เพชรทัวร์ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญ เพชรทัวร์ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์

2 บุคลากรโรงเรียนบ้าน เฉลียงลับ นายประดิษฐ์ ศรีลือชา ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายประดิษฐ์ ศรีลือชา ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางพัชญา ไชยกุล ครู คศ.3 นางพัชญา ไชยกุล ครู คศ.3 นางปราณี ปึงตระกูล ครู คศ.3 นางปราณี ปึงตระกูล ครู คศ.3 นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์ ครู คศ.3 นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์ ครู คศ.3 นางเพ็ญนภา ถือศิลป์ ครู คศ.3 ( มา ช่วยราชการ ) นางเพ็ญนภา ถือศิลป์ ครู คศ.3 ( มา ช่วยราชการ ) นายประจวบ ราหุลปาน ครู คศ.3 นายประจวบ ราหุลปาน ครู คศ.3 นางณัฐวรรณ ปลาคำ ครู คศ.2 นางณัฐวรรณ ปลาคำ ครู คศ.2 นายสวิน แพทย์ชัยโย ครู คศ.3 นายสวิน แพทย์ชัยโย ครู คศ.3

3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

4 การบริหารงาน โรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้อง ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ห้อง ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 61 คน แยกเป็น นักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 32 คน

5 ผลการประเมินความสามารถด้าน การอ่าน

6 ผลการประเมินความสามารถด้าน การเขียน

7 ผลการประเมินของ สมศ. ตัวชี้วัด ที่ 4

8 ผลการทดสอบ NT ป.3, O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2555 - 2556

9 00 ผลการประเมินของ สมศ. รอบสาม ระดับจำนวนตัวชี้วัดตามระดับ คุณภาพ สรุป ผล หมาย เหตุ ดี มาก ดีพอใช้ต้อง ปรับปรุง การศึกษา ปฐมวัย รับรอ ง วัน / เดือน / ปี ที่รับ การ ประเมิน 28 – 30 มกราค ม 2556 การศึกษาขั้น พื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 5 ไม่ รับรอง

10 00 รางวัลระดับภารที่โรงเรียนได้รับ 2552 - 2557 ปี พ. ศ. รางวัลที่ได้รับ 2553 ด. ช. ปุณวิทย์ จันเม้า รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน ซอด้วง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 60 2553 เด็กหญิงสุธิษา แก้วจันทร์ และ เด็กชายศุภโชค โพธิ์ กาด รางวัลความสามารถพิเศษ การแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยาย เนื่องใน โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ( สพฐ.) 2556 เด็กหญิงสุธิษา แก้วจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62

11 การฝึกทักษะการสื่อสารที่ใช้ ภาษาต่างประเทศด้านการฟัง พูด กิจกรรม English for today รูปภาพ

12 การจัดกิจกรรให้นักเรียนเกิด จิตสำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ กิจกรรม ฟื้นฟู ศีลธรรม

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการ NT, O-NET โรงเรียนเหรียญ เพชรทัวร์ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google