งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8882 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 6 อัตรา เลขที่ 396, 308, 325, 333, 365, 368 มาช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8882 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 6 อัตรา เลขที่ 396, 308, 325, 333, 365, 368 มาช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8882 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม อัตราว่าง 6 อัตรา เลขที่ 396, 308, 325, 333, 365, 368 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ( ขรก.) ( กวท.1) ลาเรียน - ผอ. สำนักควบคุมการก่อสร้าง (1/1) กลุ่มงานควบคุมฯงานวิศวกรรม โยธาและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ 17 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานตรวจสอบความ ปลอดภัยอาคารของรัฐ ข้าราชการ 2018 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานควบคุมฯงาน วิศวกรรมระบบ ข้าราชการ พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 8 8 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานควบคุมฯงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 1312 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 13, ,7002,800 4,100 5,2006,3007,4008,5009,60010,70011,80013,000 1,8063, งานสารบรรณ 1,6523,465 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง 510 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี 2496 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 2293 (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง 2829 (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 3164 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 98186

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ 40 แห่ง การตรวจสอบอาคารราชการ ( ส่วนกลาง ) 140 แห่ง

5 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ งบดำเนินงาน งบลงทุน - หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8882 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 6 อัตรา เลขที่ 396, 308, 325, 333, 365, 368 มาช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google