งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักควบคุมการก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล สำนักควบคุมการก่อสร้าง

2 ผอ. สำนักควบคุมการก่อสร้าง (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 8 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานควบคุมฯงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ 26 25 พนักงานราชการ 17 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานควบคุมฯงานวิศวกรรมระบบ ข้าราชการ 20 18 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐ ข้าราชการ 20 18 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานควบคุมฯงานสถาปัตยกรรม ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 88 82 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้าง 3 รวม 113 107 อัตราว่าง 6 อัตรา เลขที่ 396, 308, 325, 333, 365, 368 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา (ขรก.) (กวท.1) ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 13,000 800 1,700 2,800 4,100 5,200 6,300 7,400 8,500 9,600 10,700 11,800 1,806 3,840 1.1 งานสารบรรณ 1,652 3,465 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 490 1091 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 152 297 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง 642 1388 (5) ส่ง เรื่อง 5 10 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 32 53 1.2 การเงิน & บัญชี 24 96 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 22 93 (3) รายงาน Online ครั้ง 2 3 1.3 พัสดุ 157 279 (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง 28 29 (2) ประสานการใช้รถยนต์.....ครั้ง 31 64 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 98 186

4 Function 1 ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 40 แห่ง 2
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 40 แห่ง 3 6 8 11 14 18 22 26 30 35 2 การตรวจสอบอาคารราชการ (ส่วนกลาง) 140 แห่ง 10 20 50 70 80 90 110 120 130 140 - 21

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ. 9.0980 0.75 6.20 11.97 20.23 27.46 35.90 43.46 51.97 61.38 71.98 83.25 100 0.84 6.43 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน - หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt สำนักควบคุมการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google