งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายอักขระ. หัว ข้อ  สายอักขระ  คลาส String  คลาส StringBuffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายอักขระ. หัว ข้อ  สายอักขระ  คลาส String  คลาส StringBuffer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายอักขระ

2 หัว ข้อ  สายอักขระ  คลาส String  คลาส StringBuffer

3 สายอักขระ

4 public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World! 2"); }

5 ประโยชน์ของสาย อักขระ  บอกผลลัพธ์ของการคำนวณ ให้เราทราบ  รายงานขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม  เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์

6 คลาส String

7 การใช้งาน สตริง  ประกาศตัวแปร String name;  กำหนดค่า name = new String("Smith");  แสดงผล System.out.println(name);

8 เรฟเฟอร์เรนซ์ (Reference)  int n n เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม  String name ไม่ได้หมายความว่า name เป็นวัตถุ String แต่เป็นการบอกว่า name เป็นเรฟ เฟอร์เรนซ์ (reference) หรือตัวที่ใช้ อ้างอิงไปที่วัตถุ String

9 วัตถุและเรฟเฟอร์เรนซ์  วัตถุ  เรฟเฟอร์เรนซ์

10 การสั่งงาน สตริง  รูปแบบ เรฟเฟอร์เรนซ์. ข้อความ ( สิ่งที่ส่งไป พร้อมกับข้อความ )  ตัวอย่าง name.length(); name.charAt(1);

11 เมธอดที่ น่าสนใจ  length() ความยาวของสตริง  charAt() ตัวอักษรในตำแหน่งที่ กำหนด ตัวอักษรตัวแรกคือตำแหน่งที่ 0 ตัวอักษรสุดท้ายคือ length() - 1  indexOf() ตำแหน่งของสายอักขระ ในสตริง  substring() สตริงที่อยู่ในช่วงที่ กำหนด

12 ตัวอย่างการใช้เมธ อด public class StringMessage { public static void main(String[] args) { String name = "Smith"; System.out.println(name.length()); System.out.println(name.charAt(2)); System.out.println(name.indexOf("t")); System.out.println(name.substring(1, 3)); }

13 การเปรียบเทียบ สตริง ( แบบผิดๆ ) public class StringCompareInCorrect { public static void main(String[] args) { String name1 = new String(“Smith”); String name2 = new String(“Smith”); System.out.println(name1 == name2); }

14 การเปรียบเทียบ สตริง ( แบบผิดๆ )

15 การเปรียบเทียบ สตริง public class StringCompare { public static void main(String[] args) { String name1 = new String(“Smith”); String name2 = new String(“Smith”); System.out.println(name1.equals(name2)); }

16 การต่อสตริง  เมธอด concat()  เครื่องหมาย +  เครื่องหมาย +=

17 เมธอด concat() public class StringConcat1 { public static void main(String[] args) { String name = "Smith"; String lastName = " Brown"; String fullName =name.concat(lastname); System.out.println(fullName); }

18 เครื่องหมาย + public class StringConcat2 { public static void main(String[] args) { String name = "Smith"; String lastName = " Brown"; String fullName = name + lastName; System.out.println(fullName); }

19 เครื่องหมาย += public class StringAppend { public static void main(String[] args) { String name = "Smith"; String lastName = " Brown"; name += lastName; System.out.println(name); }

20 ความมั่นคงของสตริง (Immutability)  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของสายอักขระได้ เลยหลังจากที่เราได้สร้างมันขึ้นมา  ในบรรดาข้อความ (message) ที่วัตถุ String รู้จักนั้น ไม่มีข้อความใดเลยที่ทำให้สายอักขระ เปลี่ยนแปลงได้ length() substring()

21 สตริงไม่ เปลี่ยนแปลง String str; str = new String("Smith"); str = new String("John");

22 สตริงไม่ เปลี่ยนแปลง String str = "Smith"; System.out.println(str.toUpperCase()) ; System.out.println(str);

23 สตริงไม่ เปลี่ยนแปลง public class StringDeficiency { public static void main(String[] args) { String str = "A"; for (int i = 0; i < 100; i++) str += "A"; System.out.println(str); }

24 สตริงไม่ เปลี่ยนแปลง

25 คลาส StringBuffer

26 ข้อดีของ String Buffer  ประหยัดทั้งหน่วยความจำและเวลาใน การประมวลผล วัตถุ String Buffer สามารถ เปลี่ยนแปลงค่าในสายอักขระที่มัน นำเสนอได้เอง โดยไม่ต้องสร้างวัตถุ ขึ้นมาใหม่

27 เมธอดที่น่าสนใจ  append() การต่อสาย อักขระ  insert() การแทรกสาย อักขระ  delete() การลบสายอักขระ ย่อย

28 ตัวอย่างการใช้เมธอด StringBuffer sb = new StringBuffer("John"); System.out.println(sb); sb.append(" Hunter"); System.out.println(sb); sb. insert(4, "y"); System.out.println(sb); sb.delete(2, 4); System.out.println(sb);

29 ทดลองเปลี่ยนแปลง String Buffer public class StringBufferAppend { public static void main(String[] args) { StringBuffer sb; sb = new StringBuffer("A"); for (int i = 0; i < 100; i++) sb.append("A"); System.out.println(sb); }

30 ทดลองเปลี่ยนแปลง String Buffer

31 String Builder  มีเมธอดที่เหมือนกับ String Buffer  ทำงานได้เร็วกว่า String Buffer  String Buffer ปลอดภัยสำหรับการ ทำงานในแบบ multiple threads

32 Java Doc

33 เอกสารอ้างอิง

34 แหล่งเอกสาร  http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api  http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ja va/lang/String.html  http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ja va/lang/StringBuffer.html

35 สรุป

36  สายอักขระมีไว้เพื่อการแสดงผลข้อความ  สายอักขระได้ถูกนำเสนอด้วยวัตถุ String และ String Buffer  เราสามารถใช้งานวัตถุได้โดยผ่านทางเรฟเฟอร์ เรนซ์  เรฟเฟอร์เรนซ์เปรียบเสมือนรีโมทคอนโทรล  วัตถุเปรียบได้กับสิ่งที่รีโมทนั้นควบคุมอยู่  การส่งข้อความหาวัตถุเปรียบได้กับการกดปุ่มรีโมท คอนโทรล

37 สรุป  การเปรียบเทียบสตริงทำได้โดยการส่งข้อความ equals( )  การต่อสตริงนอกจากจะใช้การส่งข้อความ concat() แล้ว ยังสามารถใช้เครื่องหมาย + ได้อีก ด้วย  สายอักขระของวัตถุ String ไม่สามารถถูก เปลี่ยนแปลงได้  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าในสายอักขระบ่อยๆ ควรใช้วัตถุ String Buffer

38 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย การเรียนรู้ที่ 4 1. สร้างวัตถุ String ขึ้นมาหนึ่งตัว ภายในบรรจุ คำว่า "Sawasdee Thailand" แล้วแสดงสายอักขระนั้น 2. แสดงสายอักขระเหมือนในข้อ 1 แต่เปลี่ยนไปใช้วัตถุ String Buffer แทน 3. กำหนดข้อความเป็น http://www.abc.com/index.html ให้เขียน โปรแกรมที่พิมพ์ตำแหน่งของเครื่องหมาย / ทุกตัว http://www.abc.com/index.html

39 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย การเรียนรู้ที่ 4 4. สร้างวัตถุ String ขึ้นมา 2 ตัว และให้ทำ การเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมาย == แล้วให้ ผลลัพธ์เป็นจริง 5. สร้างวัตถุ StringBuffer และทดสอบว่าการ เปรียบเทียบด้วย เครื่องหมาย == และเมธอด equals() ให้ ผลลัพธ์เหมือนหรือต่างกับวัตถุ String อย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt สายอักขระ. หัว ข้อ  สายอักขระ  คลาส String  คลาส StringBuffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google