งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details) 1. เส้นทางที่จะบิน – เตรียมวางแผนใน การรายงาน 2. ระยะสูงที่ทำการบิน 3. ความเร็วไต่ ความเร็วในการบินระดับ 4.True Tracks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details) 1. เส้นทางที่จะบิน – เตรียมวางแผนใน การรายงาน 2. ระยะสูงที่ทำการบิน 3. ความเร็วไต่ ความเร็วในการบินระดับ 4.True Tracks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details) 1. เส้นทางที่จะบิน – เตรียมวางแผนใน การรายงาน 2. ระยะสูงที่ทำการบิน 3. ความเร็วไต่ ความเร็วในการบินระดับ 4.True Tracks และระยะทาง 5. ระยะทางจากจุดต่างๆ 6.Magnetic Variation

2 A A B B Altitude Mag Crs 0 to 179 = Odd + 500 Mag Crs 180 to 359 = Even + 500 Altitude Mag Crs 0 to 179 = Odd + 500 Mag Crs 180 to 359 = Even + 500 Pilotage Things To Consider

3 Dead Reckoning (DR) VFR Cruising Altitude Rules 8,500 ft MSL 7,500 ft MSL Above 3,000 ft AGL 0° - 179° Odd Thousands + 500 ft 0° - 179° Odd Thousands + 500 ft 180° - 359° Even Thousands + 500 ft 180° - 359° Even Thousands + 500 ft Magnetic Course Jeppesen Sanderson, Inc. 1998 All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual Jeppesen Sanderson, Inc. 1998 All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual

4 Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process When flying course 175 and for wind correction, Flying heading 185. What is flight altitude?

5 Dead Reckoning (DR) Magnetic Course / Cruising Altitude Magnetic Heading: 355° Magnetic Course: 008° Correct VFR Cruising Altitude: Odd Thousand Plus 500 Feet WIND Jeppesen Sanderson, Inc. 1998 All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual Jeppesen Sanderson, Inc. 1998 All Rights Reserved Guided Flight Discovery Private Pilot Manual

6 Check the Weather Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process

7 ข่าวอากาศ โดยเฉพาะความเร็วลมและอุณหภูมิ ใช้ในการหา Performance ของเครื่อง ได้แก่ VR, V1, V2, Vx, Vy, ระยะทาง วิ่งขึ้น, ระยะทางร่อนลง, ขีด ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องวัด ประกอบการบินที่มีสามารถเข้าสภาพ อากาศได้หรือไม่ ข่าวอากาศได้จาก METAR TAF

8 Check the Weather Select a Route Check the Weather Select a Route Checkpoints - Performance - Airspace - Fuel Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process

9 Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements

10 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Normal planning When planning to an intended destination with alternate, the minimum amount of fuel to be on board the aircraft is the Minimum Ramp (Block) Fuel = Taxi Fuel + Trip Fuel + Contingency Fuel + Alternate Fuel + Final Reserve Fuel.

11 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Ramp (block) fuel = The total fuel on board the aircraft before starting engines. Taxi fuel = A standard quantity to cover APU consumption, engine start, and ground maneuvers until a start of takeoff. Takeoff fuel = Ramp fuel minus taxi fuel.

12 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Trip fuel = The fuel required to fly from the aerodrome of departure to the planned destination, based on planned operating conditions. This amount shall include fuel for takeoff, climb following a normally used SID giving longest distance, normal cruise, descent to initial approach fix, approach to the least favorable runway and landing.

13 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Contingency Fuel (CF) = Fuel required to cover deviations during flight from the “Planned operating conditions” as well as to provide operational flexibility in case of inflight malfunction. When planning a flight, the CF shall be 5% of the planned trip fuel. Be reduced to a minimum of 3% of the planned trip fuel, provided an en route alternate is available

14 การคำนวณจำนวนน้ำมัน An en route alternate used for planning with reduced Contingency Fuel (CF) is an aerodrome which should be located within a circle with a radius equal to 20% of the total flight plan distance, the center of which lies on the planned route at a distance from destination 25% of the total flight plan distance, or 20% of the total flight plan distance plus 50 nm, whichever is greater.

15

16 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Alternate fuel = The fuel required to fly from the planned destination to the respective alternate, based on the planned operating conditions. The alternate fuel will include fuel from the start of a missed approach following a normally used SID giving the longest distance, Climb, Long- Range Cruise, descent to main navaid, and approach to the least favorable runway and landing at alternate.

17 การคำนวณจำนวนน้ำมัน Final reserve fuel = Fuel required to fly for 30 min (Turbo Prop : 45 min) above the alternate aerodrome (or the destination when no alternate required) at: 1. Holding speed 2. 1500 ft ISA 3. Estimated weight.

18 ATC DETAIL AIP: AERODROME INFORMATION PUBLISHCATION

19 Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements Prepare the Nav Log Check the Weather Select a Route Choose a VFR Cruising Altitude Consider Fuel Requirements Prepare the Nav Log Nav Log Dead Reckoning (DR) Flight Planning Process

20 A.Route Column: Departure, Reporting Point, Turning Point, Check Point, Destination B.NAV Column: Freq & Code C.Report Column: RPT Call Sign D.MAG Heading Column: Magnetic Course & Drift E.Distance Section: Total Distance, LEG / Remain F.ETE/EST Total Column: Estimate Time En-Route G.ETA / ATA :Estimate Arrival / Actual Time Arrival H.Ground Speed Column: EST.GS I.Fuel Section: Total AMT Fuel, EST LEG/Remain, Actual Fuel Remain J.Position Report K.Destination Airport Information A B CD E F G HI J

21 A.Emergency Field Section B.GCI or UHF/DF Station Section: Location, Callsign C.Takeoff Data Section D.Miscellaneous Data Section

22 การคำนวณหาค่าต่างๆ ตาม Flight plan Heading Speed Time

23 หลักการบินเดินทางระยะสูงปาน กลาง (Medium Level Navigation ระยะสูงประมาณ 8,000 – 10,000 ฟุต

24 การเตรียมการก่อนการบิน 1. การเตรียมแผนที่ : ความกว้างของแผนที่ อย่าง น้อย 40 NM จากเส้นทางบินและครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดตลอดเส้นทางบิน 2. เส้นทางบิน (Track) ลาก Track ลงบนแผนที่ ควรใช้สีดำหรือสีน้ำเงิน 1. ลากจากสนามบินต้นทางไปยัง Turning Point จุดแรก 2. ถ้า Turning Point ไม่มีเครื่องช่วยในการ เดินอากาศติดตั้งอยู่ให้ใช้รัศมีวงเลี้ยว 1 ½ NM ที่ปลายสุดของ Track 3. ถ้า Turning Point มีเครื่องช่วยในการ เดินอากาศติดตั้งอยู่การลาก Track ผ่าน Turning Point จะไม่มี Turning Radius

25 เส้นทางบิน (Track) Visual Turning Point (Town) NO Turning Radius NDB 1 ½ Turning Radius

26 ระยะทาง (Distance) วัดระยะทางจากสนามบินต้นทาง ถึงสนามบิน ปลายทาง โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 10 NM และ Mark ด้านนอกของ Track ระยะทางของ Track ตรง Turning Point ที่มี เครื่องช่วยเดินอากาศติดตั้งอยู่ จะเพิ่มระยะทาง จำนวน 1 NM ต่อมุมที่เปลี่ยนแปลง ๔๐ องศา

27 ระยะทาง (Distance) Visual Turning Point (Town) 100º Track Change 2 ½ NM added to distance NDB 1 ½ Turning Radius 10 20 30 40 50 60 100 110 130 150 160 170 180 190 120

28 ทิศทาง (Direction) วัดจากค่าเฉลี่ยของแต่ละขา เป็น Magnetic Tracks แล้วเขียนไว้ใน course arrow ทาง ด้านขวาของแต่ละขา ด้วยสีน้ำเงิน 0:45 3500 22 360 23

29 ระยะสูงปลอดภัย (Safety Heights) – จะคิดแต่ละขาและแสดงลงใน Course Arrow Aerodrome Control Boundaries Check Points – ชัดเจน สังเกตได้ง่าย และอยู่ใกล้ Track

30 การศึกษาข่าวอากาศและการส่ง Flight Plan 1. ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัยของสนามบินต้นทาง 2. ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัย ตามเส้นทางบิน 3. ตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็วลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัย ของสนามบินปลายทางและสนามบิน สำรอง 4. ทำแผนการบินและส่งแผนการบินล่วงหน้าอย่าง น้อย ๑ ชั่งโมง

31 ขั้นตอนการบิน (INFLIGHT PROCEDURE) การไต่ การบินระดับ จุดเลี้ยว (TURNING POINT) การลดระยะสูง (DESCENT PROCEDURE)

32 การไต่ จับเวลาตั้งแต่ปล่อย BRAKES AFTER TAKE – OFF OUTBOUND HEADING ตาม TRACK รักษา A/S ไต่

33 การบินระดับ รักษาความเร็วเดินทาง ทำ CLEAR CHECK C (COMPASS) L (LOG) E (ENGINE) A (ALTIMETER) R (RADIO)

34 จุดเลี้ยว (TURNING POINT) SET HEADING ขาต่อไป REPORT POSITION CHECK ETA เลี้ยวถือ HEADING ใหม่ แก้ไข ETA ทำ CLEAR CHECK

35 การลดระยะสูง (DESCENT PROCEDURE) ขออนุญาต ATC ทำ BEFORE DESCENT CHECK

36 Lost Procedures

37 CLIMB CONFESS COMMUNICATE COMPLY CONSERVE Lost Procedures

38 CLIMB – ไต่หาความสูงเพื่อตรวจสอบจุด Check Point จุด สุดท้าย – มองหา Land Mark เปรียบเทียบกับสัญญลักษณ์ใน แผนที่ –Check Compass –Check Time COMMUNICATE – ติดต่อศูนย์ควบคุมการบิน Identify by SQ. CONFESS – รายงานสถานการณ์ ข้อขัดข้อง ปัญหา และขอ คำแนะนำ COMPLY – ปฏิบัติตามคำแนะนำ CONSERVE – ถ้าทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จ ให้เตรียมตัว Force ในพื้นที่ที่เหมาะสม

39 การวิเคราะห์ และการอ่านแผนที่ พื้นที่โดยทั่วไป ความสูงชันของพื้นที่ ชายฝั่งทะเล และพื้นน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และเพาะปลูก เส้นทางคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร พื้นที่ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นพิเศษ

40 การอ่านแผนที่ การรู้ทิศทาง การรู้ระยะทาง การแปลความหมายของพื้นที่ การเลือกที่หมาย

41 One – In – Sixty Rule A 60 NM 1 องศา 1 NM

42 A B C Distance flown Correction to parallel Correction to converge Distance to fly Distance off Correction angle to parallel X 1/60 = Distance off Distance flown Correction angle to converge X 1/60 = Distance off Distance to fly การนำไปใช้งาน

43 วิธีทำ A B เวลา 02:10 HDG 150 เวลา 02:22 C 2 NM 15 NM HDG 138 เวลา = ? Correction to parallel Correction to converge Correction angle to parallel X 1/60 = Distance off Distance flown Correction angle to parallel = Distance off Distance flown X 60 = = 8 องศา 2*60 15

44 Correction angle to parallel = 8 องศา HDG เดิม 150 HDG ใหม่ 138 ต่างกัน 12 องศา แสดงว่า Correction angle to converge = 12-8 = 4 องศา จาก Correction angle to converge X 1/60 = Distance off Distance to fly Distance to fly = Correction angle to converge Distance off X 60 2*60 4 = = 30 NM

45 ระยะทาง 15 NM ใช้เวลา 12 นาที ระยะทาง 30 NM ใช้เวลา 24 นาที ดังนั้น บ. จะกลับเข้า Track เวลา 0222+24 = 0246 Ans

46 Time to Station = Time for Bearing Change (minutes)×60 Degrees of Bearing Change Distance to Station = Time for Bearing Change (minutes)×60 Degrees of Bearing Change

47 การคำนวณ TAS Wind effect Effect on GS Effect on Drift

48 Question ?

49 Map Reading It is the identification of landmarks from their representation on a chart and therefore utilization of this information to fix the position of the aircraft or to establish lines of position.

50 Advantages and Limitation of Map Reading Advantages The best means of checking dead reckoning No fix is more precise than a positive identification of an accurately mapped landmark. Limitation It cannot be used when the ground is obscured by clouds or when flying over water Landmarks cannot always be readily identified on a chart such as at night or if the chart is incomplete or inaccurate.


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดเส้นทางบิน (Route Details) 1. เส้นทางที่จะบิน – เตรียมวางแผนใน การรายงาน 2. ระยะสูงที่ทำการบิน 3. ความเร็วไต่ ความเร็วในการบินระดับ 4.True Tracks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google