งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 คำสั่งควบคุม แบบมีทางเลือก รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 คำสั่งควบคุม แบบมีทางเลือก รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 คำสั่งควบคุม แบบมีทางเลือก รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 4

2 คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก 2L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School คำสั่ง ควบคุม แบบมี ทางเลือก คำสั่ง if ifif..else Neste d if คำสั่ง switch 12

3 คำสั่ง if : if 3L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School if(condition) statement; if(condition) statement; if(condition) { statements; } if(condition) { statements; }

4 คำสั่ง if : if 4L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class ScoreTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); float score = in.nextFloat(); if(score >= 60) System.out.println("Passed"); } Passed ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 74 ผลลัพธ์ที่ได้คือ... ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 55 ผลลัพธ์ที่ได้คือ...

5 คำสั่ง if : if 5L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class ScoreTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); float score = in.nextFloat(); if(score < 60) { System.out.println("Failed"); System.out.println("You must take this course again."); } ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 74 ผลลัพธ์ที่ได้คือ... Failed You must take this course again. ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 55 ผลลัพธ์ที่ได้คือ...

6 คำสั่ง if : if..else 6L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School if(condition) { statements1; } else { statements2; } if(condition) { statements1; } else { statements2; } no yes

7 คำสั่ง if : if..else 7L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class ScoreTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); float score = in.nextFloat(); if(score >= 60) System.out.println("Passed"); else { System.out.println("Failed"); System.out.println("You must take this course again."); } Passed ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 74 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ... Failed You must take this course again. ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 55 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

8 คำสั่ง if : nested if 8L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School if(condition1) { statements1; } else if(condition2) { statements2; } … else { statementsN; } if(condition1) { statements1; } else if(condition2) { statements2; } … else { statementsN; } no yes no yes

9 คำสั่ง if : nested if 9L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class GradeTest { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); float score = in.nextFloat(); char grade; if(score >= 80) grade = 'A'; else if(score >= 70) grade = 'B'; else if(score >= 60) grade = 'C'; else if(score >= 50) grade = 'D'; else grade = 'F'; System.out.println(grade); }

10 คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก  ทบทวนบทที่ 4 เรื่อง if  ปฏิบัติการที่ 4 คำสั่ง if  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 4 คำสั่ง if Mahidol Wittayanusorn School10L. Ngamprasit

11 คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก 11L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School คำสั่ง ควบคุม แบบมี ทางเลือก คำสั่ง if ifif..else Neste d if คำสั่ง switch 12

12 12L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School switch (variable/expression) { case constant1: statements; break; case constant2: statements; break;... case constantN: statements; break; default: statements; }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็ จะทำตามคำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมา ทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ ต้องมีชนิดข้อมูลเป็น byte, short, char, int, enum และ String เท่านั้น

13 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง 13L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ One Two Three Bye ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

14 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง 14L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 2; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ Two Three Bye ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

15 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง 15L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 3; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ Three Bye ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

16 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง 16L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 4; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); case 2: System.out.println("Two"); case 3: System.out.println("Three"); default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ Bye ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

17 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 1) 17L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); break; case 3: System.out.println("Three"); break; default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ One ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

18 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 1) 18L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 2; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); break; case 2: System.out.println("Two"); break; case 3: System.out.println("Three"); break; default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ Two ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

19 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 2) 19L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: System.out.println("One"); case 2: System.out.println("Two"); break; case 3: System.out.println("Three"); break; default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ One Two ผลลัพธ์ที่ได้ คือ...

20 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 3) 20L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: case 2: System.out.println("Two"); break; case 3: System.out.println("Three"); break; default: System.out.println("Bye"); }  ตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือนิพจน์ ถ้าตรงตาม case ใดก็จะทำตาม คำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะเจอคำสั่ง break  กรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุโปรแกรม จะมาทำงานที่คำสั่ง default โดยอัตโนมัติ Two ผลลัพธ์ที่ได้ คือ... Two ถ้าให้ num = 2 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ... Three ถ้าให้ num = 3 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ...

21 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 4) 21L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: case 2: System.out.println("Hello"); break; case 3: case 4: System.out.println("Bye"); }  เงื่อนไข คือ  แสดงข้อความว่า Hello เมื่อ num มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 2  แสดงข้อความว่า Bye เมื่อ num มีค่าเท่ากับ 3 หรือ 4 Hello ผลลัพธ์ที่ได้ คือ... Hello ถ้าให้ num = 2 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ... Bye ถ้าให้ num = 3 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ...

22 คำสั่ง switch : ตัวอย่าง ( ปรับปรุง 4) 22L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class SwitchExam { public static void main(String[] args) { int num = 1; switch (num) { case 1: case 2: System.out.println("Hello"); break; case 3: case 4: System.out.println("Bye"); }  เงื่อนไข คือ  แสดงข้อความว่า Hello เมื่อ num มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 2  แสดงข้อความว่า Bye เมื่อ num มีค่าเท่ากับ 3 หรือ 4 Bye ถ้าให้ num = 4 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ... ถ้าให้ num = 5 ผลลัพธ์ ที่ได้คือ...

23 คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก  ศึกษาบทที่ 4 เรื่อง switch  ปฏิบัติการที่ 5 คำสั่ง switch  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 5 คำสั่ง switch Mahidol Wittayanusorn School23L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 คำสั่งควบคุม แบบมีทางเลือก รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google