งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ตัวอย่างที่ 1 ผลบวกของจำนวน เต็มสองจำนวนเป็น -51 ถ้าจำนวน หนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ 13 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ตัวอย่างที่ 1 ผลบวกของจำนวน เต็มสองจำนวนเป็น -51 ถ้าจำนวน หนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ 13 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2

4 3 ตัวอย่างที่ 1 ผลบวกของจำนวน เต็มสองจำนวนเป็น -51 ถ้าจำนวน หนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ 13 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ให้ x แทนจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง จำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งที่น้อย กว่า x อยู่ 13 เป็น x - 13 ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวน เป็น -51 จะได้สมการ x + (x-13) = -51

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 x + x - 13 = -51 2x -13 = -51 2x = -51 + 13 2x = - 38 x = 2 -38 x = -19

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 ตรวจสอบ จำนวนเต็มจำนวนแรก คือ -19 จำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่ง คือ -19-13 = -32 ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนเป็น (-19) + (-32) = -51 เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ จำนวนเต็มสองจำนวนคือ -19 และ -32

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ตัวอย่างที่ 2 จงหาจำนวนคู่สามจำนวน ที่เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็น 288 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนคู่จำนวนแรก จำนวนคู่สามจำนวนที่เรียงติดกันคือ x, x+2 และ x+4 ผลบวกของจำนวนคู่สามจำนวนที่เรียง ติดกันเป็น 288 จะได้สมการ x+(x+2)+(x+4) = 288

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 x+x+2+x+4 = 288 3x + 6 = 288 3x = 288 - 6 3x = 282 x = 3 282 x = 94

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ตรวจสอบ จำนวนคู่จำนวนแรกคือ 94 จำนวนคู่สามจำนวนที่เรียงติดกันคือ คือ 94, 94+2 = 96 และ 94+4 = 98 ผลบวกของจำนวนคู่สามจำนวนที่ เรียงติดกันเป็น 94+96+98 = 288 เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ จำนวนคู่สามจำนวนคือ 94, 96 และ 98 ตอบ 94, 96 และ 98

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ตัวอย่างที่ 3 จงหาจำนวนคี่สาม สามจำนวนที่เรียงติดกัน ซึ่งผล ต่างของสองเท่าของจำนวนคี่ที่ มากที่สุดกับจำนวนคี่ที่น้อยที่สุด เป็น -45

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนคี่ที่น้อยที่สุด จำนวนคี่สามจำนวนที่เรียงติดกันจาก น้อยไปมากคือ x, x+2 และ x+4 ผลต่างของสองเท่าของจำนวนคี่ที่มาก ที่สุดกับจำนวนคี่ที่น้อยที่สุดเป็น -45 จะได้สมการ 2(x+4) - x = -45

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 2(x+4) - x = -45 2x + 8 -x = -45 x + 8 = -45 x = -45 - 8 x = -53

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 ตรวจสอบ จำนวนคี่ที่น้อยที่สุด -53 จำนวนคี่สามจำนวนที่เรียงติดกันจาก น้อยไปหามาก คือ -53, -53+2 = -51 และ -53+4 = -49 ผลต่างของสองเท่าของจำนวนคี่ที่มาก ที่สุดกับจำนวนคี่ที่น้อยที่สุด 2(-49) - (-53) = -98 + 53 = -45 ตอบ -53, -51 และ -49

15 ครูชนิดา ดวงแข 14

16 ครูชนิดา ดวงแข ขั้นที่ 1 อ่านโจทย์ให้เข้าใจ แล้ววิเคราะห์ โจทย์ เพื่อหาว่า โจทย์กำหนดอะไร มาให้บ้างและให้หา อะไร

17 ครูชนิดา ดวงแข ขั้นที่ 2 กำหนดตัวแปรแทน สิ่งที่โจทย์ ให้หา หรือแทนสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ โจทย์ต้องการ ให้หา

18 ครูชนิดา ดวงแข ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ เงื่อนไขในโจทย์ และเขียน สมการ

19 ครูชนิดา ดวงแข ขั้นที่ 4 แก้สมการ เพื่อ หาคำตอบ ที่โจทย์ต้องการ

20 ครูชนิดา ดวงแข ขั้นที่ 5 ตรวจสอบ คำตอบของ สมการ ตาม เงื่อนไขในโจทย์

21 ครูชนิดา ดวงแข 20

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 1) จงหาจำนวนเต็มสามจำนวนที่ เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็น -255 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนเต็มจำนวนแรก จำนวนเต็มสามจำนวนที่เรียงติดกันคือ x, x+1 และ x+2 ผลบวกของจำนวนเต็มสามจำนวนที่ เรียงติดกันเป็น -255 จะได้สมการ x+(x+1)+(x+2) = -255

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 x+x+1+x+2 = -255 3x + 3 = -255 3x = -255 - 3 3x = -258 x = 3 -258 x = -86

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 ตรวจสอบ จำนวนแรกคือ -86 จำนวนสามจำนวนที่เรียงติดกันคือ คือ -86, -86 + 1 = -85 และ -86+2 = -84 ผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่เรียง ติดกันเป็น (-86)+(-85)+(-84) = -255 เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ จำนวนสามจำนวนคือ -86, -85 และ -84 ตอบ -86, -85 และ -84

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 1) จงหาจำนวนเต็มสามจำนวนที่ เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็น -255 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนเต็มจำนวนแรก จำนวนเต็มสามจำนวนที่เรียงติดกันคือ x, x-1 และ x-2 ผลบวกของจำนวนเต็มสามจำนวนที่ เรียงติดกันเป็น -255 จะได้สมการ x+(x-1)+(x-2) = -255

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 x+x-1+x-2 = -255 3x - 3 = -255 3x = -255 + 3 3x = -252 x = 3 -252 x = -84

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 ตรวจสอบ จำนวนแรกคือ -84 จำนวนสามจำนวนที่เรียงติดกันคือ คือ -84, -84 - 1 = -85 และ -84-2 = -86 ผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่เรียง ติดกันเป็น (-84)+(-85)+(-86) = -255 เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ จำนวนสามจำนวนคือ -84, -85 และ -86 ตอบ -84, -85 และ -86

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 4) จำนวนคู่สองจำนวนที่เรียงติดกัน เมื่อนำ 6 มาลบออกจากจำนวนที่ มากกว่าแล้วคูณด้วย 3 จะได้ผลลัพธ์ เท่ากับเมื่อนำ 4 มาบวกกับจำนวนที่ น้อยกว่าแล้วคูณด้วย 7 จงหาจำนวน คู่สองจำนวนนั้น

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนคู่จำนวนแรก จำนวนคู่อีกจำนวนหนึ่งที่น้อย x -2 นำ 6 มาลบออกจากจำนวนมากแล้ว คูณด้วย 3 คือ 3(x-6) จะได้เท่ากับ 4 บวกจำนวนน้อยแล้ว คูณด้วย 7 คือ 7[(x-2)+4] จะได้สมการ 3(x-6) = 7[(x -2) +4]

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 3(x - 6) = 7(x-2+4) 3x - 18 = 7(x+2) 3x - 18 = 7x + 14 3x - 7x -18 = 14 -4x = 14 + 18 x = -4 32 x = -8

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 ดังนั้นจำนวนคู่จำนวนแรก คือ -8 จำนวนคู่อีกจำนวนหนึ่งที่น้อยกว่า คือ -8 -2 = -10 ตรวจสอบ 3(-8-6) = 7(-10+4) 3(-14) = 7(-6) -42 = -42 ตอบ -8 และ -10

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนคู่จำนวนแรก จำนวนคู่อีกจำนวนหนึ่งที่มาก x+2 นำ 6 มาลบออกจากจำนวนมากแล้ว คูณด้วย 3 คือ 3[(x+2) - 6] จะได้เท่ากับ 4 บวกจำนวนน้อยแล้ว คูณด้วย 7 คือ 7(x+4) จะได้สมการ 3[(x+2) - 6] = 7(x+4)

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 3[(x+2)-6] = 7(x+4) 3(x- 4) = 7(x+4) 3x - 12 = 7x + 28 3x -7x = 28 +12 -4x = 40 x = -4 40 x = -10

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 ดังนั้นจำนวนคู่จำนวนแรก คือ -10 จำนวนคู่อีกจำนวนหนึ่งที่มากกว่า คือ -10+2 = -8 ตรวจสอบ 3[(-8)-6] = 7(-10+4) 3(-14) = 7(-6) -42 = -42 ตอบ -10 และ -8

35 ครูชนิดา ดวงแข 34 5) ถ้าผลบวกของจำนวนเต็มสอง จำนวนเท่ากับ 20 และผลต่างของ สองจำนวนนั้นเท่ากับ 2 จงหา จำนวนสองจำนวนนั้น

36 ครูชนิดา ดวงแข 35 วิธีทำ ให้ x แทนจำนวนแรกที่มาก ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวน เท่ากับ 20 จำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งคือ 20-x ผลต่างของสองจำนวนเท่ากับ 2 จะได้สมการ x - (20-x) = 2

37 ครูชนิดา ดวงแข 36 x - (20-x) = 2 x - 20 + x = 2 2x = 2 + 20 2x = 22 x = 2 22 x = 11

38 ครูชนิดา ดวงแข 37 ดังนั้นจำนวนแรกที่มาก คือ 11 จำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่ง คือ 20 - 11 = 9 11 + 9 = 20 11 - 9 = 2 ตอบ 11 และ 9

39 ครูชนิดา ดวงแข 38 การบ้าน แบบฝึกหัดหน้าที่ 102 ข้อ 2, 3


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ตัวอย่างที่ 1 ผลบวกของจำนวน เต็มสองจำนวนเป็น -51 ถ้าจำนวน หนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ 13 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google