งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุม (Control Statements). 22 การควบคุมการไหลของ โปรแกรม คำสั่งกำหนดเงื่อนไข  โครงสร้าง if  โครงสร้าง if … else  โครงสร้าง if แบบหลายเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุม (Control Statements). 22 การควบคุมการไหลของ โปรแกรม คำสั่งกำหนดเงื่อนไข  โครงสร้าง if  โครงสร้าง if … else  โครงสร้าง if แบบหลายเงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุม (Control Statements)

2 22 การควบคุมการไหลของ โปรแกรม คำสั่งกำหนดเงื่อนไข  โครงสร้าง if  โครงสร้าง if … else  โครงสร้าง if แบบหลายเงื่อนไข  โครงสร้าง switch - case คำสั่งวนซ้ำ  โครงสร้าง while loop  โครงสร้าง do … while loop  โครงสร้าง for loop

3 33 โครงสร้าง if if (condition) { statement1; statement1;: statementN; statementN;} if (condition) { statement1; statement1;: statementN; statementN;} C Syntax STARTSTART ENDEND StatementStatement conditioncondition true false StatementStatementFlowchart condition ( เงื่อนไข ) ส่วนของ condition ( เงื่อนไข ) ตีความเป็นข้อมูลแบบ int condition ทำคำสั่งใน {} หาก condition เป็นจริง ( ไม่ เป็นศูนย์ ) หากมีคำสั่งเดียวไม่ จำเป็นต้องใช้วงเล็บปีก กา

4 44 ตัวอย่าง if #include main() { int i=101,j=100; if(i>j) printf("I > J"); getch(); } #include main() { int i=101,j=100; if(i>j) printf("I > J"); getch(); } if.cpp

5 55 โครงสร้าง if…else if (condition) { statement t1 ; statement t1 ; statement t2 ; statement t2 ;}else{ statement f1 ; statement f1 ; statement f2 ; statement f2 ;} if (condition) { statement t1 ; statement t1 ; statement t2 ; statement t2 ;}else{ statement f1 ; statement f1 ; statement f2 ; statement f2 ;} C Syntax Flowchart STARTSTART ENDEND Statement f1 conditioncondition truefalse Statement t1 Statement f2 Statement t2

6 66 ตัวอย่าง if…else #include main() { int i=101,j=102; if(i>j) printf("I > J"); else printf("I <= J"); getch(); } #include main() { int i=101,j=102; if(i>j) printf("I > J"); else printf("I <= J"); getch(); } I <= J if_else.cpp

7 77 โครงสร้าง if แบบหลาย เงื่อนไข if (x==1) Action1; else if (x==2) Action2; else if (x==3) Action3; else if (x==4) Action4; else Default_Action; if (x==1) Action1; else if (x==2) Action2; else if (x==3) Action3; else if (x==4) Action4; else Default_Action; false Action1; x==1 Action2; x==2 Action3; x==3 Action4; x==4 true false Default_Action;

8 88 ตัวอย่าง if แบบหลาย เงื่อนไข #include main() { int i=7; if(i>7) printf("> 7"); else if(i>6) printf("> 6"); else if(i>5) printf("i> 5"); else printf("1, 2, 3"); getch(); } #include main() { int i=7; if(i>7) printf("> 7"); else if(i>6) printf("> 6"); else if(i>5) printf("i> 5"); else printf("1, 2, 3"); getch(); } > 6 ifelse2.cpp

9 99 โครงสร้าง switch-case switch (x) { case 1: Action1; break; case 2: Action2; break; case 3: Action3; break; case 4: Action4; break; default: Default_Action; break; } switch (x) { case 1: Action1; break; case 2: Action2; break; case 3: Action3; break; case 4: Action4; break; default: Default_Action; break; } false Action1; x==1 Action2; x==2 Action3; x==3 Action4; x==4 true false Default_Action;

10 10 ตัวอย่าง switch-case #include main() { int i=2; switch(i) { case 2 : printf("2"); break; case 1 : printf("1"); break; default : printf("NO MATCH"); break; } getch(); } #include main() { int i=2; switch(i) { case 2 : printf("2"); break; case 1 : printf("1"); break; default : printf("NO MATCH"); break; } getch(); } 2 switch1.cpp

11 11 การกำหนดค่าตัวนับ i++ = i = i+ 1 i-- = i = i- 1 i+= 5 = i = i+ 5 i-= 5 = i = i- 5 ตัวอย่ าง

12 12 โครงสร้าง while ลูป วนทำคำสั่ง stmt1 ถึง stmtN ตราบเท่าที่ condition เป็นจริง conditioncondition ENDEND STARTSTART true StatementStatementStatementStatement false while (condition) { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition) { stmt1; stmt2; : stmtN; }

13 13 ลูปวนนับ (Counting Loop) หากพิจารณาโครงสร้างของลูปที่ใช้ใน โปรแกรมส่วนใหญ่ มักจะเป็นลูปแบบ วนนับ ลูปวนนับจะมีส่วนประกอบดังตัวอย่าง ต่อไปนี้เสมอ int i, sum = 0; i = 1; while (i <= 10) { sum = sum + i; i = i + 1; } printf("Sum = %d\n", sum); int i, sum = 0; i = 1; while (i <= 10) { sum = sum + i; i = i + 1; } printf("Sum = %d\n", sum); ตัวแปรที่ใช้ นับ ส่วน กำหนดค่า เริ่มต้น การปรับค่า ตัวนับ เงื่อนไขของ ตัวนับ คำสั่งที่ถูก ทำซ้ำ

14 14 ตัวอย่างโครงสร้าง while ลูป #include int main() { int i=1; while(i<=10) { printf("Hello %d\n",i); i++; } getch(); } #include int main() { int i=1; while(i<=10) { printf("Hello %d\n",i); i++; } getch(); } Hello 1 Hello 2 Hello 3 Hello 4 Hello 5 Hello 6 Hello 7 Hello 8 Hello 9 Hello 10 while1.cpp

15 15 โครงสร้าง while ลูป (INFINITY LOOP) #include int main() { int i=1; while(1) { printf("Hello %d\n",i); if(i==10) break; i++; } getch(); } #include int main() { int i=1; while(1) { printf("Hello %d\n",i); if(i==10) break; i++; } getch(); } Hello 1 Hello 2 Hello 3 Hello 4 Hello 5 Hello 6 Hello 7 Hello 8 Hello 9 Hello 10 while 2.cpp

16 16 โครงสร้าง do…while ลูป ทำคำสั่ง stmt1...stmtN และวนทำซ้ำอีกตราบ เท่าที่ condition ยังคง เป็นจริง นั่นคือ stmt1...stmtN จะ ถูกกระทำอย่างน้อย หนึ่งครั้ง ENDEND conditioncondition false STARTSTART Statement 1 Statement N true do { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition); do { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition);

17 17 ตัวอย่าง do…while ลูป #include int main() { int i=1; do { printf("Hello %d\n",i); i++; } while(i<=10); getch(); } #include int main() { int i=1; do { printf("Hello %d\n",i); i++; } while(i<=10); getch(); } Hello 1 Hello 2 Hello 3 Hello 4 Hello 5 Hello 6 Hello 7 Hello 8 Hello 9 Hello 10 do_while1.cpp

18 18 โครงสร้าง for ลูป เป็นโครงสร้างที่ให้ความสะดวกในการเขียน ลูปวนนับ การทำงาน 1. ทำคำสั่ง init_stmt หนึ่งครั้ง 2. ถ้า condition เป็นจริง ทำคำสั่ง statement1...statementN 3. ทำคำสั่ง update_stmt จากนั้นกลับไปทำข้อ 2 for (init_stmt; condition; update_stmt) { statement1; statement2; : statementN; } for (init_stmt; condition; update_stmt) { statement1; statement2; : statementN; }

19 19 การทำงานของ for ลูป STARTSTART ENDEND false conditioncondition true Statement1Statement1StatementNStatementN init_stmtinit_stmtupdate_stmtupdate_stmt for (init_stmt; condition; update_stmt) { statement1; statement2; : statementN; } for (init_stmt; condition; update_stmt) { statement1; statement2; : statementN; }

20 20 ตัวอย่าง for ลูป #include int main() { int i; for(i=1;i<=10;i++) { printf("Hello %d",i); printf("\n"); } getch(); return 0; } #include int main() { int i; for(i=1;i<=10;i++) { printf("Hello %d",i); printf("\n"); } getch(); return 0; } Hello 1 Hello 2 Hello 3 Hello 4 Hello 5 Hello 6 Hello 7 Hello 8 Hello 9 Hello 10 for1.cpp


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุม (Control Statements). 22 การควบคุมการไหลของ โปรแกรม คำสั่งกำหนดเงื่อนไข  โครงสร้าง if  โครงสร้าง if … else  โครงสร้าง if แบบหลายเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google