งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 รู้จักกับภาษาจาวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 รู้จักกับภาษาจาวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 รู้จักกับภาษาจาวา
รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

2 Java James Gosling, the creator of Java Object Oriented Language
Duke, the Java mascot James Gosling, the creator of Java Object Oriented Language Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

3 การทำงานของโปรแกรมภาษาจาวา
Java Virtual Machine (Java VM หรือ JVM) เป็นตัว แปลภาษาประเภท Interpreter Javac เป็นตัว แปลภาษาประเภท Compiler Source code Java Bytecode Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

4 Compiler ภาษาต่าง ๆ มักจะแปล source code ไปเป็นภาษาเครื่อง
Javac Compiler ทบทวนเกี่ยวกับ Compiler แปล source code เป็นรูปแบบที่ทำงานได้ ระหว่างการแปล source code หากเจอการเขียนโปรแกรมที่ผิด ไวยากรณ์ของภาษา(Syntex error) Compiler จะหยุดแปลทันที error เหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขถึงจะแปลต่อไปได้ Compiler ภาษาต่าง ๆ มักจะแปล source code ไปเป็นภาษาเครื่อง Javac Compiler จะแปล source code ไปเป็นไฟล์ที่ ประกอบด้วยคำสั่ง byte code ซึ่งไม่ได้เป็นภาษาเครื่อง คำสั่ง byte code จะถูกเรียกใช้งานโดย Java Virtual Machine(JVM) Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

5 Java Virtual Machine (JVM)
ทบทวนเกี่ยวกับ Interpreter ตัวแปลภาษาที่ใช้วิธีการแปลทีละบรรทัดหรือทีละคำสั่ง และทำงาน ตามชุดคำสั่งนั้นทันที Java Virtual Machine หรือ JVM โปรแกรมที่ใช้อ่านคำสั่ง Java byte code และจะ ดำเนินการตามที่อ่านได้ Java Virtual Machine เป็น interpreter Java byte code เปรียบเสมือนภาษาเครื่องสำหรับ Java virtual Machine Java Virtual Machine คือโปรแกรมที่จำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีภาษาเครื่องเป็น Java byte code Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

6 Platform Independent JVM สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่างๆได้
ไฟล์นามสกุล .class (Java Bytecode) ไฟล์เดียวกัน สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ Mac OS ทำ ให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวานั้นจะไม่ยึดติดกับ แพลตฟอร์มใดๆ แพลตฟอร์ม(Platform) คือสภาวะแวดล้อมที่ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ คอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการต่างกัน ก็จะมี Platform ที่ต่างกันไป ด้วย Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

7 Write Once, Run Anywhere
โปรแกรมจะถูก พัฒนาขึ้นเพียงครั้ง เดียว แต่สามารถ นำไปใช้งานได้ใน ทุกๆที่ ไม่ว่า คอมพิวเตอร์จะใช้ งานระบบปฏิบัติการ ใดๆก็ตาม Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

8 จาวาแพลตฟอร์ม (เทคโนโลยีจาวา)
Java SE Java Platform, Standard Edition Java EE Java Platform, Enterprise Edition Java ME Java Platform, Micro Edition Java Card run on smart cards Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

9 Java Platform, Standard Edition (Java SE)
JDK JRE JVM Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

10 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
อ่านบทที่ 1 หัวข้อที่ 4 ปฏิบัติการที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา จาวา เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th การเรียนการสอน ปฏิบัติการที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจาวา Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 รู้จักกับภาษาจาวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google