งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 รู้จักกับ ภาษาจาวา รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Mahidol Wittayanusorn School1L. Ngamprasit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 รู้จักกับ ภาษาจาวา รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Mahidol Wittayanusorn School1L. Ngamprasit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 รู้จักกับ ภาษาจาวา รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Mahidol Wittayanusorn School1L. Ngamprasit

2 Java James Gosling, the creator of Java Duke, the Java mascot Mahidol Wittayanusorn School2L. Ngamprasit

3 การทำงานของโปรแกรมภาษา จาวา Source code Java Bytecode Javac เป็นตัว แปลภาษา ประเภท Compiler Java Virtual Machine (Java VM หรือ JVM) เป็นตัว แปลภาษาประเภท Interpreter Mahidol Wittayanusorn School3L. Ngamprasit

4 Javac Compiler  Compiler ภาษาต่าง ๆ มักจะแปล source code ไปเป็นภาษาเครื่อง  Javac Compiler จะแปล source code ไปเป็น ไฟล์ที่ประกอบด้วยคำสั่ง byte code ซึ่งไม่ได้เป็น ภาษาเครื่อง  คำสั่ง byte code จะถูกเรียกใช้งานโดย Java Virtual Machine(JVM)  Compiler ภาษาต่าง ๆ มักจะแปล source code ไปเป็นภาษาเครื่อง  Javac Compiler จะแปล source code ไปเป็น ไฟล์ที่ประกอบด้วยคำสั่ง byte code ซึ่งไม่ได้เป็น ภาษาเครื่อง  คำสั่ง byte code จะถูกเรียกใช้งานโดย Java Virtual Machine(JVM)  ทบทวนเกี่ยวกับ Compiler  แปล source code เป็นรูปแบบที่ทำงานได้  ระหว่างการแปล source code หากเจอการเขียนโปรแกรมที่ผิด ไวยากรณ์ของภาษา (Syntex error) Compiler จะหยุดแปล ทันที error เหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขถึงจะแปลต่อไปได้  ทบทวนเกี่ยวกับ Compiler  แปล source code เป็นรูปแบบที่ทำงานได้  ระหว่างการแปล source code หากเจอการเขียนโปรแกรมที่ผิด ไวยากรณ์ของภาษา (Syntex error) Compiler จะหยุดแปล ทันที error เหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขถึงจะแปลต่อไปได้ Mahidol Wittayanusorn School4L. Ngamprasit

5 Java Virtual Machine (JVM) Java Virtual Machine หรือ JVM  โปรแกรมที่ใช้อ่านคำสั่ง Java byte code และจะ ดำเนินการตามที่อ่านได้  Java Virtual Machine เป็น interpreter  Java byte code เปรียบเสมือนภาษาเครื่องสำหรับ Java virtual Machine  Java Virtual Machine คือโปรแกรมที่จำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีภาษาเครื่องเป็น Java byte code Java Virtual Machine หรือ JVM  โปรแกรมที่ใช้อ่านคำสั่ง Java byte code และจะ ดำเนินการตามที่อ่านได้  Java Virtual Machine เป็น interpreter  Java byte code เปรียบเสมือนภาษาเครื่องสำหรับ Java virtual Machine  Java Virtual Machine คือโปรแกรมที่จำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีภาษาเครื่องเป็น Java byte code  ทบทวนเกี่ยวกับ Interpreter  ตัวแปลภาษาที่ใช้วิธีการแปลทีละบรรทัดหรือทีละคำสั่ง และ ทำงานตามชุดคำสั่งนั้นทันที  ทบทวนเกี่ยวกับ Interpreter  ตัวแปลภาษาที่ใช้วิธีการแปลทีละบรรทัดหรือทีละคำสั่ง และ ทำงานตามชุดคำสั่งนั้นทันที Mahidol Wittayanusorn School5L. Ngamprasit

6 Platform Independent  แพลตฟอร์ม (Platform) คือสภาวะแวดล้อมที่ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ คอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการต่างกัน ก็จะมี Platform ที่ต่างกันไป ด้วย  JVM สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่างๆได้  ไฟล์นามสกุล.class (Java Bytecode) ไฟล์ เดียวกัน สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่ หลากหลาย เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ Mac OS ทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจา วานั้นจะไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดๆ  JVM สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่างๆได้  ไฟล์นามสกุล.class (Java Bytecode) ไฟล์ เดียวกัน สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่ หลากหลาย เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ Mac OS ทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจา วานั้นจะไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดๆ Mahidol Wittayanusorn School6L. Ngamprasit

7 Write Once, Run Anywhere  โปรแกรมจะถูก พัฒนาขึ้นเพียง ครั้งเดียว แต่ สามารถนำไปใช้ งานได้ในทุกๆที่ ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ จะใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ใดๆก็ตาม Mahidol Wittayanusorn School7L. Ngamprasit

8 จาวาแพลตฟอร์ม ( เทคโนโลยีจา วา ) Java SE Java Platform, Standard Edition Java EE Java Platform, Enterprise Edition Java ME Java Platform, Micro Edition Java Card run on smart cards Mahidol Wittayanusorn School8L. Ngamprasit

9 Java Platform, Standard Edition (Java SE) JDK JRE JVM Mahidol Wittayanusorn School9L. Ngamprasit

10 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  อ่านบทที่ 1 หัวข้อที่ 4  ปฏิบัติการที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา จาวา  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจาวา Mahidol Wittayanusorn School10L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 รู้จักกับ ภาษาจาวา รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Mahidol Wittayanusorn School1L. Ngamprasit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google