งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์ เวลา 13.00 น. –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์ เวลา 13.00 น. –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์ เวลา 13.00 น. – 17.00 น. วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2550 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 การวิเคราะห์ข้อทดสอบตามแบบราช (RASCH MODEL ) ด้วยโปรแกรม BICAL ใช้วิเคราะห์ข้อทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ ไม่เกิน 5 ตัวเลือก ที่มีคำตอบถูกต้องเพียง คำตอบเดียวและให้คะแนนแบบ 0,1 เท่านั้น วิเคราะห์ได้ครั้งละไม่เกิน 480 ข้อแบะผู้สอบ ไม่เกิน 1,000 คน

3 ผลลัพธ์ที่ได้จาก โปรแกรมราช ค่าความยากของข้อทดสอบแต่ละข้อ ค่าความสามารถของผู้สอบแต่ละคน คะแนนสอบและความถี่ของคะแนน ค่าความสามารถในการจำแนก (separability) ของแบบทดสอบ โค้งลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ

4 ระดับความสามารถ เกณฑ์ที่บ่งบอกว่ารู้เรียนมีความรู้ ความสามารถที่จะทำกิจกรรม อย่างไรได้บ้าง โดยทั่วไปมักวัด ระดับความสามารถโดยการอาศัย วิธีการกำหนดระดับคะแนน ด้วย วิธีการอิงกลุ่ม

5 การกำหนดระดับ ความสามารถ ใช้วิธีการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Evaluation) ใช้วิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ( Criterion – Referenced Evaluation)

6 วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถของผู้เรียนทำได้ หลายวิธี ดังนี้ วิธีการกำหนดร้อยละของผู้เรียนในแต่ละระดับ ความสามารถตามทฤษฎี วิธีการกำหนดร้อยละของผู้เรียนในแต่ละระดับ ความสามารถเอง วิธีการใช้คะแนนดิบ วิธีการใช้พิสัยของคะแนนดิบ วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานในการวัด วิธีการใช้คะแนนมาตรฐานที

7 วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถแบบอิงเกณฑ์ มี หลายวิธีดังนี้ วิธีการวิเคราะห์ข้อทดสอบด้วย รูปแบบราช วิธีการใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ วิธีการใช้เกณฑ์เทียบเคียง

8 ขั้นตอนการกำหนดระดับ ความสามารถ สร้างแบบทดสอบปรนัยจำนวนอย่างน้อย 25 ข้อ นำแบบทดสอบไปสอบกับผู้เรียนอย่างน้อย 100 คน นำข้อสอบแต่ละข้อมากำหนดรหัสระบุสิ่งที่ ข้อสอบมุ่งทำการทดสอบ ( วัตถุประสงค์ ) นำผลการสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ด้วยโปรแกรมแบบราช นำผลการวิเคราะห์ส่วนที่เป็น Map of Variables มากำหนดระดับความสามารถ

9 รายละเอียดการกำหนดระดับ ความสามารถ -2.99 ถึง -2.00 ระดับ Rudimentary -1.99 ถึง – 1.00 ระดับ Funda mental 0.00 ถึง -0.99 ระดับ Lower Intermediate 0.00 ถึง +0.99 ระดับ Upper Intermediate 1.00 ถึง 1.99 ระดับ Advanced +2.00 ถึง +2.99 ระดับ Superior

10 จุดอ่อนของการวิเคราะห์ แบบประเพณีนิยม ธรรมชาติและขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อ ความถูกต้องของค่าสถิติ การคัดเลือกข้อสอบที่ดีทำให้ค่าความเที่ยง และอำนาจจำแนกผิดพลาด แก้ปัญหาเรื่องการเดาไม่ได้ จำนวนผู้ตอบแต่ละข้อต่างกันทำให้ค่าความ ยากผิดพลาด ความยากของข้อสอบมีผลต่อค่าอำนาจ จำแนกและความเที่ยง

11 แนวคิดของการทดสอบตาม ทฤษฎีตามตอบสนองต่อข้อ ทดสอบ ความยาก – ง่ายของข้อทดสอบ ค่าอำนานจำแนกของข้อทดสอบ โอกาสในการเดาถูก ความคลาดเคลื่อนอื่นๆ

12 แนวคิดของ IRT แบบหาค่าหนึ่งพารามิเตอร์ คือ ค่า ความยาก แบบหาค่าสองพารามิเตอร์ คือ ค่า ความยากและค่าอำนาจจำแนก แบบหาค่าสามพารามิเตอร์ คือ ค่า ความยาก ค่าอำนานจำแนก และค่า การเดาถูก แบบหาค่าสี่พารามิเตอร์ คือ ค่าความ ยาก ค่าอำนานจำแนก ค่าการเดาถูก และค่าความคลาดเคลื่อนอื่นๆ

13 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ ข้อสอบแบบ IRT ได้ค่าสถิติที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตาม กลุ่มตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ขนาดใหญ่ก็ได้ มีประโยชน์ทางการวัดผลมากกว่า เดิม

14 ข้อตกลงเบื้องต้นของการ วิเคราะห์แบบ IRT แบบทดสอบวัดความสามารถเพียงมิติเดียว ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระจากตำแหน่ง ข้อสอบเป็นการวัดแบบถูกหรือผิดเท่านั้น ตัวอย่างมีไม่น้อยกว่า 100 คน และถ้าให้ดีควรมี มากกว่า 1000 คน ข้อสอบมีไม่น้อยกว่า 25 ข้อ

15 การวิเคราะห์ข้อทดสอบปรนัยแบบ หนึ่งพารามิเตอร์หรือแบบราชด้วย คอมพิวเตอร์ ( การเตรียมข้อมูล ) ใช้เครื่องตรวจข้อสอบ ใช้โปรแกรม Notepad ใช้โปรแกรม Wordpad ใช้โปรแกรม Ms Word แล้ว Save เป็น Text File ใช้โปรแกรม Ms Excel แล้ว Save เป็น Text File

16 ลักษณะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 000000 1231223412442321222411123 4123 Somsri 1223411231242222341343134 4344 Somying 2212344442133312434343441 1124


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการกำหนดระดับ ความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์ เวลา 13.00 น. –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google