งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า. หัวข้อบรรยาย ( เดิม ) - คำจำกัดความ & ระยะโรค - ระบาดวิทยา - สาเหตุ - ปัจจัยเสี่ยง - การคัดกรอง - การดำเนินโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า. หัวข้อบรรยาย ( เดิม ) - คำจำกัดความ & ระยะโรค - ระบาดวิทยา - สาเหตุ - ปัจจัยเสี่ยง - การคัดกรอง - การดำเนินโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า

2

3 หัวข้อบรรยาย ( เดิม ) - คำจำกัดความ & ระยะโรค - ระบาดวิทยา - สาเหตุ - ปัจจัยเสี่ยง - การคัดกรอง - การดำเนินโรค - การรักษาด้วยยา - การรักษาที่ไม่ใช้ยา - สิทธิการรักษา ESRD

4 Definition of Chronic Kidney Disease 1. ไตผิดปกติ >3 เดือน, ( +/- GFR ) a. เนื้อไตผิดปกติ b. การทำงานของไตผิดปกติ Markers of kidney damage include - abnormal blood or urine composition - abnormal imaging tests 2. GFR 3 เดือน, ( +/- kidney damage ) AJKD 2002; 39 (Suppl 1): S17

5 การแบ่งระยะของ CKD Stage 1 2 3 4 5 ESRD Kidney Failure Severely Decreased Filtration Moderately Decreased Filtration Kidney Damage with Mildly Decreased Filtration Kidney Damage with Normal Filtration Glomerular Filtration Rate ml / min / 1.73 m 2 > 90 60 – 89 30 – 59 15 – 29 < 15 RRT * Prevalence per adult population age > 20 AJKD 2002; 39 ( Suppl 1 ) : S49. HD, CAPD

6

7

8 การแบ่งระยะของ CKD Stage 1 2 3 4 5 ESRD Kidney Failure Severely Decreased Filtration Mildly to Moderately Decreased Kidney Damage with Mildly Decreased Filtration Kidney Damage with Normal Filtration Glomerular Filtration Rate ml / min / 1.73 m 2 > 90 60 – 89 45 - 59 30 -44 15 – 29 < 15 RRT HD, CAPD Moderately to Severely Decreased ABAB volume 3 | issue 1 | JANUARY 2013 http://www.kidney-international.org

9 Low risk No CKD Moderately increased risk Very high risk high risk

10 จำนวนครั้ง F/U / ปี

11 Abbreviated MDRD-GFR equations Original 1 = 186 x S.cr -1.154 x Age -0.203 x 0.742 ( if female ). NST Re-expressed IDMS – traceable 2 = 175 x S.cr -1.154 x Age -0.203 x 0.742 ( if female ) Japanese 3 = 168 x S.cr -1.044 x Age -0.274 x 0.775 ( if female ) Chinese 4 = 175 x S.cr -1.234 x Age -0.179 x 0.79 ( if female ) Thai 5 re-expressed IDMS traceable MDRD equation. = 175 x (Cr Enz ) -1.154 x (Age) -0.203 x (0.742 if female) x 1.118 (if Thai) or = 186 x (Cr Jaffe ) -1.154 x (Age) -0.203 x 0.742 (if female) x 1.016 (if Thai) 1. JASN 2000; 11: 155A.2. Clin Chem 2007; 53: 766-72. 3. AJKD 2007; 50: 927-37. 4. JASN 2006; 17: 2937-44. 5. Praditpornsilpa K, WCN May 2008.

12 Author, yearSubjectNumberCKD stage (%) MDRD IIIIIIIVV Domrongkitchaiporn S et al, 1997 EGAT Age 55(5.1) Male 75.9% 2,967NA 6.40.2 Chittinandana A et al, 2002 RTAF Age 45.7(8) Male 82% 15,6120.80.72.90.10.06 InterASIA, 2000 General population Age 50.5(1.5) Male 48% 5,146NA 13.20.61NA Thai SEEK project, Ingsathit A, et al, 2009 General population Age 45.3 15.4) Male 45.3% 3,459 3.35.67.50.80.3 US prevalence of CKD K/DOQI 2002 Age > 20 3.33.04.30.20.1 8.68.6 CKD awareness = 1.9% among stages 1 - 4

13 2009 CKD-EPI creatinine equation: 141min(SCr/k, 1) α max(SCr/k, 1) -1.209 0.993 Age [1.018 if female] [1.159 if black], where SCr is serum creatinine (in mg/dl), k is 0.7 for females and 0.9 for males, α is 0.329 for females and 0.411 for males, min is the minimum of SCr/k or 1, and max is the maximum of SCr/k or 1.

14

15

16

17

18 สาเหตุ CKD 1. สูงอายุ 2. DM 3. HT 4. ไตอักเสบเรื้อรัง (CGN) 5. Polycystic kidney disease 6. โรคไตอื่นๆ สมุนไพร

19 สาเหตุเฉพาะของ CKD ไทย 1. RTA (Nephrocalcinosis, renal stone) 2. นิ่ว (obstruction infection, CKD) 3. แคดเมี่ยม ( แม่สอด ) 4. พิษตะกั่ว ( คลีตี้, กาญจนบุรี ) 5. สมุนไพร

20 Levey AS, et al. KI 2005; 67: 2089-100. Complications Normal Increased risk Damage GFR Kidney failure Death Screening for CKD risk factors CKD risk factor reduction. Screening for CKD. Dx + Rx of comorbid conditions. Rx to slow Progression. Estimate rate of progression. Treat complications. Prepare for replacement. Replacement by dialysis & transplant Conceptual model of the course of chronic kidney disease (CKD)

21 การคัดกรองและป้องกัน Diabetic Nephropathy (1) 1 o Prevention ( Level A ) - ควบคุมน้ำตาล - ควบคุมความดัน - Life style modification การคัดกรอง ( Level E ) UAE - in T1DM : UAE within 5 yrs - in T2DM : UAE at initial S.Cr & eGFR - q 1 yr Diabetic Care 2010.

22 การคัดกรองและป้องกัน Diabetic Nephropathy (2) 1. Adequate glycemic control can decrease incidence of microvascular complication Kumamoto study – Diab Res clin Pract, 1995 UKPDS - Lancet, 1998. - NEJM, 2008. ADVANCE- NEJM, 2008. VA Diabetic trial - NEJM, 2009. 2. A 1 C should be at 7% or lower ( selected cases ) ADA, Diabetic Care 2010.

23 การคัดกรองและป้องกัน Diabetic Nephropathy (3) 3. ควบคุมความดัน เป้าหมาย < 130 / 80 4. Life style therapy - ควบคุมน้ำหนัก - DASH – diet ( low salt ), high K, exercise) - Smoking cessation 5. Pharmacologic therapy ACEi or ARB Diuretic : HCTZ or furosemide ADA, Diabetic Care 2010.

24 ปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม 1. Blood pressure (intra glomerular pressure) 2. Proteinuria 3. Extent of tubulointerstitial diseases & baseline K. function (baseline Scr, GFR) 4. Drugs (aspirin, acetaminophen, NSAID) 5. Vascular calcification [ Ca x P > 55 ] and hyperphosphatemia 6. Dietary protein intake 7. History of AKI 8. Smoking 9. Hyperlipidemia 10. Genetic factors

25 glycemic control in DM-CKD - เป้าหมาย HbA 1 C  7.0% - If eGFR 30 = Metformin ระวัง - If eGFR < 30 ml / min / 1.73 m 2 no glybenclamide, no metformin

26 Clin Exp Nephrol 2009; 13: 218-219.

27 Guideline on BP control in CKD (NST – CKD guideline, 2552) - เป้าหมาย BP = 130 / 80 - ACEi or ARB as the 1 st – line drug - Monitor Scr, S.K - May need a combination of drugs

28 Renin-angiotensin-aldosterone system-mediated redox effects in chronic kidney disease Nistala R, et al. Transl Res 2009; 153: 102-113. x x x

29 Risk Factors Diabetes Hypertension Endothelial Dysfunction Micro- Albuminuria Macro- Proteinuria Nephrotic Proteinuria End-Stage Renal Disease Death MARVAL IRMA-2 INNOVATION MARVAL IRMA-2 INNOVATION IDNT RENAAL IDNT RENAAL DETAIL Adapted from Burgess Micro-HOPE LEWIS BENEDICT

30 Risk factor for CKD progression 1. Blood pressure (intra glomerular pressure) 2. Proteinuria 3. Extent of tubulointerstitial diseases & baseline K. function (baseline Scr, GFR) 4. Drugs (aspirin, acetaminophen, NSAID) 5. Vascular calcification [ Ca x P > 55 ] and hyperphosphatemia 6. การจำกัดอาหารโปรตีน < 0.8 g/kg/d 7. History of AKI 8. Smoking 9. Hyperlipidemia 10. Genetic factors

31 Clin Exp Nephrol 2009; 13: 231-233. Recommend lifestyle modifications 1. Salt intake 5 g / day (Na < 2 g/day) 2. Vegetables & fruits 3. Cholesterol & saturated fatty acid 4. BMI < 25 5. Exercise 6. Alcohol 7. No smoking

32 Modification by diet of Factors that delay progression of CKD Determinant factors Diet modification * High BP Salt, life style Body weight * High protein & P intake Protein & P restriction * Metabolic acidosis acid ash * Hypo KFruit (K, citrate) HyperphosphatemiaP intake Hyperlipidemiasaturated fat

33 ยุทธศาสตร์ในการ slow kidney disease progression 1. รักษาสาเหตุหลัก 2. ACE inhibitor & ARB 3. ควบคุมความดัน 4. ควบคุมโปรตีนรั่วทางปัสสาวะ 5. ควบคุมภาวะ phosphate สูง 6. ควบคุมภาวะเป็นกรดของร่างกาย 7. ควบคุมอาหารโปรตีน 8. ควบคุมภาวะขาดโปแตสเซียม

34 CKD Team Will power Knowledge IT Budget Personnel - Awareness - Screening - Counseling - Direct care - Research Home care อสม. ส.อ.ส.อ.

35 When to start Renal Replacement Therapy 1. เตรียมใจ (Counseling) eGFR 20 – 30 ml / min / 1.73 m 2 2. เตรียมกาย (Placement of dialysis catheter) CAPD / HD eGFR = 10 ml / min / 1.73 m2 3. ควรทำ (Recommended to start RRT) eGFR = 5 – 10 4. ต้องทำ (Must do) uremic syndrome : weight loss acidosis, hyper K, N & V

36  สิทธิข้าราชการ ( และเทียบเท่า )  สิทธิประกันสังคม  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช )  สิทธิอื่นๆ - จ่ายเอง

37 CKD  Hct %ESRD(HD,CAPD ข้าราชการ <30, stg 4-5<30-<36 ประกันสังคม X<30 สปสช X<30- <36 จ่ายเอง ??

38 วิธีรักษา KT ข้าราชการ HD, CAPDok ประกันสังคม HD, CAPDok สปสช CAPD firstok จ่ายเอง ??

39 CAPD HD ( บาท / ครั้ง ) ข้าราชการตามจริง - ค่าน้ำยา CAPD 2000 ประกันสังคม 15000 บาท / เดือน 1500 สปสช First สปสช ส่งน้ำยาถึง บ้าน 1500 จ่ายเอง ??

40 ขอขอบคุณ อาจารย์ P Watanapa 知己知彼 百战百胜 知天知地 รู้เรา รู้เขา รู้สภาพแวดล้อม รู้สถานการณ์ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง 知道 自己 别人 Zun Wu

41  โรงพยาบาลอุดรธานีเป็น โรงพยาบาลหนึ่งใน 23 แห่ง ที่เข้า ร่วมโครงการนำร่องการพัฒนา ต้นแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรัง (CKD clinic) และระบบการบำบัด ทดแทนไต CAPD สำหรับผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ก่อนเข้าร่วมโครงการ สัดส่วน CAPD : HD = 1 : 2.7

42  ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต 9 – THAI (9 item Thai Health status Assessment Instrument) ของ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ซินเธีย กรอส และคณะ  สอบถามภาวะสุขภาพทางกาย 4 ข้อ  ภาวะสุขภาพทางจิตและสังคม 3 ข้อ  อีก 2 ข้อสอบถามภาวะสุขภาพ โดยรวม

43  ศึกษาภาวะสุขภาพในเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2550 รพ. อุดรธานี มี HD 38 คน, CAPD 14 คน รวม 52 คน ( ก่อนเข้าโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบ CKD clinic & CAPD)  โดยที่ลักษณะทั่วไป, โรคเดิม, ระยะเวลาที่ บำบัดทดแทนไต และระดับ Hematocrit ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ  อายุเฉลี่ย 57.5 ± 14.6 ปี (18.9 – 85 ปี ) โรคเดิมเป็น DM ร้อยละ 46, HT ร้อยละ 35, Gout ร้อยละ 19, นิ่วร้อยละ 19, โรคหลอดเลือดหัวใจ / สมอง ร้อยละ 6

44  ภาวะสุขภาพทางกาย 4 ข้อ Mobility, Self care, Usual activity ( กิจวัตรประจำนอกบ้าน / ในบ้าน ), Illness/Discomfort ( เจ็บป่วย / รู้สึกไม่ สบาย ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ภาวะสุขภาพทางจิตและสังคม 2 ข้อ Anxiety/Depression, Cognition ( การจดจำ / การตั้งสมาธิ ) ไม่ แตกต่างกันฯ

45  แต่ด้าน Social function ( การเข้าร่วม กิจกรรมกับบุคคลอื่นในสังคม ) กลุ่ม HD ตอบ ว่าไม่มีความยากลำบากในการเข้าสังคม มี สัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่ม CAPD อย่างมีนัยสำคัญ ฯ  ภาวะสุขภาพโดยรวมวันนี้ เปรียบเทียบ กับก่อนบำบัดทดแทนไต กลุ่ม HD ตอบว่าดีขึ้น ( กว่ามากและเล็กน้อย ) ร้อยละ 73.7 กลุ่ม CAPD ตอบว่าดีขึ้น ร้อยละ 100 ซึ่งไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี 2007; Vol.15 No.3)

46 1. ทีม ผู้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ควรจัด กิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นระบบแก่ผู้ป่วยที่ บำบัดทดแทนไต (RRT) และญาติผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปรับตัว และ ภาวะโภชนาการ 2. ติดตาม ประเมินภาวะสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจและสังคมของผู้ป่วยและญาติเป็น ระยะๆต่อเนื่อง 3. เพิ่มพูน ศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ และทักษะในการดูแล CKD & RRT และ สนับสนุนอัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอ

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 เคารพสิทธิ มีมิตร ไมตรี ยกย่องคนดี มี คุณธรรม สามัคคีนำ ทำงานเป็น ทีม สร้างขวัญกำลังใจ ใฝ่ ความก้าวหน้า ร่วมคิดพัฒนา พาให้ ก้าวไกล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า. หัวข้อบรรยาย ( เดิม ) - คำจำกัดความ & ระยะโรค - ระบาดวิทยา - สาเหตุ - ปัจจัยเสี่ยง - การคัดกรอง - การดำเนินโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google