งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

2 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 การประเมินประสิทธิผล 1.2 จำนวนครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (ตัวชี้วัดกระทรวง) 10 คงเหลือ 17,636 คร. (ร้อยละ 55) คงเหลือ 16,835 คร. (ร้อยละ 52.5) คงเหลือ 16,033 คร. (ร้อยละ 50) คงเหลือ 15,231 คร. (ร้อยละ 47.5) คงเหลือ 14,430 คร. (ร้อยละ 45) 1.5 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้นเป็น 92,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ตัวชี้วัดกระทรวง Impact Joint KPI : OTOP) 10 90,000 ลบ. 91,000 ลบ. 92,000 ลบ. 93,000 ลบ. 94,000 ลบ.

3 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 การประเมินประสิทธิผล 1.1 จำนวนครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (ตัวชี้วัดกระทรวง/กรม) 20 คงเหลือ 17,636 คร. (ร้อยละ 55) คงเหลือ 16,835 คร. (ร้อยละ 52.5) คงเหลือ 16,033 คร. (ร้อยละ 50) คงเหลือ 15,231 คร. (ร้อยละ 47.5) คงเหลือ 14,430 คร. (ร้อยละ 45) 1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การ พัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ( Outcome KPI : เรื่อง OTOP) 15 13,535 ผลิตภัณฑ์ 13,585 ผลิตภัณฑ์ 13,635 ผลิตภัณฑ์ 13,685 ผลิตภัณฑ์ 13,735 ผลิตภัณฑ์

4 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1.3 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มี การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้มีความสุขมวล รวม 20 3,732 หมู่บ้าน (ร้อยละ 85) 3,841 หมู่บ้าน (ร้อยละ 87.5) 3,951 หมู่บ้าน (ร้อยละ 90) 4,061 หมู่บ้าน (ร้อยละ 92.5) 4,170 หมู่บ้าน (ร้อยละ 95) 1.4 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับ การส่งเสริมธรรมาภิบาล 15 ร้อยละ 30 (1,500 กลุ่ม) ร้อยละ 40 (2,000 กลุ่ม) ร้อยละ 50 (2,500 กลุ่ม) ร้อยละ 60 (3,000 กลุ่ม) ร้อยละ 70 (3,500 กลุ่ม) หมายเหตุ : ผลการเจรจาฯ ได้ข้อยุติแล้วตามตัวชี้วัดดังกล่าว ข้างต้น กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) แนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะแจ้งให้ ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google