งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

2 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 การประเมินประสิทธิผล 1.2 จำนวนครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (ตัวชี้วัดกระทรวง) 10 คงเหลือ 17,636 คร. (ร้อยละ 55) 16,835 (ร้อยละ 52.5) 16,033 (ร้อยละ 50) 15,231 (ร้อยละ 47.5) 14,430 (ร้อยละ 45) 1.5 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้นเป็น 92,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ (ตัวชี้วัดกระทรวง Impact Joint KPI : OTOP) 90,000 ลบ. 91,000 92,000 93,000 94,000

3 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 การประเมินประสิทธิผล 1.1 จำนวนครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (ตัวชี้วัดกระทรวง/กรม) 20 คงเหลือ 17,636 คร. (ร้อยละ 55) 16,835 (ร้อยละ 52.5) 16,033 (ร้อยละ 50) 15,231 (ร้อยละ 47.5) 14,430 (ร้อยละ 45) 1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สูงขึ้น (Outcome KPI : เรื่อง OTOP) 15 13,535 ผลิตภัณฑ์ 13,585 13,635 13,685 13,735

4 1.4 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 1.3 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้มีความสุขมวลรวม 20 3,732 หมู่บ้าน (ร้อยละ 85) 3,841 (ร้อยละ 87.5) 3,951 (ร้อยละ 90) 4,061 (ร้อยละ 92.5) 4,170 (ร้อยละ 95) 1.4 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 15 ร้อยละ30 (1,500 กลุ่ม) ร้อยละ40 (2,000 กลุ่ม) ร้อยละ50 (2,500 กลุ่ม) ร้อยละ60 (3,000 กลุ่ม) ร้อยละ70 (3,500 กลุ่ม) หมายเหตุ : ผลการเจรจาฯ ได้ข้อยุติแล้วตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) แนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google