งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261313 PIC Code Execution II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261313 PIC Code Execution II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313 PIC Code Execution II http://www.e-cpe.org/moodle

2 Memory Mapped I/O MOVWF 06 W

3 ข้อดีข้อเสียของ Memory Mapped I/O ไม่ต้องออกแบบคำสั่งเฉพาะสำหรับ I/O MOVWF 06 MOVWF 21 I/O Operation Mem Operation

4 ข้อดีข้อเสียของ Memory Mapped I/O ลดความซับซ้อนของ CPU ทำให้ราคาถูกลง และ ออกแบบได้ง่าย YESNO

5 ข้อดีข้อเสียของ Memory Mapped I/O แต่ก็ต้องเสียตำแหน่งใน Memory ไป บางส่วน 128 Bytes I/O Mapped 240 Bytes Available RAM

6 ข้อดีข้อเสียของ Memory Mapped I/O ถ้า Memory และ I/O ใช้ data bus เดียวกัน อาจทำ ให้ Memory Access ช้าลง MOVWF 06 MOVWF 21 Slow I/O Operation Fast Mem Operation

7 Port Mapped I/O มี I/O Bus แยกจาก Memory Bus ใช้คำสั่งแยกกัน

8 Machine Code Generation Methods

9 Options Write Machine Code Write Assembly Code Use a High-Level Compiler

10 Writing Machine Code ENIAC

11

12 Drawbacks of High-Level Compilers Poor optimization Non-Optimal Hardware Utilization

13 Poor Optimazation.................... while (1) {.................... output_b(i); 001A: BSF 03.5 001B: CLRF 06 001C: BCF 03.5 001D: MOVF 21,W 001E: MOVWF 06

14 Poor Optimization Ex 2.................... int i;.................... i = 5; 000D: MOVLW 05 000E: BCF 03.5 000F: MOVWF 21.................... do {.................... i--; 0010: DECF 21,F.................... } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS 03.2 0013: GOTO 010

15 Non-Optimal HW Utilization Equivalent Program in ASM BCF 03.5 MOVF 0x21,W MOVWF 06 RLF 0x21, F GOTO 0x1A RLF

16

17

18 File Register Map

19 Status Register (Address 03)


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261313 PIC Code Execution II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google