งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 33

2 Macro Macro ประกอบด้วยสองส่วน คือ macro definition และ macro call Macro Definition มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ macro_namemacro[ dummy_parameter, … ] … ; body here …endm Macro Call มีรูปแบบ ดังนี้ macro_name [actual_parameter, … ] หมายเหตุ ก่อนการ call ต้องมี definition มาก่อนเสมอ

3 ตัวอย่าง initzmacro movax,@data movds,axmacro definition moves,ax endm promptmacromessage movah,09h leadx,messagemacro definition int 21h endm exit macro code mov ah,4ch mov al,codemacro definition int 21h endm

4 dosseg.model small.stack 64.data messg1db'Customer name?','$' messg2db'Customer address?','$'.code mainproc near initzmacro call prompt messg1macro call prompt messg2macro call exit 0macro call mainendp end main หมายเหตุ ดู listing chapter 10 page 9-12.


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google