งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Computer. ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะข้อมูล 1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) ทำงานโดยการนำค่าตัวแปรที่ ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Computer. ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะข้อมูล 1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) ทำงานโดยการนำค่าตัวแปรที่ ต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Computer

2 ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะข้อมูล 1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) ทำงานโดยการนำค่าตัวแปรที่ ต่อเนื่อง เช่น ค่าแรงดัน ไฟฟ้าในวงจรมาใช้ในการคำนวณ ลักษณะข้อมูลเป็น แบบ continuous data 2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) ทำงานโดยการนำค่าที่เป็นเลขโดด เช่น เลขฐานสองมา ใช้ในการคำนวณ ลักษณะข้อมูลเป็น แบบ discrete data 3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer)

3 คอมพิวเตอร์แบ่งตามวัตถุประสงค์ การใช้งาน 1. Special purpose computer 2. General purpose computer คอมพิวเตอร์แบ่งตามขนาด ราคา และขีดความสามารถ 1. Supercomputer 2. Mainframes 3. Minicomputer 4. Microcomputer

4 10 million 1 million 100,0 00 10,00 0 1,000 100 10 0 Increasing system performance Cos t (US $) Micr o Mini Mainfra me Supercom puter

5 ส่วนประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปจะสามารถ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จะต้อง ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ (HARDWARE) 2. ซอฟท์แวร์ (SOFTWARE) 3. พีเพิลแวร์ (PEOPLEWARE)

6 The hierarchy of abstraction in the hardware of a typical personal computer

7 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้งานใน วงการต่างๆ มากมาย ทั้งภาครัฐและธุรกิจของเอกชน ซึ่งอาจ แบ่งเป็นลักษณะที่สำคัญ ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. งานบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูล (File Maintenance Application) 2. ระบบงานสารสนเทศ (Information System Application) 3. การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงาน คำนวณ (Mathematical Processing Application) 4. การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย และแก้ปัญหา ต่างๆ

8 การใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน File Maintenance จะเกี่ยวข้อง กับการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ ต่อไปนี้ Edit data Add (Insert) record Delete record Update data Sort data Search record Select data Reports

9 Learning About Your Computer Hardware Monit or System Unit (CPU) Keybo ard Mous e Floppy Disk drive

10 Another way of looking at a computer is the Box that contains everything - the main system board (motherboard) - CPU: Central processing unit - BIOS: Basic Instruction Operating System - RAM (Random Access Memory) - System Bus - Expansion slots

11 PC Motherboard

12 INSIDE THE COMPUTER BOX Motherboard

13 INSIDE THE COMPUTER BOX Motherboard

14 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ Inp ut Out put Proce ss การรับข้อมูล และคำสั่ง การ ประมวลผล การนำเสนอ ผลลัพธ์

15 PCI ISA Expansion Slots

16 RAM Slots

17 Modem, sound, ethernet, video... Boards, Cards

18 Central Processing Unit (CPU) is the “brain” of the computer. It has two components: - The Central Unit or Control Unit and - The Arithmetic Logic Unit (ALU).

19 CPU=Control Unit +ALU The Control Unit: - coordinates the operation of all the other components. The ALU: - all arithmetic calculations and logical decisions.

20 CPU and Programs Program is an instruction to the CPU Compatibility Not all software is compatible with any given CPU. New processors of the same family run older software. New software is not usually compatible with old processors.

21 CPU Speed Speed is determined by the internal clock of a computer. Speed of a computer’s CPU is measured in Megahertz. The architecture of a computer determines its speed. One cannot compare speeds across different architectures.

22 Communication devices Control Unit Arithmetic & Logic Unit Memory Unit Secondary storage Inp ut Unit Out put Unit Dat a Contr ol CP U

23 Primary Storage Section Inpu t Stor age Area Outp ut Stor age Area Progr am Stora ge Area Worki ng Storag e Area Arithmetic and Logic Unit

24 Memory Unit ( หน่วยความจำ ) bit - the smallest unit of binary digit byte - a group of 8 bits word - a group of bits and may represent a number, an instruction code, or any other binary-coded information. Each word in memory is assigned an identification number, called an address, starting from 0 and continuing with 1, 2, 3, up to 2 k - 1 where k is the number of address line เช่น 16-bit word = 2 bytes

25 A Bit About Bits - In genaral using n bits, it is possible to represent upto 2x2x2x2x2 ….. (n times) values, 2 n - e.g., 3 bits allow us to distinguish between 8 tings 4 bits ---->16 things 5 bits ---->32 8 bits (1 byte)----> 256 12 bits ----> 4096 16 bits ----> 65536 32 bits ----> over 4 billion things

26 000 0 000 1 001 0 001 1 010 0 010 1 011 0 011 1 100 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 ตำแหน่ง (Address) ของคำ (Word) และ ค่าคอนเทนท์ (Content) Wo rd Address (in binary) Bit (Binary digit)

27 The organization of a byte-size memory cell

28 Memory cells arranged by address

29 การบอกขนาดของหน่วยความจำ KB (kilobyte) = 2 10 = 1,024 byte M (megabyte) = 2 20 = 1,048,576 byte G (gigabyte) = 2 30 T (Terabyte) = 2 40 เช่น 64K = 64 x 1024 byte

30 Primary Storage: Computer Memory RAM (random access memory; DRAM, SRAM):  is the most common memory chip.  will not remain if power goes off.  must move data onto a disk if it is to be saved. ROM (read-only memory):  information is stored permanently on a chip.  contains startup information and other permanent data. PROM, EPROM, EEPROM  PROM: Programmable once!.  EPROM: Erasable (via ultraviolet light) and programmable  EEPROM: Electrically Erasable and programmable

31 n data input lines n data output lines k address lines Rea d Writ e Mem ory Unit Block diagram of RAM RO M k address input lines n data output lines Block diagram of ROM

32 Instruction Cycle A program residing in the memory unit of the computer consists of a sequence of instructions. The program is executed in the computer by going through a cycle for each instruction. In the basic computer each instruction cycle consists of the following phases : 1. Fetch an instruction from memory 2. Decode the instruction 3. Execute the instruction

33 The machine cycle

34 Input Devices Computers accept information from outside world using its input devices. Keyboard Mouse Touch screen Joystick Graphics tablet Track ball Microphone Video camera …...

35 Output Devices The information on the computer are sent to the outside world using output devices. Monitor Printer Speakers Other instruments/devices...

36  image is stored in video memory—VRAM.  monitor size is measured diagonally across screen.  images are made up of dots called pixels.  color depth is the amount of information per pixel.  the number of pixels affects resolution of the monitor. Screen Output  Main Types:  CRT  LCD (Liquid Crystal Display)

37 Secondary Storage Peripherals with both input and output functions. This form of storage is semi-permanent. Examples include:  Magnetic tape (sequential access)  Magnetic disks (random access)  HD: IDE, SCSI  Floppy disks  Optical disks (CD-ROM)

38 Disk storage

39 Logical records versus physical records on a disk

40 CD storage format

41 A magnetic tape storage mechanism

42 Rec ord One block Inter - record gap Rec ord One block Rec ord Inter - record gap 1. Single record block 2. Multiple record block ลักษณะการเรียงข้อมูล ในเทปแม่เหล็ก

43 Pulses to Outside World

44 Paper Output There are basically 2 types of printers - Impact printers - Line printers (set of characters) - Dot matrix printers - Non-Impact printers - Laser printers - Ink-jet printers - Plotters

45 ระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบ Batch (Batch Processing System) 2. ระบบ Online (Online Processing System) - Time Sharing System - Real Time System - Multiprogramming - Multiprocessing - etc.


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Computer. ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะข้อมูล 1. อนาลอกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) ทำงานโดยการนำค่าตัวแปรที่ ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google