งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

        วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2-1-3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "        วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2-1-3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 04-740-201        วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2-1-3)
Digital Logic and Circuit วิชาบังคับก่อน : - ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบไม่มีเครื่องหมาย แบบมีเครื่องหมาย การบวก ลบ คูณ หารพีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบ การจัดกลุ่ม ได้แก่ วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส วงจรเช้ารหัส วงจรเปรียบเทียบ วงจรมัลติเพล็กเซอร์ วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์ วงจรบวก วงจรลบ การออกแบบวงจรลำดับ เช่น วงจรรีจิสเตอร์ วงจรชิฟท์รีจิสเตอร์ วงจรนับแบบริปเปิ้ล วงจรนับแบบซิงโครนัส

2 DIGITAL ELECTRONICS WHAT IS A DIGITAL CIRCUIT?
WHERE ARE DIGITAL CIRCUITS USED? WHY USE DIGITAL CIRCUITS? HOW DO YOU MAKE A DIGITAL SIGNAL? HOW DO YOU TEST FOR A DIGITAL SIGNAL?

3 Limitation of digital circuits
Advantages of Digital Techniques Digital systems are easier to design. Information storage is easy. Accuracy and precision are greater. Operation can be programmed. Digital circuits are less affected by noise. More digital circuitry can be fabricated on IC chips. Computer compatibility, memory, ease of use, simplicity of design, accuracy, and stability. Limitation of digital circuits Most “real-world” events are analog in nature. Analog processing is usually simpler and faster.

4 SUMMARY Analog signals vary gradually and continuously, while digital levels usually referred to as LOW and HIGH. Most modern electronics equipment contain both analog and digital circuitry. Logic levels are different for various digital logic families, such as TTL and CMOS. Digital circuits have become very popular because of the availability of low-cost digital ICs. Bistable, monostable, and astable multivibrators are used to generate digital signals. Logic level indicators may take the form of simple LED and resistor circuits, volt-meters, or logic probes.


ดาวน์โหลด ppt         วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2-1-3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google