งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

04-740-201 วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2- 1-3) Digital Logic and Circuit วิชาบังคับก่อน : - ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทน เลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบไม่มี เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "04-740-201 วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2- 1-3) Digital Logic and Circuit วิชาบังคับก่อน : - ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทน เลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบไม่มี เครื่องหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 04-740-201 วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2- 1-3) Digital Logic and Circuit วิชาบังคับก่อน : - ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทน เลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบไม่มี เครื่องหมาย แบบมีเครื่องหมาย การบวก ลบ คูณ หารพีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การ ออกแบบ การจัดกลุ่ม ได้แก่ วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส วงจรเช้ารหัส วงจรเปรียบเทียบ วงจรมัลติเพล็กเซอร์ วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์ วงจรบวก วงจรลบ การออกแบบวงจรลำดับ เช่น วงจรรีจิสเตอร์ วงจรชิฟท์รีจิสเตอร์ วงจร นับแบบริปเปิ้ล วงจรนับแบบซิงโครนัส

2 DIGITAL ELECTRONICS  WHAT IS A DIGITAL CIRCUIT?  WHERE ARE DIGITAL CIRCUITS USED?  WHY USE DIGITAL CIRCUITS?  HOW DO YOU MAKE A DIGITAL SIGNAL?  HOW DO YOU TEST FOR A DIGITAL SIGNAL?

3 Advantages of Digital Techniques  Digital systems are easier to design.  Information storage is easy.  Accuracy and precision are greater.  Operation can be programmed.  Digital circuits are less affected by noise.  More digital circuitry can be fabricated on IC chips.  Computer compatibility, memory, ease of use, simplicity of design, accuracy, and stability. Limitation of digital circuits Most “real-world” events are analog in nature. Analog processing is usually simpler and faster.

4 SUMMARY  Analog signals vary gradually and continuously, while digital levels usually referred to as LOW and HIGH.  Most modern electronics equipment contain both analog and digital circuitry.  Logic levels are different for various digital logic families, such as TTL and CMOS.  Digital circuits have become very popular because of the availability of low-cost digital ICs.  Bistable, monostable, and astable multivibrators are used to generate digital signals.  Logic level indicators may take the form of simple LED and resistor circuits, volt-meters, or logic probes.


ดาวน์โหลด ppt 04-740-201 วงจรดิจิตอลลอจิก 3(2- 1-3) Digital Logic and Circuit วิชาบังคับก่อน : - ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทน เลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบไม่มี เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google