งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 1 พลังงานความร้อน 1. เมื่อใช้ค้อนตอกตะปูจะพบว่าตะปูร้อนขึ้น เมื่อสูบลมเข้ายางรถจักรยาน พบว่ากระบอกสูบร้อนขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 1 พลังงานความร้อน 1. เมื่อใช้ค้อนตอกตะปูจะพบว่าตะปูร้อนขึ้น เมื่อสูบลมเข้ายางรถจักรยาน พบว่ากระบอกสูบร้อนขึ้นกว่าเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 1 พลังงานความร้อน 1. เมื่อใช้ค้อนตอกตะปูจะพบว่าตะปูร้อนขึ้น เมื่อสูบลมเข้ายางรถจักรยาน พบว่ากระบอกสูบร้อนขึ้นกว่าเดิม เมื่อใช้สว่านเจาะเนื้อไม้พบว่าบริเวณ เนื้อไม้ที่ถูกเจาะและดอกสว่านร้อนขึ้น พลังงานความร้นในแต่ละ กรณีมาจากแหล่งใดบ้าง 2. นอกจากพลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า และพลังงานกลแล้ว มีพลังงาน ใดบ้างที่แปลงรูปเป็นพลังงานความร้อน ยกตัวอย่างประกอบ 3 ตัวอย่าง 2.1............................................................................................................. 2.2............................................................................................................. 2.3............................................................................................................. 3. ความจุความร้อน หมายถึง.......................................................................................................................................... 4. ในระบบ SI พลังงานความร้อนมีหน่วยเป็น........................................ 5. ให้นักเรียนสืบค้นหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารในตาราง สาร ความจุความร้อนจำเพาะ (KJ/kg.K 1. น้ำ 2. น้ำแข็ง 3. ไอน้ำ 4. อะลูมิเนียม 5. เหล็ก 6. ทองแดง 7. ตะกั่ว 6. ให้นักเรียนใช้สมการเทียบโอนอุณหภูมิของสารต่อไปนี้หาค่าอุณหภูมิ C = F-32 = R = K-273 5 9 4 5 6.1 วัดอุหภูมิของน้ำสภาพปกติได้ 30 องศาเซลเซียส คิดเป็นกี่องศา ฟาเรนไฮต์ 6.2 พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์วัดได้ 5 x 10 9 องศาเคลวิน คิดเป็นกี่องศาเซลเซียส 7. ถ้าใส่ตะปูที่เผาจนร้อนแดงลงในแก้วซึ่งใส่น้ำพอสมควร อุณหภูมิของน้ำและตะปู จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และถ้าปล่อย ทิ้งไว้จนนานพอควร อุณหภูมิจะมีค่าอย่างไร............................................................. 8. พลังงานความร้อนของตะปูและน้ำมีการถ่ายโอนให้แก่กัน และ มีการถ่ายโอนให้กับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร...................................................................................... 9. ความร้อนแฝง หมายถึง............................................................................................................................... 10. ภาพแสดงการต้มน้ำแข็งจนกลายเป็นไอ น้ำแข็ง 0 c ๐ น้ำ 0 c ๐ น้ำ 100 c ๐ ไอน้ำ 100 c ๐ mL mc t mL ต้องใช้พลังงานความร้อนอย่างน้อยเท่าใดในการต้มน้ำแข็ง 1 กิโลกรัม ให้กลายเป็นไอน้ำพอดี (c=4.2 KJ/kg.K และ L = 2300 KJ/kg) Q = mL + mc t + mL แทนค่าจะได้ว่า Q = ………………………… …………………………………………. 11. ลูกกลมตะกั่วมวล 500 กรัม ตกจากที่สูง 25 เมตร ถ้าพลังงาน ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้แก่ตะกั่ว อุณหภูมิของ ลูกกลมตะกั่วเปลี่ยนแปลงอย่างไร (c ตะกั่ว = 130 KJ/kg.K) วิธีทำ พลังงานศักย์ของลูกกลมตะกั่ว = พลังงานความร้อนที่ได้รับ mgh = mc t ต่อหน้า 2

2 ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 2 12. ผ่านไอน้ำ 10 กรัม ที่ 100 c ๐ ลงในส่วนผสมของน้ำ 200 กรัม กับน้ำแข็ง 120 กรัม อุณหภูมิของของเหลวหลังผสมทั้งหมดมีค่า.... ไอน้ำ 100c ๐ น้ำ 100c ๐ ของเหลว t=? น้ำแข็ง 0c ๐ น้ำ น้ำ 0c ๐ mL mc t Q ลด Q เพิ่ม Q ลด = Q เพิ่ม กำหนดให้ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอมีค่า 540 KJ/kg.K ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีค่า 80 KJ/kg.K (mL) + (mc t) = (mL) + (mc t) (10.540) + (10.(1.98)(100-t)) = (120.80) + (200+120.2.t) ก๊าซ (Gass) 13. ให้นักเรียนอธิบายคุณสมบัติของแก๊ส 3 ข้อ 13.1.................................................................................................. 13.2.................................................................................................. 13.3.................................................................................................. 14. กฏของบอยล์ อธิบายความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตรของ แก๊สว่าอย่างไร 15. กฏของชาร์ล อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและปริมาตรของ แก๊สว่าอย่างไร 16. เมื่อนำกฏของบอยล์ และกฏของชาร์ล มารวมกันจะได้สมการ ว่าอย่างไร 17. กฏของเกย์ - ลูสแซก อธิบายเกี่ยวกันสิ่งใดของแก๊ส 18. ในการสูบอากาศปริมาณหนึ่งเข้ายางรถยนต์ทำให้อากาศภายในยาง มีความดัน 5x10 5 นิวตัน / ตารางเมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงยางจะร้อนขึ้นเป็น 117 องศาเซลเชียส ถ้าปริมาตรเปลี่ยนแปลงน้อยมาเกือบคงตัว ความดันภายในยางรถ จะมีค่าเป็นอย่างไร วิธีทำ จากความสัมพันธ์ P 1 = P 2 T 1 T 2 19. ความรู้เพิ่มเติม 1 ปริมาตรของแก๊สใดๆเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ 0 c ๐ และ ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ดังนั้นถ้าแก๊ส n โมล จะมีปริมาตร V = n(22.4 dm 3 /mol) หรือ n(22.4x10 -3 m 3 /mol) และ T = 273 K P = 1 บรรยากาศ = 1 x 10 5 N/m 2 ดังนั้น PV = n(8.31 J/mol.K) T ค่า 8.31 J/mol.K เป็นค่าคงตัวของแก๊สใช้สัญลักษณ์ R ดังนั้น PV = nR T หรือ PV = nRT 20. ความรู้เพิ่มเติม 2 แก๊ส 1 โมล มีจำนวนโมเลกุล 6.02 x 10 23 โมเลกุล เรียกว่า เลขอาโวกาโดร ใช้สัญลักษ์ N A ดังนั้นแก๊ส n โมลจะมีจำนวน โมเลกุลเป็น n เท่าของ N A N = nN A หรือ n = N N A แต่ PV = nRT ดังนั้น PV = N RT N A หรือ PV = N R T N A

3 ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 3 R = 8.31 J/mol.K N A = 6.02 x 10 23 โมเลกุล ดังนั้น R = 1.38 x 10 -23 J/K N A หรือ k B = 1.38 x 10 -23 J/K ( ค่าคงตัวของโบลต์ซมันน์ ) ดังนั้น PV = Nk B T 21. อากาศห้องหนึ่งมีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส มีความดัน 1x10 5 N/m 2 จำนวนโมเลกุลของแก๊สในปริมาตร 1 m 3 มีค่าเท่าใด วิธีทำ จากสมการ PV = Nk B T 22. การที่แก๊สมีการเคลื่อนที่แบบบราวน์ มีลักษณะเป็นอย่างไร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 23. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าวว่าอย่างไร 24. ความรู้เพิ่มเติม 3 จากสมการความสัมพันธ์ PV = 1 Nmv 2 3 หรือเขียนสมการใหม่ให้สอกคล้องกับพลังงานจลน์เฉลี่ย Ek ได้ว่า PV = 2 N 1mv 2 3 2 ดังนั้น PV = 2 N Ek 3 ดังนั้น Nk B T = 2 N Ek 3 Ek = 3 k B T 2 25. จงหาค่าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สที่ 30 c ๐ วิธีทำ 26. จากสถานการณ์ต่อไปนี้ นักเรียนใช้หลักทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบาย ได้ว่าอย่างไร 26.1 ถังบรรจุแก๊สหูงต้มหรือกระป๋องสเปรย์ที่ใช้พ่นสีหรือยาฆ่า แมลงเมื่ออยู่ในที่ร้อนมากๆอาจเกิดระเบิดได้ 26.2 ของเหลวที่กำลังระเหยอุณภูมิจะลดลง 26.3 การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง 27. การพาความร้อน หมายถึง............................................................................................................................... 28. การนำความร้อน หมายถึง.............................................................................................................................. 29. การถ่ายโอนความร้อน หมายถึง.....................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ หน้า 1 พลังงานความร้อน 1. เมื่อใช้ค้อนตอกตะปูจะพบว่าตะปูร้อนขึ้น เมื่อสูบลมเข้ายางรถจักรยาน พบว่ากระบอกสูบร้อนขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google