งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jirawit Yanchinda. * องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กร (Leadership)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jirawit Yanchinda. * องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กร (Leadership)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jirawit Yanchinda

2 * องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กร (Leadership) และ การเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์กร (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนา องค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ การแข่งขัน * Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ Donald Schon ไว้ว่า เป็น กระบวนการที่สมาชิกขององค์กรให้การตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์กร

3 * Sociotechnical System ( ระบบเทคนิค การเข้าสังคม ) * Organization Strategy ( กลยุทธ์ องค์กร ) * Production ( การผลิต ) * Economic Development ( การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ) * Systems Dynamics ( พลวัตของระบบ ต่างๆ ภายในองค์กร ) * Human Resources ( ทรัพยากรมนุษย์ ) * Organizational Culture ( วัฒนธรรม องค์กร )

4 * Single-loop learning  Organization Model I = theory-in-action or know-how เน้น การทำงาน หรือ วิธีทำ * Double-loop Learning  Organization Model II = Theory-in use or know-why เน้นการ อธิบาย * Ice Breaking Techniques การกำจัดความเย็นชาระหว่างบุคคล * Balance Scorecard สร้าง Feedback Loop ในระดับองค์กร

5 * Single-loop learning  Organization Model I = theory-in-action or know-how เน้นการทำงาน หรือ วิธีทำ Working procedure Working Instruction Defensive Routine

6 * Double-loop Learning  Organization Model II = Theory-in use or know-why เน้นการอธิบาย Governing variable Ice breaking

7

8  Financial Perspective  Customer Perspective  Internal Business Process Perspective  Learning and Growth Perspective http://www.calculusadvisory.co.za/services_balancescorecard.html

9 Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System by Robert S. Kaplan and David P. NortonRobert S. Kaplan and David P. Norton

10  Strategic Map  Corporate Balanced Scorecard  SBU Scorecard http://www.calculusadvisory.co.za/services_balancescorecard.html

11 o Identify Vision and Missions o Build a Strategy Map (Strategy Themes at four perspectives and its cause-effect links) o Identified weight for each perspective and every strategic theme in the perspective o Build a corporate balanced scorecard on each strategy themes(objectives, measures, targets and initiatives) o Prioritize and Distribute targets to SBUs and SMUs

12 Dr. Nopasit Chakpitak

13 http://www.symphonytech.com/articles/bscard.htm

14 Dr. Nopasit Chakpitak

15 http://www.symphonytech.com/articles/bscard.htm

16 Dr. Nopasit Chakpitak

17 o Build a balanced scorecard o Integrate to management o Use balanced scorecard / BSC software

18  Financial Perspective -> Budgets and Costs Management, for example, ABC  Customer Perspective -> Customer Relationship Management  Internal Perspective -> Total Quality Management  Learning and Growth -> Knowledge Management and Learning Organization

19  Reskilling  Supplying information  Aligning individual objectives to organization objectives

20 Dr. Nopasit Chakpitak

21

22

23

24

25 * Single Loop learning - how …..better * Double Loop Learning – why….do different * Triple Loop Learning – focus on propose of Org. (hardest)

26


ดาวน์โหลด ppt Jirawit Yanchinda. * องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กร (Leadership)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google