งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Double loop learning Jirawit Yanchinda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Double loop learning Jirawit Yanchinda."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Double loop learning Jirawit Yanchinda

2 Learning Organization
เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กร (Leadership) และ การเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์กร (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน Organization Learning Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ Donald Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์กรให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์กร

3 การเรียนรู้ขององค์กรที่สำคัญ
Sociotechnical System (ระบบเทคนิคการเข้าสังคม) Organization Strategy (กลยุทธ์องค์กร) Production (การผลิต) Economic Development (การพัฒนาทางเศรษฐกิจ) Systems Dynamics (พลวัตของระบบต่างๆ ภายในองค์กร) Human Resources (ทรัพยากรมนุษย์) Organizational Culture (วัฒนธรรมองค์กร)

4 Chris Argyris “Defensive Routine”
Single-loop learning Organization Model I = theory-in-action or know-how เน้นการ ทำงาน หรือ วิธีทำ Double-loop Learning Organization Model II = Theory-in use or know-why เน้นการ อธิบาย Ice Breaking Techniques การกำจัดความเย็นชาระหว่างบุคคล Balance Scorecard สร้าง Feedback Loop ในระดับองค์กร

5 Model I Single-loop learning
Organization Model I = theory-in-action or know-how เน้นการทำงาน หรือ วิธีทำ Working procedure Working Instruction Defensive Routine

6 Model II Double-loop Learning
Organization Model II = Theory-in use or know-why เน้นการอธิบาย Governing variable Ice breaking

7 Know-How with Know-Why

8 Balanced Scorecard Financial Perspective Customer Perspective
Internal Business Process Perspective Learning and Growth Perspective

9 Balance Scorecard Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System by Robert S. Kaplan and David P. Norton

10 Tools in Balance Scorecard
Strategic Map Corporate Balanced Scorecard SBU Scorecard

11 To build a BSC Identify Vision and Missions
Build a Strategy Map (Strategy Themes at four perspectives and its cause-effect links) Identified weight for each perspective and every strategic theme in the perspective Build a corporate balanced scorecard on each strategy themes(objectives, measures, targets and initiatives) Prioritize and Distribute targets to SBUs and SMUs

12 Strategic Map Dr. Nopasit Chakpitak

13 Balance Scorecard

14 Balance Scorecard Dr. Nopasit Chakpitak

15 Balance Scorecard

16 Balance Scorecard Dr. Nopasit Chakpitak

17 How to Build a balanced scorecard Integrate to management
Use balanced scorecard / BSC software

18 Integrate to management (Business Frameworks)
Financial Perspective -> Budgets and Costs Management, for example, ABC Customer Perspective -> Customer Relationship Management Internal Perspective -> Total Quality Management Learning and Growth -> Knowledge Management and Learning Organization

19 BSC translate Strategy to action
Reskilling Supplying information Aligning individual objectives to organization objectives

20 Financial Measurement
Dr. Nopasit Chakpitak

21 Customer Measurement Dr. Nopasit Chakpitak

22 Customer Measurement Dr. Nopasit Chakpitak

23 Internal Business Process Measurement
Dr. Nopasit Chakpitak

24 Learning and Growth Dr. Nopasit Chakpitak

25 ระดับของการเรียนรู้ขององค์การ
Single Loop learning - how …..better Double Loop Learning – why….do different Triple Loop Learning – focus on propose of Org. (hardest)

26 Triple-loop learning


ดาวน์โหลด ppt Double loop learning Jirawit Yanchinda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google