งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CIO Roles and Responsibilities รศ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CIO Roles and Responsibilities รศ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CIO Roles and Responsibilities รศ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 1

2 CIO Business Strategies and technology alignment ICT Project Management Change Management ICT Governance ICT Risk Management 2

3 3

4 Business IT Strategic Alignment Drive Enable 4

5 IT – Business Alienation Causes Uncommon goals Poor communication Lack of IT governance Symptoms Business unit’s own IT department Poor customers’ satisfaction 5

6 How much will I spend on IT? 6

7 Budgeting for IT 7

8 IT Budgeting Hardware – Inventory: numbers and aging – Refresh cycle time – Employee growth Maintenance – Self insuring vs contracted maintenance Software: licensing and development Laboring: 1 IT support per 75-250 employee. 8

9 9

10 หัวใจในการบริหาร IT ขององค์กร www.emc.com 10

11 ICT Project Management Strategy alignment In-house vs. outsource Business Process Improvement Avoidance of information system fragmentation 11

12 IT Project Life cycle 12

13 Process Design 13

14 14

15 Change management New process Technology System Structure Value 15

16 Key Success Factors Readiness of the organization; prepared to: –Understand what the system can do –Investigate and choose a system –Implement system –Training –Monitor the system Availability of a champion Perceived usefulness of the system Organizational teamwork –For small practice settings, change occurs from within the staff rather than from the top –People skills are as important as the technology 16

17 Common Challenges to Adoption & Integration of IS Funding – Who pays? Who benefits? Workflow and culture (resistance to change) are two key barriers to adoption Degree of personnel turnover. 17

18 Risk Management Cost of risk and risk management – Anti-Virus – Redundant servers High Availability (HA) – DR site (Disaster Recovery) – Backup systems 18

19 Business Continuity Management ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบด้านต่างๆ วางแผนการทำงานในกรณีฉุกเฉิน แผนการติดต่อสี่อสาร ซักซ้อมแผน 19

20 20

21 21

22 Power MJ, Desouza KC, Bonifazi C. The outsourcing handbook : how to implement a successful outsourcing process. London ; Philadelphia: Kogan Page; 2006. 22

23 The outsourcing life cycle Power MJ, Desouza KC, Bonifazi C. The outsourcing handbook : how to implement a successful outsourcing process. London ; Philadelphia: Kogan Page; 2006. 23

24 Definition and Negotiation Implementation Monitoring and Communication 24

25 http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Information_security_components_JMK.png ความปลอดภัยของสารสนเทศ 25 Confidentiality Integrity Availability

26 26 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

27 27

28 28

29 หัวใจในการบริหาร IT ขององค์กร www.emc.com 29

30 Competencies Computer or technology competency Information Literacy

31 Communication Capabilities 31 ผู้บริหาร IT staff Users

32 สัปปุริสธรรม รู้จักเหตุ รู้จักความจริง หลักการ รู้จักผล รู้จักความมุ่งหมาย เป้าประสงค์ รู้จักตน รู้จักฐานะ ภาวะ กำลัง ความสามารถ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักกาลรู้จักเวลาที่เหมาะสม และ ระยะเวลาในการดำเนินการ รู้จักบริษัท รู้จักชุมชน ที่ประชุม รู้จักบุคคล และวิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคล 32


ดาวน์โหลด ppt CIO Roles and Responsibilities รศ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google