งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปริมาณสัมพันธ์ Stoichiometry : Chemical Calculation Stoicheon = ธาตุ Metron = การวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปริมาณสัมพันธ์ Stoichiometry : Chemical Calculation Stoicheon = ธาตุ Metron = การวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปริมาณสัมพันธ์ Stoichiometry : Chemical Calculation Stoicheon = ธาตุ Metron = การวัด

2 2 โมล (mole) โมล (mole) หน่วยที่ใช้บอกปริมาณสาร 1 mole = 6.02 x10 23 อนุภาค n = จำนวนอนุภาค N A เมื่อ n = mole N A = Avogadro’s number (6.02 x10 23 อนุภาค/mol)

3 3 สารบริสุทธิ์ n = m = dv MW หรือ AW MW หรือ AW n =mol; m =mass; d =density; V =volume; MW = molecular weight AW = atomic weight การคำนวณปริมาณสาร

4 4 แก๊ส n = PV RT P=pressure (atm) V=volume (mL หรือ cm 3 ) R=gas const. (0.08206 atm L K -1 mol -1 T =temperature (K) การคำนวณปริมาณสาร

5 5 สารละลาย n = CV 1000 n = mol; C = molarity (M) V = volume (mL หรือ cm 3 )

6 6 มวลโมเลกุล Molecular mass น้ำหนักโมเลกุล Molecular weight molecular mass = ผลรวมของมวลอะตอม ของทุกอะตอมในโมเลกุล g molecular weight = น้ำหนักเป็นกรัม ของสารหนึ่งโมล MW ของ Cu(OH) 2 = 63.5+2(16.0+1.008) = 97.6 g

7 7 สูตรเคมี (Chemical formula) Empirical formula อัตราส่วนอย่างต่ำระหว่างอะตอมของธาตุ ในสารประกอบ Molecular formula บอกจำนวนอะตอมจริงของธาตุในสารประกอบ Structural formula แสดงโครงสร้างและพันธะระหว่างอะตอม MW หาจาก molecular formula

8 8 ตัวอย่าง จงหามวลโมเลกุลของ CaSO 4. 2H 2 O กำหนดมวลอะตอม ของ Ca = 40, S = 32, O = 16 และ H = 1 MW = ผลรวมของ AW ของทุกธาตุรวมกัน = 40+32+(16 x 4)+2(2)+2(16) = 40+32+64+4+32 = 172 MW ของ CaSO 4.2H 2 O = 172 ใช้เป็น herbicide, fungicide and pesticide และ เป็นส่วนประกอบของ Fehling’s solution และ Benedict’s solution ในการทดสอบ reducing sugars

9 9 ประโยชน์จากการทราบสูตรโมเลกุลของสาร

10 10 การคำนวณทางเคมี  ปริมาณ อะตอม โมเลกุลของสาร  ปริมาณสัมพันธ์จากปฏิกิริยาเคมี

11 11 การคำนวณที่เกี่ยวกับ ปริมาณสารสัมพันธ์ การคำนวณสูตรเอมพิริกัลและสูตรโมเลกุล ปฏิกิริยาของสารที่ผสมกันเกิดผลิตภัณฑ์เดียว การคำนวณจากสมการที่ดุลแล้ว สารกำหนดปริมาณ (The limiting agent) ผลผลิตทางทฤษฎี (Theoretical yield) และ ผลผลิตจริง (Actual yield)

12 12 1. การคำนวณสูตรเอมพิริกัลและสูตรโมเลกุล จากการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ ตัวอย่าง ของแข็งผลึกชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบเป็น C, H และ O ถ้าเผาผลึกนี้หนัก 0.4647 g ในอากาศที่มีออกซิเจน มากเกินพอ ได้ผลิตภัณฑ์เป็น CO 2 0.8635g และ H 2 0 0.1767g ก. จงหาสูตรเอมพิริกัล ข. ถ้ามวลโมเลกุล=142 จงหาสูตรโมเลกุลของผลึกนี้

13 13 วิธีทำ mol C = mol CO 2 = 0.8635g = 1.962x10 -2 mol 44.01g/mol มวล C = (1.962x10 -2 mol)(12.011g/mol)= 0.2357g mol H = 2 mol H 2 0 = 2(0.1767g) = 1.962x10 -2 mol 18.015g/mol มวล H= (1.962x10 -2 mol)(1.0079g/mol)= 0.01977g มวล O = 0.4647-0.2357-0.01977=0.2092 g mol O = 0.2092g = 1.308x10 -2 mol (15.9994g/mol) mol C : H : O = 1.962 : 1.962 : 1.308 = 3:3:2 ก.สูตรเอมพิริกัล = C 3 H 3 O 2 ข.จาก (C 3 H 3 O 2 ) n => 142 = 71n; n=2 สูตรโมเลกุล = C 6 H 6 O 4

14 14 2. ปฏิกิริยาของสารที่ผสมกันแล้ว ให้ผลิตภัณฑ์เดียว ตัวอย่าง 2 จากการสกัด Tl จากของผสม TlCl/Tl 2 O 5.9018g ได้โลหะ Tl หนัก 5.3995g จงคำนวณ percentage by weight (%w/w) ของTlCl ในของผสม ?

15 15 วิธีทำ มวล ของ TlCl และTl 2 O = 5.9018g กำหนด มวลของ TlCl = x มวลของ Tl 2 O = 5.9018 - x mol TlCl = x 239.82 g/mol mol Tl 2 O = 5.9018-x 424.74 g/mol จากโจทย์กำหนด มวล Tl ที่สกัดได้ = 5.3995 g mol Tl = 5.3995 = mol Tl จากTlCl + mol Tl จาก Tl 2 O AW (Tl) x + 2(5.9018-X) = 5.3995 239.82 424.74 AW(Tl) x = 2.5424 %w TlCl = 2.2524 x100 = 43.079% 5.9018

16 16 3. การคำนวณจากสมการเคมีที่ดุลแล้ว

17 17 ตัวอย่าง 3 จงหามวลของน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของ CH 4 (g) 2.000 g วิธีทำ mol CH 4 = 1, (mol = m/MW) mol H 2 O 2 mol H 2 O = 2 mol CH 4 = 2(2.000g) = 0.2494 mol (16.04g/mol) มวล H 2 O = (0.2494 mol)(18.02g/mol) = 4.494 g CH 4 (g) + 2O 2 (g)  CO 2 (g) + 2H 2 O(g)

18 18 4. สารกำหนดปริมาณ

19 19 ตัวอย่าง 4 3Fe(s) + 4H 2 O(g)  Fe 3 O 4 (s) + 4H 2 (g) ถ้า Fe 4 mol ทำปฏิกิริยากับ H 2 O 5 mol จงคำนวณ mol H 2 ที่เกิดขึ้น Magnetite (Fe 3 O 4 ) ใช้เป็นสารดูดซับ เพื่อขจัด As(III) and As(V) ในน้ำ วิธีทำ จากปฏิกิริยา mol Fe = 3 mol H 2 O 4 Fe 4 mol ทำปฏิกิริยากับ H 2 O > 5 mol H 2 O เป็น limiting agent mol H 2 = mol H 2 O = 5 mol

20 20 5. ผลผลิตทางทฤษฎี (Theoretical yield) ผลผลิตจริง (Actual yield) ผลผลิตตามทฤษฎี เป็นผลผลิตสูงสุดที่คำนวณได้ตามสมการ ผลผลิตจริง เป็นผลผลิตที่ได้จากการทดลอง %ผลผลิต = ผลผลิตจริง x 100 ผลผลิตตามทฤษฎี

21 21 ตัวอย่าง 5 จากปฏิกิริยาการเผาโลหะ Na หนัก 4.5980g ในอากาศที่มีออกซิเจนมากเกินพอ ได้ Na 2 O หนัก 5.8750 g จงคำนวณร้อยละผลผลิตของ Na 2 O ที่ได้ วิธีทำ 2Na(s) + 1/2O 2 (g)  Na 2 O(s) mol Na 2 O = ½ mol Na = ½(4.5980g) = 0.1000 mol (22.9898 g/mol) มวล Na 2 O = (0.1000 mol)(61.9790 g/mol) = 6.1979 g % yield Na 2 O = 5.8750 g x 100 = 94.79% 6.1979 g


ดาวน์โหลด ppt 1 ปริมาณสัมพันธ์ Stoichiometry : Chemical Calculation Stoicheon = ธาตุ Metron = การวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google