งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุง โครงสร้างการผลิต การเกษตร จากทำนาทำไร่มาเป็นการ สร้างสวนไม้ผลถือเป็นความกล้าแกร่ง ของหัวใจเกษตรกรโดยแท้ อะไรคือสิ่งที่ นำมาสู่การตัดสินใจ พวกเราทีมงานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุง โครงสร้างการผลิต การเกษตร จากทำนาทำไร่มาเป็นการ สร้างสวนไม้ผลถือเป็นความกล้าแกร่ง ของหัวใจเกษตรกรโดยแท้ อะไรคือสิ่งที่ นำมาสู่การตัดสินใจ พวกเราทีมงานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุง โครงสร้างการผลิต การเกษตร จากทำนาทำไร่มาเป็นการ สร้างสวนไม้ผลถือเป็นความกล้าแกร่ง ของหัวใจเกษตรกรโดยแท้ อะไรคือสิ่งที่ นำมาสู่การตัดสินใจ พวกเราทีมงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสข.1 ชัยนาท จะนำท่านมารู้จักกับ “ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงมะม่วงคุณภาพดี เพื่อการส่งออกมงคลธรรมนิมิต ” อำเภอ สามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยการพูดคุย กับ คุณสุนทร สมาธิมงคล ประธานกลุ่มฯ และ คุณสุวัฒน์ ทรัพย์มาก รองประธาน กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงมะม่วงคุณภาพดีเพื่อการส่งออกมงคลธรรมนิมิต จุด เริ่มต้นของการทำสวนมะม่วง เพราะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล สมัยนั้น คือโครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตการเกษตร ( คปร.) ปี 2537 มีการ จัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพไร่นาสวน ผสม โดยการสนับสนุนของสำนักงาน เกษตรจังหวัดอ่างทอง เช่นการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในปี 2545 ได้ไปดูงานการ ทำสวนมะม่วง เพื่อการส่งออก ของ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เมื่อกลับมาทำก็ ยังไม่สามารถผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพดี ในปริมาณมากๆได้ เนื่องจาก สภาพ พื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นที่ลุ่ม ความชื้น สูงมาก การห่อผลใช้กระดาษ หนังสือพิมพ์ห่อผลทำให้มีหมึกติดไป กับผิวมะม่วง บริษัทปฏิเสธการรับซื้อผลผลิต ต่อมา จึงได้จัดหาสมาชิกที่มีความมุ่งมั่น มีความ ประสงค์ผลิตมะม่วงคุณภาพดี เพื่อการส่งออกโดยสามารถรวบรวมได้จำนวน 30 คนเมื่อมี การติดต่อกับบริษัทผู้ส่งออกได้บริษัทหนึ่ง จึงกำหนดให้ มีการควบคุมคุณภาพ เช่น ระบบการใช้สารเคมีบริษัท จะเป็นผู้กำหนด กลุ่มจะต้องส่งผลผลิตไปตรวจก่อน 7 วัน สมาชิกจะต้องงดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว และจะต้อง บอกชนิดสารเคมีที่สมาชิกใช้ การผลิตเน้นผู้บริโภค จะต้องไม่เป็นอันตราย สามารถตรวจค่า MRL และมีการ ตรวจสอบย้อนกลับ โดยดูจาก GAP code

2 กลุ่มมี ข้อบังคับว่าสมาชิกต้องตรวจการใช้ สารเคมี จะต้องส่งตัวอย่างผลผลิตให้บริษัทผู้รับซื้อ ตรวจ และแจ้งผลยืนยันว่าผ่านก่อนจึงจะให้ส่งผลผลิต ออกได้ นอกจากนี้หากสวนสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดจะมี คณะกรรมการจำนวน 2 คนออกไปตรวจสวน เพื่อให้ คำแนะนำโดยคิดค่าบริการเมื่อขายผลผลิตได้ 2 บาท ต่อ กิโลกรัม กลุ่มเริ่มส่งออกเมื่อปี 2546 มูลค่า 7 แสน บาท และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2550 สามารถส่งออกคิดเป็นมูลค่า 18.38 ล้านบาท และ จำหน่ายในตลาดภายในประเทศ มูลค่า 6 ล้านบาท ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งในจังหวัดอ่างทอง และ ต่างจังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี และ สระบุรี จำนวนสมาชิกรวม 102 คน มี พื้นที่ปลูก 2,000 ไร่ ได้แก่ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 จำนวน 600 ไร่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง 400 ไร่ พันธุ์เขียวเสวย 500 ไร่ พันธุ์โชคอนันต์ 300 ไร่ พันธุ์ มันเดือนเก้า 100 ไร่ พันธุ์ฟ้าลั่น 100 ไร่ นับว่า กลุ่มสามารถดำเนินกิจการได้สำเร็จเป็นอย่างดี เพราะมีแนวทางที่ดี ดังนี้ 1. เน้นความซื้อสัตย์ โปร่งใส เช่น ประชุมสมาชิกและ เชิญบริษัทมาตกลงร่วม ในเรื่องราคาผลผลิต 2. ฝึกอบรมสมาชิกเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติทุก เดือน 3. มีกฎระเบียบการเข้าประชุมอย่างชัดเจนแต่ก็ อะลุ้มอล่วยบ้างตามกรณีและเหตุผล 4. การตลาด เน้น ตลาดต้องมั่นคง ขณะนี้ มีบริษัท ส่งออกจำนวน 5 บริษัท 5. สมาชิกมีความตั้งใจในการผลิต การ ควบคุมคุณภาพมะม่วงของกลุ่ม ประกอบด้วย 1. ทำให้ขนาดผลโต ได้ตามสเป็คของบริษัท โดย การ ซอยผลขนาดเล็กๆออก รวมทั้ง มีการห่อผลด้วยถุง คาร์บอน ( พันธุ์น้ำดอกไม้ ) และถุงกระดาษที่แสงผ่านได้ ( พันธุ์เขียวเสวย ) การปรับปรุงรสชาติ การใช้ฮอร์โมน ไข่ 2. ผลิตให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอด กลุ่มสามารถสั่ง ทำให้มีผลผลิตออกได้ แต่อาจจะไม่ได้คุณภาพเพราะอาจจะเจอฝนตกชุก ใช้ การตัดแต่งทรงพุ่ม แบบทรงฝาชีหงาย ( ระบบมะม่วงต้นเตี้ย ) และเทคนิค ทำมะม่วงอุ้มบุญ 3. จัดสรรโควต้า เพื่อวางแผนการผลิตสมาชิกแต่ละราย ให้เลือกโควต้า ว่าจะส่งประเทศอะไรหรืออาจจะต้องจับ สลาก สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมเสมอกัน


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุง โครงสร้างการผลิต การเกษตร จากทำนาทำไร่มาเป็นการ สร้างสวนไม้ผลถือเป็นความกล้าแกร่ง ของหัวใจเกษตรกรโดยแท้ อะไรคือสิ่งที่ นำมาสู่การตัดสินใจ พวกเราทีมงานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google