งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส % สปสช % สป % แพทย์ % สุขภาพจิต % สบส % วิทย์ % อนามัย 53.15% พัฒน์ 53.08% คร % งบลงทุนทั้งกระทรวง 15.60% สุขภาพจิต % วิทย์ % อนามัย % คร % แพทย์ % สบส % สป % พัฒน์. 4.71% อย. 4.35% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 53.62% สุขภาพจิต % อนามัย 88.26% แพทย์ 84.33% พัฒน์ % สบส % สวรส % อย % สป % คร % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี , เบิกจ่าย , , , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , , , , วิทย์ % อย %

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 44, ล้านบาท หรือ 61.83% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 43, ล้านบาท หรือ 65.34% ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท หรือ 15.60% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1, ล้านบาท หรือ % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3 4. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ และเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายของกรมต่าง ๆดังนี้ 4.1 งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93% ของวงเงิน เมื่อพิจารณาร้อยละ ของการเบิกจ่ายจำแนกรายหน่วยงาน / กรม พบว่า ร้อยละของ การเบิกจ่ายได้สูงสุดคือ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.06 ( จำนวนเงิน ล้านบาท ) รองลงมาคือ กรมสุขภาพจิตเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.68 ( จำนวน เงิน ลบ ) กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ ทางเลือกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.52( จำนวนเงิน ลบ ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.88 ( จำนวนเงิน ลบ ) กรมการแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 ( จำนวน เงิน ลบ ) และต่ำสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน ลบ ) กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0 ลบ )


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google