งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00% สปสช. 85.17% สป. 66.40% แพทย์. 66.33% สุขภาพจิต. 64.41% สบส. 62.20% วิทย์. 60.72% อนามัย 53.15% พัฒน์ 53.08% คร. 52.18% งบลงทุนทั้งกระทรวง 15.60% สุขภาพจิต 80.37 % วิทย์. 51.54% อนามัย. 46.26 % คร. 26.21% แพทย์. 21.44% สบส. 17.54% สป. 13.35% พัฒน์. 4.71% อย. 4.35% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 53.62% สุขภาพจิต 100.00% อนามัย 88.26% แพทย์ 84.33% พัฒน์. 65.53% สบส. 62.47% สวรส. 54.82 % อย. 52.87% สป. 52.40% คร. 48.37% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 791.507 1,386.773 23.538 เบิกจ่าย 112.250 119.869 797.804 35,028.982 2,333.605 1,292.068 444.294 460.120 902.038 116.523 1,774.938 43,724.405 ง.ป.คงเหลือ 10.146 81.724 36.827 102.353 8.641 5.493 3.158 15.761 1,018.814 159.292 8.496 22.439 23,193.829 0 0 138.946 17,722.656 1,184.339 714.082 269.983 297.647 795.214 102.990 1,626.654 4,281.784 2.478 76.837 42.783 63.190 188.848 34.323 3,727.721 142.326 3.278 1,199.713 0 13.609 1.579 4.545 3.30 2.60 14.048 925.514 170.043 51.551 7.300 วิทย์. 39.00% 41.226 64.473 อย. 50.04 % 341.914 341.317 574.339 7.032 0.149

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,995.864 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 44,515.912 ล้านบาท หรือ 61.83% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 43,724.405 ล้านบาท หรือ 65.34% ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 791.507 ล้านบาท หรือ 15.60% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,386.773 ล้านบาท หรือ 53.616% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3 4. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ และเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายของกรมต่าง ๆดังนี้ 4.1 งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง 129.645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93% ของวงเงิน เมื่อพิจารณาร้อยละ ของการเบิกจ่ายจำแนกรายหน่วยงาน / กรม พบว่า ร้อยละของ การเบิกจ่ายได้สูงสุดคือ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.06 ( จำนวนเงิน 127.854 ล้านบาท ) รองลงมาคือ กรมสุขภาพจิตเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.68 ( จำนวน เงิน 0.076 ลบ ) กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ ทางเลือกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.52( จำนวนเงิน 0.081 ลบ ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.88 ( จำนวนเงิน 1.559 ลบ ) กรมการแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 ( จำนวน เงิน 0.033 ลบ ) และต่ำสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0.042 ลบ ) กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0 ลบ ) ------------------ -------


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google