งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประกาศ อย่างเกิด... ผล. วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล คริสตจักร เติบโตได้ เมื่อ เราประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประกาศ อย่างเกิด... ผล. วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล คริสตจักร เติบโตได้ เมื่อ เราประกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประกาศ อย่างเกิด... ผล

2 วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล คริสตจักร เติบโตได้ เมื่อ เราประกาศ

3 วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล คริสตจักร เติบโตได้ เมื่อ เราประกาศ  มาระโก 4. 26 - 29

4 วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล เดี๋ยว... คุณยัง ประกาศไม่พออีก หรือ ลืมเรื่องประกาศ ได้แล้ว มีเพียง การนมัสการก็พอ เงียบได้แล้วเรานะ ! ข้อแนะนำนี้ผิดพลาดใหญ่ หลวง ที่คริสตจักรใหม่ๆ มักจะเริ่มนมัสการแล้วก็หยุด การเป็นพยาน

5 อึ่มใช่ คุณพูดถูกนะ เมื่อเราเริ่มจัดการ ประชุมอย่างเป็น ทางการแล้ว เราก็หยุด การเป็นพยาน และ คริสตจักรก็หยุด เติบโตด้วย เราจะต้องไม่หยุดการเป็นพยาน เด็ดขาด การเป็นพยานเปรียบเหมือน เส้นเลือดของคริสตจักร เราต้องทำเป็น ประจำทุกวัน และสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นๆต่อไป

6 ปกติแล้วคริสตจักรเติบโตขึ้นได้ ก็เพราะมีเพื่อนๆ และญาติพี่ น้องของเรากลับใจใหม่ เพราะ พวกเขามักจะมีความมั่นใจ เชื่อถือในตัวเรามากกว่าคน แปลกหน้า

7 ให้เราเป็น พยานแก่ บรรดา ญาติ พี่ น้องและ เพื่อนๆ ก่อน วิธีการประกาศอย่าง เกิดผล วิธีที่ 1

8 ผู้เชื่อ ใหม่ วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล พ่อ น้องช าย ลุง ป้า พี่ น้อง หลา น ลูก สาว เพื่อน รวมงาน

9 วิธีการประกาศอย่างเกิดผล เมื่อเรามีความรักบวกเข้า กับพระวจนะของพระเจ้า เราก็มีคำพยานที่มีประสิธิ ภาพ  โรม 1.16, 10.17 1 โครินธ์ 13.1 หากอยากเก็บเกี่ยวผลดี เรา ต้องพยายามเป็นพยานแก่เพื่อน และญาติที่เปิดใจสำหรับพระ กิตติคุณ อย่าเสียเวลากับ คนที่ไม่มีความสนใจเลย

10 เป็นพยาน และ นำคนมาทั้ง ครอบครัว วิธีการ ประกาศ อย่างเกิดผล วิธีที่ 2

11 บางครั้งเมื่อ เป็นพยาน เรา อาจจะพบว่า มีคนสนใจ พระกิตติคุณ แต่เขาไม่ยอม ถวายชีวิต ของเขาแด่ พระเยซูคริสต์ เพราะอะไร หรือ ? วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

12 สาเหตุก็คือ เพราะ ครอบครัว และ / หรือ เพื่อนๆ วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

13 เป็นเรื่อง ธรรมดาที่ใคร คนหนึ่งไม่ สามารถจะ ติดตามพระ เยซูได้อย่าง แท้จริง จนกว่าเขาจะ ได้คุยกับ สมาชิกใน ครอบครัวหรือ กับเพื่อนก่อน วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

14 เราต้องช่วยให้เขาพูดคุยเรื่องความ เชื่อใหม่นี้ กับครอบครัว วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล โดยร่วมมือ และ ให้ กำลังใจ พระ วิญญาณจะ ยืนยันความ เชื่อ มั่นนี้ เมื่อเขากล้า แสดงความ เชื่อต่อ บรรดาพี่ น้อง โรม 10. 9- 10

15 และต่อมา ก็จะนำคนเหล่านั้น มาถึงพระ เยซูคริสต์ ได้ง่ายขึ้น วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

16  การกลับใจทั้งครอบครัว จะทำให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยสนับสนุน ซึ่งกันและกัน  เหตุนี้ คริสตจักรที่มีสมาชิก เป็นผู้เชื่อทั้งครอบครัว จะแข็งแรง กว่าคริสตจักร ที่มี สมาชิกเป็นผู้เชื่อคนเดียว ในครอบครัว วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

17  ทุกๆ วันนี้ คุณมีโอกาสที่ จะสนทนากับใครบ่อยและ มากที่สุด ?  คนนี้ คงจะเป็นคนที่พระ เจ้าต้องการให้คุณเป็น พยานต่อเขา เป็นคนแรก  ขอให้เขียนชื่อเพื่อนๆ และ ญาติพี่น้องที่คุณสามารถ เป็นพยานด้วยได้ 1 ________________ 2 ________________ 3 ________________ ? ? วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

18 ให้เราทำ ตามแบบอย่าง ของคนในพระคัมภีร์  ยอห์น 1. 40 - 51  ยอห์น 4. 34 - 42  กิจการ 10. 24/44  กิจการ 16. 30 - 34 ? ? เมื่อมีคนใดคนหนึ่ง ต้อนรับพระเยซู ขอให้ ช่วยเขาเป็นพยานนำ ครอบครัวและเพื่อนมาถึง พระคริสต์ วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล

19 แบบทดสอบ เพราะเหตุใดการเป็นพยานแก่ ญาติและเพื่อนๆ จึงง่ายกว่า คนแปลกหน้า ? _____________________ ทำไมคริสตจักรที่มีสมาชิกทั้ง ครอบครัว จึงแข็งแรงกว่า คริสตจักรที่มีสมาชิกแยกกัน ? _____________________

20 ภาคปฏิบัติ วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล ให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้า ให้ช่วยผู้เชื่อใหม่เป็นพยานแก่ ญาติพี่น้องและเพื่อนของตน ให้เราเป็นพยานแก่สมาชิก ครอบครัวและเพื่อนของเราเอง ให้เราช่วยผู้เชื่อใหม่โดยทันที ให้เขานำเพื่อนและญาติมาถึง พระคริสต์โดยวิธีการเดียวกัน ให้เราท่องจำ  กิจการ 16. 31 นักประกาศ ต้องเป็น นักอธิษฐาน และต้องวาง แบบอย่างที่ดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประกาศ อย่างเกิด... ผล. วิธีการประกาศ อย่างเกิดผล คริสตจักร เติบโตได้ เมื่อ เราประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google