งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้ป่วยรับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,121 ราย / วัน ( +0.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,121 ราย / วัน ( +0.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2550- 2552 ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,632 ราย / วัน ( +2.91%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,632 ราย / วัน ( +2.91%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

4 ผู้รับบริการ – ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย

5 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51- เมย.52 ร้อยละ

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย Top 5 ปี 52 Med34.2% Ortho13.2% Surg12.0% Ped9.6% Eye7.9%

7 ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย

8 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ล้านบาท

9 ค่าใช้จ่ายต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี 2550817 บาท ปี 2551964 บาท ปี 25521,014 บาท

10 จำนวนผู้ป่วยในเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย

11 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย Top 5 Rank ปี 52 Surg27.0% Med23.2% Obs16.0% Ortho13.4% Ped13.1%

12 ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ราย

13 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51- เมย.52 ร้อยละ

14 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยในจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 ล้านบาท มูลค่าการเรียกเก็บโดยรวม ปี 2550 347.9 ล้านบาท ปี 2551 354.5 ล้านบาท ปี 2552 352.2 ล้านบาท

15 มูลค่าการเรียกเก็บต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี 255017,016 บาท ปี 255116,276 บาท (-0.96%) ปี 255215,540 บาท (-4.52%)

16 AdjRW. รวม ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 AdjRW. Sum AdjRW. โดยรวม ปี 2550 26,554 หน่วย ปี 2551 29,423 หน่วย ปี 2552 33,125 หน่วย

17 AdjRW. เฉลี่ยต่อราย ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 AdjRW : case AdjRW. เฉลี่ยต่อรายโดยรวม ปี 25501.2988 ปี 25511.3511 ปี 25521.4612

18 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2550 - 2552 ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี 52 99.21% (-1.86%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29% * ค่าเฉลี่ยปี 52 99.21% (-1.86%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 101.09% * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29%

19 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี 2549-2552 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 52 3.75 วัน (- 4.32%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 4.03 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

20 วันนอนเฉลี่ยต่อราย (AvgLOS) ผู้ป่วยในจำแนกตาม สิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550-2552 วัน

21 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549- 2552 : ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = 30.14 (- 11.34%) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.00 * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

22 การให้บริการด้านสุขภาพ 3 กองทุน  บัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า  ข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด  ประกันสังคม / กองทุน อื่นๆ  บัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า  ข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด  ประกันสังคม / กองทุน อื่นๆ ชำระเงิน / ไม่มีสิทธิ์ / ต่างด้าว ชำระเงิน / ไม่มีสิทธิ์ / ต่างด้าว

23

24 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

25 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

26 * หนี้สินคงค้าง 87,886,530.40 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 10,422,156.73 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 98,308,687.13 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 253,623,590.35 บาท * มูลค่าคงคลัง 65,803,959.37 บาท สถานะการเงิน ณ เดือนเมษายน 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ไม่รวมมูลค่าคง คลัง ) 155,314,903.22 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 195,235,817.01 บาท ) * หนี้ผูกพันร่มสัญญา ปี 51+52 86,827,704.36 บาท

27 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- เมย.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท 100.98% 85.90%

28 รายรับจริงเทียบประมาณการ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550 - 2552 แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท

29 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551- เมษายน 2552 สิทธิ์ประมาณ การ 7 เดือน. รายรับจริง ปี 51+52 % 1. UC. 133.4133.1106.7 3. ประกันสังคม30.327.992.1 4. ชำระเงิน – OPD 23.317.876.3 - IPD 23.318.579.4 5. ข้าราชการ - OPD 157.5171.9109.2 - IPD 70.069.198.7 6. อื่น ๆ11.215.1134.4 รวม449.2453.6100.98 หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

30 รายรับเงินบำรุง 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี 2550- 2552 สิทธิ์ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 1. UC. 210.0137.9133.1 3. ประกันสังคม 20.327.327.9 4. ชำระเงิน – OPD 19.621.517.8 - IPD 17.018.218.5 5. ข้าราชการ - OPD 114.4167.2171.9 - IPD 60.461.669.1 6. อื่น ๆ 3.74.715.1 รวม 453.0446.1453.6 หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

31 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – เมษายน 2552 (7 เดือน ) หมวดรายจ่าย ( หน่วย : ล้าน บาท ) ประมาณ การ 7 เดือน รายจ่ายจริงปี 51+52% 1. งบบุคลากร 106.4107.6101.1 2. งบดำเนินงาน ( รวม ) 338.7359.1106.0 - ค่าจ้าง 18.427.3148.7 - วัสดุทั่วไป 19.020.8109.3 - วัสดุการแพทย์ / เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14.518.8129.3 - ยาและเวชภัณฑ์ 221.7200.390.4 3. งบลงทุน ( รวม ) 133.736.527.3 - ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ 8.67.385.4 - ครุภัณฑ์การแพทย์ 73.523.431.9 - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 43.05.713.3 รวม รวม584.8504.086.2

32 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 = 0.8999329

33 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

34


ดาวน์โหลด ppt สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google