งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 ผู้ป่วยรับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,121 ราย / วัน ( +0.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,121 ราย / วัน ( +0.36%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน

3 ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี ราย * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,632 ราย / วัน ( +2.91%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 52 1,632 ราย / วัน ( +2.91%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,586 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย / วัน

4 ผู้รับบริการ – ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย

5 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51- เมย.52 ร้อยละ

6 ผู้ป่วยนอก จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย Top 5 ปี 52 Med34.2% Ortho13.2% Surg12.0% Ped9.6% Eye7.9%

7 ผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย

8 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ล้านบาท

9 ค่าใช้จ่ายต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยนอกจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี บาท ปี บาท ปี 25521,014 บาท

10 จำนวนผู้ป่วยในเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย

11 ผู้ป่วยใน จำแนกตามแผนกหลักเปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย Top 5 Rank ปี 52 Surg27.0% Med23.2% Obs16.0% Ortho13.4% Ped13.1%

12 ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ราย

13 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ตค.51- เมย.52 ร้อยละ

14 มูลค่าการเรียกเก็บ (Reciept Front) ผู้ป่วยในจำแนก ตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี ล้านบาท มูลค่าการเรียกเก็บโดยรวม ปี ล้านบาท ปี ล้านบาท ปี ล้านบาท

15 มูลค่าการเรียกเก็บต่อราย (Reciept Front) ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี บาท มูลค่าการเรียกเก็บต่อรายโดยรวม ปี ,016 บาท ปี ,276 บาท (-0.96%) ปี ,540 บาท (-4.52%)

16 AdjRW. รวม ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี AdjRW. Sum AdjRW. โดยรวม ปี ,554 หน่วย ปี ,423 หน่วย ปี ,125 หน่วย

17 AdjRW. เฉลี่ยต่อราย ผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี AdjRW : case AdjRW. เฉลี่ยต่อรายโดยรวม ปี ปี ปี

18 อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี ร้อยละ * ค่าเฉลี่ยปี % (-1.86%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ยปี % (-1.86%) * ค่าเฉลี่ยปี % * ค่าเฉลี่ย ปี % * ค่าเฉลี่ยปี %

19 ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ ( วัน ) ปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน (- 4.32%) * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน * ค่าเฉลี่ยปี วัน

20 วันนอนเฉลี่ยต่อราย (AvgLOS) ผู้ป่วยในจำแนกตาม สิทธิ์ เปรียบเทียบ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี วัน

21 อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี : ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 = ( %) * ค่าเฉลี่ยปี 51 = * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

22 การให้บริการด้านสุขภาพ 3 กองทุน  บัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า  ข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด  ประกันสังคม / กองทุน อื่นๆ  บัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า  ข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด  ประกันสังคม / กองทุน อื่นๆ ชำระเงิน / ไม่มีสิทธิ์ / ต่างด้าว ชำระเงิน / ไม่มีสิทธิ์ / ต่างด้าว

23

24 สถานะทางการเงินการคลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ

25 สถานทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

26 * หนี้สินคงค้าง 87,886, บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 10,422, บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 98,308, บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 253,623, บาท * มูลค่าคงคลัง 65,803, บาท สถานะการเงิน ณ เดือนเมษายน 2552 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ไม่รวมมูลค่าคง คลัง ) 155,314, บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 195,235, บาท ) * หนี้ผูกพันร่มสัญญา ปี ,827, บาท

27 รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2552 ( เดือนตค.51- เมย.52) แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท % 85.90%

28 รายรับจริงเทียบประมาณการ 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี แหล่งข้อมูล : งานการเงินและบัญชี บาท

29 รายรับเงินบำรุง เดือนตุลาคม เมษายน 2552 สิทธิ์ประมาณ การ 7 เดือน. รายรับจริง ปี % 1. UC ประกันสังคม ชำระเงิน – OPD IPD ข้าราชการ - OPD IPD อื่น ๆ รวม หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

30 รายรับเงินบำรุง 7 เดือน ( ตค.- เมย.) ปี สิทธิ์ปี 2550 ปี 2551 ปี UC ประกันสังคม ชำระเงิน – OPD IPD ข้าราชการ - OPD IPD อื่น ๆ รวม หน่วย : ล้านบาท แหล่งข้อมูลจากฝ่ายบัญชี

31 รายจ่ายเงินบำรุง เดือนตุลาคม 2551 – เมษายน 2552 (7 เดือน ) หมวดรายจ่าย ( หน่วย : ล้าน บาท ) ประมาณ การ 7 เดือน รายจ่ายจริงปี 51+52% 1. งบบุคลากร งบดำเนินงาน ( รวม ) ค่าจ้าง วัสดุทั่วไป วัสดุการแพทย์ / เวชภัณฑ์มิใช่ยา ยาและเวชภัณฑ์ งบลงทุน ( รวม ) ครุภัณฑ์มิใช่ การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม รวม

32 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 52 =

33 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2552 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

34


ดาวน์โหลด ppt สถิติข้อมูลสารสนเทศทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550 - 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google