งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 จับคู่

6

7 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา

8 GHEC F D AB IJKLMN

9 จ่าย 300 บาททุกรหัสทั้งองค์กร ลึก 10 ระดับชั้น 300 300300 ทุกรหัสใต้องค์กร บริษัทจ่ายให้รหัสละ Multi-Beauty 300

10 7128 128 x 30038,40076,200 ชั้ น ที่ สมา ชิก 1.5%x 10 ชั้นโบนัส โบนัส รวม 38 8 x 3002,4004,200 416 16 x 3004,8009,000 24 4 x 3001,2001,800 10101,024 1,024 x 300 307,20 0 613,80 0 532 32 x 300 9,60018,600 8256 256 x 30076,800 153,00 0 9512 512 x 300 153,60 0 306,60 0 12 2 x 300600 664 64 x 30019,20037,800

11 764 64 x 30019,20038,100 ชั้ น ที่ สมา ชิก 1.5%x 10 ชั้นโบนัส โบนัส รวม 34 4 x 3001,2002,100 48 8 x 3002,4004,500 22 2 x 300600900 1010512 512 x 300 153,60 0 306,90 0 516 16 x 300 4,8009,300 8128 128 x 30038,40076,500 9256 256 x 30076,800 153,30 0 11 1 x 300300 632 32 x 3009,60018,900

12

13 AB 20,000PVx10% 11 22 44 40,000PVx10% 80,000PVx10% 1010 200,000PVx10% 150150 3,000,000PVx10%

14

15 7128 256,000 x 5% 12,80 0 26,00 0 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 38 16,000 x 5%8002,000 416 32,000 x 5%1,6003,600 24 8,000 x 5%4001,200 532 64,000 x 5% 3,2006,800 8256 512,000 x 5% 51,60 0 77,60 0 9512 1,024,000 x 5% 103,2 00 181,8 00 12 4,000 x 20%800 664 128,000 x 5%6,400 13,20 0

16 7128 2,560,000 x 5% 128,0 00 260,00 0 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 38 160,000 x 5%8,00020,000 416 320,000 x 5% 16,00 036,000 24 80,000 x 5%4,00012,000 532 640,000 x 5% 32,00 0 68,000 8256 5,120,000 x 5% 516,0 00 776,00 0 9512 10,240,000 x 5% 1,032, 000 1,818, 000 12 40,000 x 20%8,000 664 1,280,000 x 5% 64,00 0 132,00 0

17 7 2,18 7 4,374,000 x 5% 218,7 00 328,8 00 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 327 54,000 x 5% 2,7004,800 481 162,000 x 5%8,100 12,90 0 29 18,000 x 5% 9002,100 5243 486,000 x 5% 24,30 0 37,20 0 8 6,56 1 13,122,000 x 5% 656,1 00 984,9 00 9 19,6 83 39,366,000 x 5% 1,968,300 2,953, 200 13 6,000 x 20%1,200 6729 1,458,000 x 5% 72,90 0 110,10 0

18 7 2,18 7 43,740,000 x 5% 2,187, 000 3,288, 000 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 327 540,000 x 5%27,00048,000 481 1,620,000 x 5%81,000 129,00 0 29 180,000 x 5%9,00021,000 5243 4,860,000 x 5% 243,00 0 372,00 0 8 6,56 1 131,220,00 0 x 5% 6,561, 000 9,849, 000 9 19,6 83 393,660,00 0 x 5% 19,683,000 29,532,000 13 60,000 x 20%12,000 6729 14,580,000 x 5% 729,00 0 1,101, 000

19 7 4,37 4 87,480,000 x 5% 4,374, 000 6,576, 000 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 354 1,080,000 x 5%54,00096,000 4162 3,240,000 x 5% 162,00 0 258,00 0 218 360,000 x 5%18,00042,000 5486 9,720,000 x 5% 486,00 0 744,00 0 8 13,1 22 262,440,00 0 x 5% 13,122,000 19,698,000 9 39,3 66 787,320,00 0 x 5% 39,366,000 59,064,000 16 120,000 x 20%24,000 6 1,45 8 29,160,000 x 5% 1,458, 000 2,202, 000

20 ตำแห น่ง คะแน น สะสม การปรับ ตำแหน่ง

21 เรา

22 เรา

23

24


ดาวน์โหลด ppt จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google