งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 จับคู่

6

7 ,000 PV 2 5 เรา

8 GHEC F D AB IJKLMN

9 จ่าย 300 บาททุกรหัสทั้งองค์กร ลึก 10 ระดับชั้น ทุกรหัสใต้องค์กร บริษัทจ่ายให้รหัสละ Multi-Beauty 300

10 x 30038,40076,200 ชั้ น ที่ สมา ชิก 1.5%x 10 ชั้นโบนัส โบนัส รวม 38 8 x 3002,4004, x 3004,8009, x 3001,2001, ,024 1,024 x , , x 300 9,60018, x 30076, , x , , x x 30019,20037,800

11 x 30019,20038,100 ชั้ น ที่ สมา ชิก 1.5%x 10 ชั้นโบนัส โบนัส รวม 34 4 x 3001,2002, x 3002,4004, x x , , x 300 4,8009, x 30038,40076, x 30076, , x x 3009,60018,900

12

13 AB 20,000PVx10% ,000PVx10% 80,000PVx10% ,000PVx10% ,000,000PVx10%

14

15 ,000 x 5% 12, ,00 0 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 38 16,000 x 5%8002, ,000 x 5%1,6003, ,000 x 5%4001, ,000 x 5% 3,2006, ,000 x 5% 51, , ,024,000 x 5% 103, , ,000 x 20% ,000 x 5%6,400 13,20 0

16 7128 2,560,000 x 5% 128, ,00 0 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม ,000 x 5%8,00020, ,000 x 5% 16,00 036, ,000 x 5%4,00012, ,000 x 5% 32, , ,120,000 x 5% 516, , ,240,000 x 5% 1,032, 000 1,818, ,000 x 20%8, ,280,000 x 5% 64, ,00 0

17 7 2,18 7 4,374,000 x 5% 218, ,8 00 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม ,000 x 5% 2,7004, ,000 x 5%8,100 12, ,000 x 5% 9002, ,000 x 5% 24, , , ,122,000 x 5% 656, , , ,366,000 x 5% 1,968,300 2,953, ,000 x 20%1, ,458,000 x 5% 72, ,10 0

18 7 2, ,740,000 x 5% 2,187, 000 3,288, 000 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม ,000 x 5%27,00048, ,620,000 x 5%81, , ,000 x 5%9,00021, ,860,000 x 5% 243, , , ,220,00 0 x 5% 6,561, 000 9,849, , ,660,00 0 x 5% 19,683,000 29,532, ,000 x 20%12, ,580,000 x 5% 729,00 0 1,101, 000

19 7 4, ,480,000 x 5% 4,374, 000 6,576, 000 ชั้ น ที่ สมา ชิก 60% ของ โบนัสจับคู่โบนัส โบนัส รวม 354 1,080,000 x 5%54,00096, ,240,000 x 5% 162, , ,000 x 5%18,00042, ,720,000 x 5% 486, , , ,440,00 0 x 5% 13,122,000 19,698, , ,320,00 0 x 5% 39,366,000 59,064, ,000 x 20%24, , ,160,000 x 5% 1,458, 000 2,202, 000

20 ตำแห น่ง คะแน น สะสม การปรับ ตำแหน่ง

21 เรา

22 เรา

23

24


ดาวน์โหลด ppt จับคู่ 1 7 3 9 6 4 8 10 20,000 PV 2 5 เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google