งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Solaris 10. 2 Users and Groups Management 3 User and Group User คือ ผู้ใช้งาน Group คือ กลุ่มที่ใช้แบ่งแยก ประเภทผู้ใช้งานตามลักษณะ การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Solaris 10. 2 Users and Groups Management 3 User and Group User คือ ผู้ใช้งาน Group คือ กลุ่มที่ใช้แบ่งแยก ประเภทผู้ใช้งานตามลักษณะ การทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Solaris 10

2 2 Users and Groups Management

3 3 User and Group User คือ ผู้ใช้งาน Group คือ กลุ่มที่ใช้แบ่งแยก ประเภทผู้ใช้งานตามลักษณะ การทำงาน

4 4 User ข้อมูลของทุก user จะถูกระบุไว้ที่ ไฟล์ /etc/passwd สามารถดูได้โดยใช้คำสั่ง more /etc/passwd #more /etc/passwd root:x:0:0:Super-User:/:/sbin/sh daemon:x:1:1::/: bin:x:2:2::/usr/bin: sys:x:3:3::/: adm:x:4:4:Admin:/var/adm: lp:x:71:8:Line Printer Admin:/usr/spool/lp: uucp:x:5:5:uucp Admin:/usr/lib/uucp: …

5 5 การเพิ่ม user useradd login_name login_name คือ ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการสร้าง #useradd user1 #grep user1 /etc/passwd user1:x:1001:1::/home/user1:/bin/sh

6 6 กำหนด password ให้ user passwd login_name #passwd –r files user1 New Password: Re-enter new Password: Passwd: password successfully changed for user1

7 7 การยกเลิก user แบบ ชั่วคราว passwd –l login_name หลังจากยกเลิกแล้ว ถ้าต้องการ ใช้ user นี้อีกให้ใช้คำสั่ง passwd เพื่อกำหนด password ใหม่ให้ user #passwd –l user1 passwd: password information changed for user1

8 8 การลบ user แบบถาวร userdel login_name #userdel user1 #grep user1 /etc/passwd #

9 9 Group ข้อมูลของทุก group จะถูกเก็บไว้ ที่ไฟล์ /etc/group สามารถดูได้โดยใช้คำสั่ง more /etc/group #more /etc/group root::0: other::1:root bin::2:root,daemon sys::3:root,bin,adm adm::4:root,daemon uucp::5:root mail::6:root …

10 10 การเพิ่ม group groupadd group_name #groupadd group1 #grep group1 /etc/group group1::1001:

11 11 การลบ group groupdel group_name #groupdel group1 #grep group1 /etc/group #

12 12 การเปลี่ยน group ให้ user usermod –g group_name login_name user ใหม่ จะถูกจัดให้มี group เป็น other #grep group1 /etc/group group1::1001: #usermod –g group1 user1 #grep user1 /etc/passwd user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/sh

13 13 การลบ group ให้ user ไม่มีคำสั่งเฉพาะ ลบโดยการแก้ไขไฟล์ /etc/group

14 14 การดู user และ group ปัจจุบัน id #id uid=1001(user1) gid=1001(group1)

15 15 การเปลี่ยน group ชั่วคราว newgrp group ในกรณีที่ user ต้องการทำงาน ในนามของ group อื่น ที่ไม่ใช่ primary group ของ user นั้น

16 16 File and Directory Management

17 17 การดูรายชื่อ file และ directory ls #cd / #ls Desktop export noautoshutdown users Documents home opt usr bin kernel platform var cdrom lib proc vol dev lost+found sbin workspace devices mnt system etc net tmp #

18 18 การดูรายละเอียด file และ directory ls –l #ls -l total 606 drwxr-xr-x 4 root root 512 Mar 20 2007 Desktop drwxr-xr-x 2 root root 512 Mar 20 2007 Documents lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 10 2006 bin ->./usr/bin drwxr-xr-x 3 root root 512 Jun 10 15:37 cdrom drwxr-xr-x 248 root sys 4096 Apr 23 2007 dev drwxr-xr-x 2 root sys 512 Jun 10 15:36 devices drwxr-xr-x 85 root sys 4608 Jun 10 19:18 etc …

19 19 รายละเอียดของ ls -l ระดับการเข้าถึงไฟล์ ดัชนีของไฟล์ user_name ของเจ้าของไฟล์ group_name ของเจ้าของไฟล์ ขนาดของไฟล์ เวลาแก้ไขครั้งล่าสุด ชื่อไฟล์ -rw-rw-r-- 1 user1 group1 0 Jun 11 12:55 test.txt

20 20 ระดับการเข้าถึง file -rw-r--r-- 1 ประเภทของไฟล์ ( - = file, d = directory, l = link) 2-4 ความสามารถของเจ้าของในการ อ่าน เขียน รัน ตามลำดับ 5-7 ความสามารถของ group ในการ อ่าน เขียน รัน ตามลำดับ 8-10 ความสามารถของ user ทั่วไป ในการ อ่าน เขียน รัน ตามลำดับ

21 21 การแก้ไขระดับการ เข้าถึงไฟล์ chmod permission_level file_name #ls –l test.txt -rw-r--r-- 1 user1 group1 0 Jun 11 12.55 test.txt #chmod g+w test.txt; ls -l -rw-rw-r-- 1 user1 group1 0 Jun 11 12:55 test.txt #chmod o+wx test.txt; ls –l -rw-rw-rwx 1 user1 group1 0 Jun 11 12:55 test.txt #chmod o-w test.txt; ls –l -rw-rw-rw- 1 user1 group1 0 Jun 11 12:55 test.txt

22 22 การ copy file cp source_file destination_file cp source_file destination_directory #touch test.txt #ls test.txt #cp test.txt copied_file.txt #ls test.txt copied_file.txt

23 23 การย้ายไฟล์ mv source_file destination_file mv source_file destination_directory #mkdir dir1 #mv test.txt dir1 #ls dir1 test.txt

24 24 การลบไฟล์ rm file_name rm –r directory_name #ls test.txt #rm test.txt #ls #

25 25 Process Management

26 26 Process Process คือ งาน หรือโปรแกรม ต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในระบบ

27 27 การแสดง process ที่ ทำงานอยู่ ps แสดง process ของ user ปัจจุบันที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น #ps PID TTY TIME CMD 1303 pts/3 0:00 sh 1348 pts/3 0:00 ps

28 28 การแสดง process ที่ ทำงานอยู่ ps –ef แสดง process ทั้งหมดที่ ทำงานอยู่ในขณะนั้น #ps –ef UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root 0 0 0 11:24:06 ? 0:10 sched root 1 0 0 11:24:06 ? 0:00 /sbin/init root 2 0 0 11:24:06 ? 0:00 pageout root 3 0 0 11:24:06 ? 0:13 fsflush …

29 29 ตัวอย่างผลลัพธ์จาก ps -ef UID : user id PID : process id PPID : parent process id C : processor utilization UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root 0 0 0 12:18:38 ? 0:09 sched root 1 0 0 12:18:38 ? 0:00 /sbin/init root 2 0 0 12:18:38 ? 0:00 pageout STIME : start time TTY : terminal TIME : cpu time CMD : command

30 30 การตรวจสอบ process ที่สนใจ ps –ef | grep process_name #ps –ef|grep inetd root 223 1 0 11:24:31 ? 0:01 /usr/lib/inetd user1 1349 1303 0 13:38:55 pts/3 0:00 grep inetd

31 31 การหยุด process pkill -9 process_name

32 32 Monitor Server vmstat

33 33 Virtual Directory for Web Application

34 34 Shell Script

35 35 Startup - Shutdown

36 36 การ shutdown shutdown -y -i5 -g0 init 5 poweroff

37 37 การ restart shutdown -y -i6 -g0 init 6 reboot

38 38 Backup and Recovery

39 39 การรวมไฟล์ tar cvf tar_file_name file_name tar cvf tar_file_name directory #ls test.txt test2.txt #tar cvf test.tar test.txt test2.txt #ls test.txt test2.txt test.tar

40 40 การบีบอัดไฟล์ gzip file_name #ls test.tar #gzip test.tar #ls test.tar.gz

41 41 การแตกไฟล์ที่บีบอัด gunzip file_name #ls test.tar.gz #gunzip test.tar.gz #ls test.tar

42 42 การดูขนาดไฟล์ก่อน backup ufsdump S file_to_dump #id uid=1001(user1) gid=1001(group1)

43 43 การ backup file ufsdump


ดาวน์โหลด ppt 1 Solaris 10. 2 Users and Groups Management 3 User and Group User คือ ผู้ใช้งาน Group คือ กลุ่มที่ใช้แบ่งแยก ประเภทผู้ใช้งานตามลักษณะ การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google