งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูล พนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูล พนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูล พนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com

2 2 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน

3 3 Double click ที่ฟอร์ม แล้ว เขียน คำสั่งดังนี้ ทำการ imports class ที่จำเป็นต่อไปนี้

4 4 โค้ดในการแสดงข้อมูลด้วย DataReader Private Sub FrmHRM_System_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Activated Dim Myconn As OleDbConnection Dim StrConn As String = "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;" & _ " Data Source=c:\HRM_System\HRM_DB.MDB" Myconn = New OleDbConnection(StrConn) Myconn.Open() '--------------------------------- Dim MyReader As OleDbDataReader Dim MyCmd As OleDbCommand = New OleDbCommand _ ("Select * From TbEmployee", Myconn) MyReader = MyCmd.ExecuteReader MyReader.Read() TxtEmpID.Text = MyReader.Item(0) CmbSalutation.Text = MyReader.Item(1) TxtFirstName.Text = MyReader.Item("EmpFName") TxtLastName.Text = MyReader.Item("EmpLName") MyReader.Close() Myconn.Close() End Sub

5 5 Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class FrmHRM_System Private Sub FrmHRM_System_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Activated Dim Myconn As OleDbConnection Dim StrConn As String = "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;" & _ " Data Source=c:\HRM_System\HRM_DB.MDB" Myconn = New OleDbConnection(StrConn) Myconn.Open() '--------------------------------- Dim MyReader As OleDbDataReader Dim MyCmd As OleDbCommand = New OleDbCommand _ ("Select * From TbEmployee", Myconn) MyReader = MyCmd.ExecuteReader MyReader.Read() TxtEmpID.Text = MyReader.Item(0) CmbSalutation.Text = MyReader.Item(1) TxtFirstName.Text = MyReader.Item("EmpFName") TxtLastName.Text = MyReader.Item("EmpLName") MyReader.Close() Myconn.Close() End Sub Private Sub FrmHRM_System_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load '--- ส่วนนี้ control ต่างยังไม่ถูกโหลดขึ้นมา End Sub End Class

6 6 สร้างคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เก็บใน Module ทำการ Add Module เข้ามา – ไปที่เมนู Project – เลือก Add Module

7 7 ตั้งชื่อ Module นี้เป็น Mdl_DB.vb ADD แล้วกด ADD

8 8 เขียน SUB ในการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล ทำการ Imports Namespace ที่จำเป็น 2 ตัวดังนี้

9 9 ประกาศตัวแปรที่ใช้งานบ่อยๆ

10 10 ประกาศ SUB ConnectDB

11 11 ลบคำสั่งที่อยู่ในฟอร์มแอกทีฟ (Form_Activate)

12 12 เขียนคำสั่งที่อยู่ในฟอร์มแอกทีฟ (Form_Activate) ใหม่ Error เนื่องจาก เรายังไม่ได้สร้าง โปรแกรมย่อย sub ShowData ขึ้น ต้องไปสร้างโปรแกรมย่อยอันนี้ก่อน

13 13 สร้างโปรแกรมย่อยชื่อ ShowData() Error เนื่องจากตัวแปร DS นั้นอยู่ใน Mdl_DB.vb และไม่ได้ถูกประกาศให้เป็น Public จึงเรียกใช้งาน จากส่วนนี้ไม่ได้ วิธีแก้ ก็ให้กลับไปประกาศตัวแปรทั้งหมดเป็น Public

14 14 แก้ไขตัวแปรเดิมใน Mdl_DB ให้ เป็น Public ไม่ error แล้ว

15 15 เขียนคำสั่งเพื่อแสดงข้อมูลแค่ บางส่วนก่อน

16 16 ลองทดสอบ รันโปรแกรมดูผลลัพธ์ Error เนื่องจากชื่อตารางไม่ตรงกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ให้หยุดรัน stop แล้ว แก้ไขชื่อตารางให้ตรงกัน

17 17 แก้ชื่อตาราง 2 จุด ดังนี้ 1 2

18 18 ถ้าแก้ไข แล้วก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมา ดังนี้

19 19 การเลื่อน เรคคอร์ดไปมา

20 20 กำหนดตัวแปร ชื่อ I สำหรับเลื่อน เรคคอร์ด ให้เริ่มต้นที่แถว 0

21 21 ตอนที่กดปุ่ม Next ให้เขียนคำสั่ง ดังนี้

22 22 ต้องกลับไปแก้ไขคำสั่งใน Sub showdata ดังนี้ แก้จาก 0 เป็น i ทุกบรรทัด

23 23 เลื่อนเกิน เรคคอร์ดที่มีอยู่ วิธีแก้ไข หยุดรันโปรแกรม แล้วเขียนคำสั่งเพิ่มใน ปุ่ม Next

24 24 แก้ไขคำสั่งในปุ่ม Next ใหม่

25 25 รันโปรแกรมแล้วเลื่อน next ไปเรื่อย

26 26 ปุ่ม ย้อนกลับ หรือ ก่อนหน้า

27 27 รันดูผลลัพธ์

28 28 ปุ่ม Last I ก็ต้องเท่ากับ index ของแถวสุดท้าย

29 29 ปุ่ม First


ดาวน์โหลด ppt 1 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูล พนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google