งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลพนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลพนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลพนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน

3 Double click ที่ฟอร์ม แล้ว เขียนคำสั่งดังนี้
ทำการ imports class ที่จำเป็นต่อไปนี้

4 โค้ดในการแสดงข้อมูลด้วย DataReader
Private Sub FrmHRM_System_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Activated Dim Myconn As OleDbConnection Dim StrConn As String = "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;" & _ " Data Source=c:\HRM_System\HRM_DB.MDB" Myconn = New OleDbConnection(StrConn) Myconn.Open() ' Dim MyReader As OleDbDataReader Dim MyCmd As OleDbCommand = New OleDbCommand _ ("Select * From TbEmployee", Myconn) MyReader = MyCmd.ExecuteReader MyReader.Read() TxtEmpID.Text = MyReader.Item(0) CmbSalutation.Text = MyReader.Item(1) TxtFirstName.Text = MyReader.Item("EmpFName") TxtLastName.Text = MyReader.Item("EmpLName") MyReader.Close() Myconn.Close() End Sub

5 Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class FrmHRM_System Private Sub FrmHRM_System_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Activated Dim Myconn As OleDbConnection Dim StrConn As String = "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;" & _ " Data Source=c:\HRM_System\HRM_DB.MDB" Myconn = New OleDbConnection(StrConn) Myconn.Open() ' Dim MyReader As OleDbDataReader Dim MyCmd As OleDbCommand = New OleDbCommand _ ("Select * From TbEmployee", Myconn) MyReader = MyCmd.ExecuteReader MyReader.Read() TxtEmpID.Text = MyReader.Item(0) CmbSalutation.Text = MyReader.Item(1) TxtFirstName.Text = MyReader.Item("EmpFName") TxtLastName.Text = MyReader.Item("EmpLName") MyReader.Close() Myconn.Close() End Sub Private Sub FrmHRM_System_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load '--- ส่วนนี้ control ต่างยังไม่ถูกโหลดขึ้นมา End Class

6 สร้างคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เก็บใน Module
ทำการ Add Module เข้ามา ไปที่เมนู Project เลือก Add Module

7 ตั้งชื่อ Module นี้เป็น Mdl_DB.vb
แล้วกด ADD

8 เขียน SUB ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ทำการ Imports Namespace ที่จำเป็น 2 ตัวดังนี้

9 ประกาศตัวแปรที่ใช้งานบ่อยๆ

10 ประกาศ SUB ConnectDB

11 ลบคำสั่งที่อยู่ในฟอร์มแอกทีฟ (Form_Activate)

12 เขียนคำสั่งที่อยู่ในฟอร์มแอกทีฟ (Form_Activate) ใหม่
Error เนื่องจาก เรายังไม่ได้สร้าง โปรแกรมย่อย sub ShowData ขึ้น ต้องไปสร้างโปรแกรมย่อยอันนี้ก่อน

13 สร้างโปรแกรมย่อยชื่อ ShowData()
Error เนื่องจากตัวแปร DS นั้นอยู่ใน Mdl_DB.vb และไม่ได้ถูกประกาศให้เป็น Public จึงเรียกใช้งาน จากส่วนนี้ไม่ได้ วิธีแก้ ก็ให้กลับไปประกาศตัวแปรทั้งหมดเป็น Public

14 แก้ไขตัวแปรเดิมใน Mdl_DB ให้เป็น Public
ไม่ error แล้ว

15 เขียนคำสั่งเพื่อแสดงข้อมูลแค่บางส่วนก่อน

16 ลองทดสอบ รันโปรแกรมดูผลลัพธ์
Error เนื่องจากชื่อตารางไม่ตรงกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ให้หยุดรัน stop แล้ว แก้ไขชื่อตารางให้ตรงกัน

17 แก้ชื่อตาราง 2 จุด ดังนี้
1 2

18 ถ้าแก้ไข แล้วก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาดังนี้

19 การเลื่อน เรคคอร์ดไปมา

20 กำหนดตัวแปร ชื่อ I สำหรับเลื่อนเรคคอร์ด
ให้เริ่มต้นที่แถว 0

21 ตอนที่กดปุ่ม Next ให้เขียนคำสั่งดังนี้

22 ต้องกลับไปแก้ไขคำสั่งใน Sub showdata ดังนี้
แก้จาก 0 เป็น i ทุกบรรทัด

23 เลื่อนเกิน เรคคอร์ดที่มีอยู่
วิธีแก้ไข หยุดรันโปรแกรม แล้วเขียนคำสั่งเพิ่มใน ปุ่ม Next

24 แก้ไขคำสั่งในปุ่ม Next ใหม่

25 รันโปรแกรมแล้วเลื่อน next ไปเรื่อย

26 ปุ่ม ย้อนกลับ หรือ ก่อนหน้า

27 รันดูผลลัพธ์

28 ปุ่ม Last I ก็ต้องเท่ากับ index ของแถวสุดท้าย

29 ปุ่ม First


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลพนักงาน ด้วย ADO.NET vs. DataReader

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google