งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การนำคะแนน O-NET ไป ใช้ในการพัฒนา แ ละยกระดับคุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การนำคะแนน O-NET ไป ใช้ในการพัฒนา แ ละยกระดับคุณภาพผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 การนำคะแนน O-NET ไป ใช้ในการพัฒนา แ ละยกระดับคุณภาพผู้เรียน

14 14

15 ระดับนักเรียน

16 ระดับนักเรียน ( ต่อ ) 16

17 ระดับนักเรียน ( ต่อ ) 17

18 18

19 ระดับครูผู้สอน 19

20 ระดับครูผู้สอน ( ต่อ ) 20

21 21

22 ระดับครูผู้สอน 22

23 ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 23

24 ระดับเขตพื้นที่ 24

25 25

26 26

27 ระดับสังกัด 27

28 ระดับประเทศ 28

29 เป้าหมายของ สพฐ. 29

30 30

31 31

32 32

33 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 รูปแบบข้อสอบของ สทศ. 43

44 ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554 1) ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 2) ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 3) ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 4) ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ ในวิชานั้น 5) ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้า ห้องสอบ 6) ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7) อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น ) 44

45 45 ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554

46 46 ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554

47 47


ดาวน์โหลด ppt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การนำคะแนน O-NET ไป ใช้ในการพัฒนา แ ละยกระดับคุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google