งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WelcomeTo The Joanna Briggs Institute The Joanna Briggs Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WelcomeTo The Joanna Briggs Institute The Joanna Briggs Institute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WelcomeTo The Joanna Briggs Institute The Joanna Briggs Institute

2 เว็บไซต์ www.joannabriggs.edu.au นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Best Practice ที่ สามารถมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริง ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากทั่วโลกwww.joannabriggs.edu.au เว็บไซต์ www.joannabriggs.edu.au นี้ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีการทบทวนอย่างเป็น ระบบ (Systemic Review) เป็นเอกสารที่นำไปใช้ เป็นมาตรฐานการปฏิบัติได้จริง และสามารถ นำมาอ้างอิงได้ www.joannabriggs.edu.au Welcome to the Joanna Briggs Institute การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล

3 ข้อมูลที่ได้จาก www.joannabriggs.edu.au สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการ พยาบาลให้เข้ากับงานที่ทำได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในการทำงานวิจัย ความรู้ที่ได้จาก งานวิจัยยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็น ความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการสืบสวนอย่างมีเหตุผล ตามหลักของวิทยาศาสตร์ www.joannabriggs.edu.au ดังนั้นความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยจึงมีความ น่าเชื่อถือและนำมาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน การปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Based Practice in Nursing) ให้มีคุณภาพได้ Welcome to the Joanna Briggs Institute การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล

4 http://www.joannabriggs.edu.au เข้าใช้งานที่ JBI Membership Login

5 เป็น เว็บไซต์ที่ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ การบริการ ในการ ค้นหา ข้อมูล ทรัพยากร ให้ง่ายมาก ยิ่งขึ้น เพื่อ ใช้ ประกอบ กา รตัดสินใจ ในการรักษา Welcome to JBI COnNECT+ การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล เว็บไซต์ http://connect.jbiconnectplus.org/http://connect.jbiconnectplus.org/

6 Welcome to JBI COnNECT+ เข้าสู่การใช้งานของฐานข้อมูล เลือก Login ใส่ Username : Wadegen Password : LeYBXoTI

7 Search Nodes คือการสืบค้น จาก กลุ่มโรค / สาขา Welcome to JBI COnNECT+ เข้าสู่การใช้งานของฐานข้อมูล

8 Best Practice Information sheets เลือกที่ JBI databases (including the JBI Library of Systematic Reviews, Best Practice Information sheets, Evidence Summaries and Evidence Based Recommended Practices) Best Practice Information sheets ข้อมูล แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแล ผู้ป่วย

9 Best Practice Information sheets ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแล ผู้ป่วย เลือก ที่ Best Practice Information sheets จากนั้น เลือกที่ Search

10 Best Practice Information sheets ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแล ผู้ป่วย Publication Title = ชื่อบทความ Author = ชื่อผู้แต่ง Nodes = กลุ่มสาขา / โรค Date = วันที่ หากต้องการดูบทความฉบับเต็ม เลือกที่

11 Best Practice Information sheets ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแล ผู้ป่วย

12 JBI Library of Systematic Reviews ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูก คัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา JBI Library of Systematic Reviews เลือกที่ JBI Library of Systematic Reviews

13 JBI Library of Systematic Reviews ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูก คัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา หากต้องการดูบทความฉบับเต็ม เลือกที่ Download PDF สามารถดูย้อนหลังได้ถึงปี 1998

14 JBI Library of Systematic Reviews ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูก คัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา

15 Journal วารสารออนไลน์

16 1.International Journal of Evidence Based Healthcare 2.The Journal of Evaluation in Clinical Practice 3.Geriatrics and Gerontology International 4.Journal of Internal Medicine 5.Maternal and Child Nutrition 6.The International Journal of Mental Health Nursing 7.International Journal of Nursing Practice 8.International Nursing Review 9.The Australian Occupational Therapy Journal 10.Value in Health 11.Worldviews on Evidence-based Nursing Journal วารสารออนไลน์

17 เลือกวารสารออนไลน์ที่ ต้องการเข้าใช้งาน Journal วารสารออนไลน์

18 สามารถเลือกดูวารสารออนไลน์ ย้อนหลังโดยเลือกที่ See All

19 Journal วารสารออนไลน์

20 PACEsetterS Magazine เข้าใช้งานที่ Access Evidence เลือกที่ PACEsetterS Magazine

21 PACEsetterS Magazine เข้าใช้งานที่ Access Evidence เลือกที่ PACEsetterS Magazine สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2004-2010

22 PACEsetterS Magazine

23 Thank you Mercuri Data Co.,Ltd. 59/70 Moo. 6 Soi. Chinnakhet, Ngamwongwan Rd., Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Tel : 02-591-6515-6, Fax : 02-591-6517 Website : www.mercuridata.co.th Email : marketing@mercuridata.com


ดาวน์โหลด ppt WelcomeTo The Joanna Briggs Institute The Joanna Briggs Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google