งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิง วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิง วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ้างอิง วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

2 ประเภทของการอ้างอิง 1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text Citation) ( นาม - ปี ) ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล : ผู้แต่ง ปีที่ พิมพ์ และเลขหน้า 2. การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม (Reference) - รวบรวมรายการอ้างอิงในส่วนเนื้อ เรื่องมาจัดพิมพ์ เรียงลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง โดย ระบุที่มาของ แหล่งข้อมูลอย่างละเอียด *** นำการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ทุกรายการมาพิมพ์ บรรณานุกรม ***

3 ตัด ชื่อคำหน้าชื่อ ( เช่น นาย / นางสาว ) ตัด ตำแหน่งทางวิชาการ ( เช่น ผศ. รศ.) ยศ ( เช่น พล. อ.) คง บรรดาศักดิ์ ( เช่น มรว. คุณหญิง ) ชาวต่างชาติ ให้พิมพ์เฉพาะชื่อสกุล หลักเกณฑ์การลงผู้แต่ง ระบบนาม - ปี

4 หลักเกณฑ์การลงปีที่ พิมพ์ ระบบนาม - ปี พ. ศ. ค.ศ.ค.ศ. ตัด ม.ป.ป.ม.ป.ป. n.d. ไม่ ทรา บปี

5 ตัด ชื่อคำหน้าชื่อ ( เช่น นาย / นางสาว ) ตัด ตำแหน่งทางวิชาการ ( เช่น ผศ. รศ.) ยศ ( เช่น พล. อ.) กลับ บรรดาศักดิ์ ( เช่น มรว. คุณหญิง ) เช่น แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิงชาวต่างชาติ พิมพ์ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง ( ถ้ามี ) เช่น Gibson, E. J. หน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วย หน่วยงานรองเช่น กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษนอกโรงเรียน. หลักเกณฑ์การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง ในบรรณานุกรม

6 หลักเกณฑ์การพิมพ์สถานที่ พิมพ์ในบรรณานุกรม ระบุ พิมพ์ชื่อเมืองที่พิมพ์ หนังสือ ไม่ ทราบ สถานที่ พิมพ์ ม. ป. ท. n.p.

7 หลักเกณฑ์การพิมพ์สำนักพิมพ์ ในบรรณานุกรม ใช้ตัวย่อ ม. ป. พ. n.p. ไม่ทราบ สำนักพิมพ์ ตัดคำว่า สำนักพิมพ์ ห้าง หุ้นส่วน ออก สำนักพิมพ์ ล งชื่อโรง พิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ คุรุสภา โรง พิมพ์


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิง วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google