งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม Behavioral Objective. Jenkin & Dino (1973) แบ่ง วัตถุประสงค์ เป็น 4 ระดับ DCBA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม Behavioral Objective. Jenkin & Dino (1973) แบ่ง วัตถุประสงค์ เป็น 4 ระดับ DCBA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม Behavioral Objective

2 Jenkin & Dino (1973) แบ่ง วัตถุประสงค์ เป็น 4 ระดับ DCBA

3 A : กว้าง ๆ ครอบจักรวาล B : แคบกว่าระดับ A ขั้นมี ความรู้ความเข้าใจ

4 C : แคบกว่าระดับ B เป็น ขึ้นจำเพาะเจาะจง เข้าใ จ พิสูจน์ว่า / ระบุว่า ให้คำนิยาม / อธิบาย / แก้ปัญหา แยกประเภท / ประเมิน / พยากรณ์

5 D : สามารถแปล ความหมายจากระดับ C ระบุ ชี้ / เขียน / บอก ทำเครื่องหมาย แขียนวงกลมล้อมรอบ

6 รูปแบบของจุดประสงค์ นิยมใช้ 4 รูปแบบ Mager (1962) Kibler และ คณะ (1972) Gagne&Briggs (1974) IDI (1972)

7 Mager กำหนด Action “ การ กระทำ ” สามารถ / อธิบาย / เขียน ฯลฯ Relevance Condition “ เงื่อนไข ” สัมพันธ์กับการ กระทำของผู้เรียน Performance Standard เกณฑ์ 1 2 3

8 IDI (Instructional Development Institute) Audie nce DCBA Behavi oral Condi tion Deg ree กลุ่มเป้า หมาย พฤติกร รม เงื่อน ไข เกณ ฑ์

9 Kibler และ คณะ Who Actual Behavier Result Relevance conditions Standard ตัวอย่าง “ เมื่อกำหนด จุดประสงค์ 3 ข้อ นักศึกษาสามารถ วิเคราะห์ จุดประสงค์ เหล่านั้น ออกเป็น ส่วนประกอบต่าง ๆ 5 ส่วนได้อย่าง ถูกต้อง โดยเอา รูปแบบของ Kibler และคณะ เป็นเกณฑ์ ในการ วิเคราะห์

10 Gagne’ & Briggs (1974) 1. สถานการณ์ณ์ (Situation) ในสิ่งแวดล้อมอะไร ? และจะมี การทดสอบชนิดไหน ? 2. สมรรถภาพของการ เรียนรู้ ( Learned Capability Situation) ในสิ่งแวดล้อมอะไร ? และจะมี การทดสอบชนิดไหน ?

11 Gagne’ & Briggs (1974) 3. สิ่งที่ทำได้ (Object) ผู้เรียนทำอะไรออกมาได้บ้าง หรือผลผลิตจากสมรรถภาพคือ อะไร 4. การกระทำ (Action) ผู้เรียนมีการกระทำออกมาให้ ผู้อื่นเห็น หรือ สังเกตได้ อย่างไร

12 Gagne’ & Briggs (1974) 5. เครื่องมือ ข้อบังคับ และเงื่อนไขพิเศษ (Tools, Constraints and Special Conditions) ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง มีการ กำหนดข้อบังคับ หรือ กฎเกณฑ์อะไรบ้างและอยู่ ภายใต้เงื่อนไขอะไร ?

13 Cognitive Domain Knowle dge พฤติกรร ม บอกรายการ / ยกรายการ / จัด ประเภท / เรียงลำดับ ฯลฯ คำกิริยา ที่ใช้ Compreh ension Applicat ion Analysis Synthes is Evaluati on แปลความ / ตีความ / อธิบาย / อภิปราย ฯลฯ เลือกใช้ / สาธิต / คำนวณ / ปรับปรุง ฯลฯ วิเคราะห์ / วิจารณ์ / คัดเลือก / ให้เหตุผล ฯลฯ พิสูจน์ / วางแผน / ออกแบบ / จัดเข้าพวก ฯลฯ ประเมิน / ตัดสิน / เปรียบเทียบ ฯลฯ

14 ตัวอย่าง D C B A นักเรียนชั้น ปวช.3 ที่เรียน วิชาเครื่องล่างรถยนต์ สามารถบอกส่วนประกอบ ของเครื่องล่างได้ เมื่อครูแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดู 12 ชนิด จะต้องบอกได้ถูกต้อง 10 ชนิด

15 Affective Domain การรับรู้ พฤติกรร ม บาม / เลือก / บรรยาย / ชี้บ่ง / ยอมรับ ฯลฯ คำกิริยา ที่ใช้ การ ตอบสนอง การสร้าง คุณค่า การ จัดระบบ การสร้าง ลักษณะ แนยอม / ทำตาม / ตอบ / ช่วยเหลือ / ร่วมมือ ฯลฯ สาธิต / ชี้แจง / ติดตาม / เชื้อ เชิญ / สนับสนุน ฯลฯ วัดแจง / ปรับปรุง / ประสาน / ป้อน กัน / วางหลักเกณฑ์ ฯลฯ พาสาสมัคร / พยายาม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไข ฯลฯ

16 ตัวอย่าง D C B A นักเรียนชั้น ปวส.1 ที่เริ่มเรียนการ เสื่อมโทรมของธรรมชาติ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เสื่อม โทรมลงไป ครูแจกขนมที่ห่อกระดาษหลายชนิด และนักเรียนไม่ทราบว่าการทิ้งห่อ กระดาษนั้นได้ถูกสังเกตุ เกณฑ์จะพิจารณาจากการทิ้งห่อ กระดาษขนมเหล่านั้นว่านักเรียนส่วน ใหญ่จะทิ้งห่อกระดาษลงใจถังขยะที่ ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น

17 Psychomotor Domain 1. การ เบียนแบบ พฤติกรร ม ประกอบ / ต่อ / แต่ง เปลี่ยน / ประดิษฐ์ เขียน / พูด คำกิริยา ที่ใช้ 2. การทำ ตามแบบ 3. การหา ความถูกต้อง 4. การทำอย่าง ธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม Behavioral Objective. Jenkin & Dino (1973) แบ่ง วัตถุประสงค์ เป็น 4 ระดับ DCBA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google