งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทักษะการ ตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทักษะการ ตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทักษะการ ตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553

2 2 ทักษะ : ความชัดเจนและ ความชำนาญในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง บุคคลสามารถสร้าง ขึ้นได้จากการเรียนรู้

3 3 การตัดสินใจ : หมายถึง กระบวนการในการ ที่ จะพิจารณาทางเลือก ต่าง ๆ ให้ เหลือทางเลือกเดียว

4 4 หน้าที่สำคัญ ที่สุดของ นัก บริหาร คือ “ การ ตัดสินใจ ”

5 5 “ ถ้าให้ข้าพเจ้าสรุปในวลี เดียวว่า ผู้จัดการที่ดีเป็น ยังไงแล้วล่ะก้อ ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า คือ ความสามารถในการ ตัดสินใจ ” ลี ไอค็อกคา อดีตประธานบริษัทรถยนต์ไครสเล่อร์ ชาวเอเมริกัน

6 6 ประเภทของการ ตัดสินใจ 1. ตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ 2. ตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก 3. ตัดสินใจโดยการสังเกต 4. ตัดสินใจโดยหลักวิทยาศาสตร์

7 7 การตัดสินใจแบบใช้ สัญชาตญาณ การตัดสินใจแบบใช้ เหตุผล

8 8 การตัดสินใจจาก สัญชาตญาณ นิยาม : การตัดสินใจบนพื้นฐานของ สัญชาตญาณหรือ นิยาม : การตัดสินใจบนพื้นฐานของ สัญชาตญาณหรือ ความรู้สึกล่วงหน้า ความรู้สึกล่วงหน้า มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้สูง มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้สูง ผู้บริหารจะมีการตัดสินใจจาก สัญชาตญาณที่ ผู้บริหารจะมีการตัดสินใจจาก สัญชาตญาณที่ ประสบผลสำเร็จมาก หากเคยมี ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ประสบผลสำเร็จมาก หากเคยมี ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ มานาน มานาน ผู้บริหารจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณ เมื่อไม่มีเวลาในการทำ ผู้บริหารจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณ เมื่อไม่มีเวลาในการทำ วิจัยศึกษาข้อมูล วิจัยศึกษาข้อมูล

9 9 การตัดสินใจแบบ ใช้เหตุผล นิยาม : การตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลความจริงและ นิยาม : การตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลความจริงและ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 6 ขั้นตอนในการตัดสินใจแบบใช้ เหตุผล 6 ขั้นตอนในการตัดสินใจแบบใช้ เหตุผล - ตระหนักรับรู้ถึงความจำเป็นในการ ตัดสินใจ - กำหนดแนวทางในการตัดสินใจ - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ - ระบุทางเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้ - ประเมินผลทางเลือกแต่ละข้อ - เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

10 10 เปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกต่าง สัญชาตญา ณ กระบวนการที่ให้ผล ที่ต้องการ กระบวนการที่ให้ผล ที่ต้องการ กระบวนการตัดสินใจ ที่ค่านิยม กระบวนการตัดสินใจ ที่ค่านิยม เต็มไปด้วย ประสบการณ์ เต็มไปด้วย ประสบการณ์ เหตุผล กระบวนการที่ให้ผล ที่ต้องการ กระบวนการที่ให้ผล ที่ต้องการ กระบวนการตัดสินใจ เชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจ เชิงวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยการวิจัย และข้อมูลความจริง เต็มไปด้วยการวิจัย และข้อมูลความจริง

11 11 การตัดสินใจที่มี ประสิทธิภาพ 1. มีข้อมูลพร้อม 2. ความถูกต้อง ความดี 3. มีความกล้าหาญ

12 12 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 1. ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

13 13 Simon : มนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยอาศัยหลักเหตุผลอย่างสมบูรณ์ ทำได้แค่เพียง การตัดสินใจที่พอใจสูงสุด

14 14 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 2. ผลประโยชน์

15 15 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 3. อิทธิพล

16 16 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 4. ความเคยชิน ทำตามกันมา

17 17 “ การตัดสินใจของ ผู้นำ ต้อง นำคนไปในที่ที่ เขา ไม่เคยไปมาก่อน ”

18 18 " การทำสิ่งที่ซ้ำซาก อยู่เหมือนเดิม แล้วหวังจะให้เกิดผล ที่แตกต่างไปจาก เดิม เป็นความวิกลจริต ประเภทหนึ่ง ” A.E

19 19 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 5. ค่านิยม

20 20 บทบาทของ ค่านิยม ค่านิยมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ ตัดสินใจ ค่านิยมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ ตัดสินใจ ค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคมมี ผลกระทบต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคมมี ผลกระทบต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่านิยมทางเศรษฐกิจ : เกี่ยวข้องกับ การมุ่งเน้นในการสร้างรายได้ ให้กับองค์กร ค่านิยมทางสังคม : เกี่ยวข้องกับ การทำให้ชีวิตของ ผู้รับบริการหรือ เจ้าหน้าที่และชุมชนดียิ่งขึ้น

21 21 การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. ไม่กล้าตัดสินใจ

22 22 “ ถ้าให้ข้าพเจ้าไม่ได้ ทำอะไรผิด นั่นเป็น เพราะข้าพเจ้า ไม่ได้ตัดสินใจทำ อะไร ” เจเนอรัล จอห์นสัน ผู้ก่อตั้งบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

23 23 สรุป : การตัดสินใจที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 1. ไม่มีข้อมูลเพียงพอ 2. ผลประโยชน์ 3. อิทธิพล 4. ความเคยชิน 5. ค่านิยม 6. ไม่กล้าตัดสินใจ

24 24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจ ความเสี่ยงในการตัดสินใจ ความเสี่ยงในการตัดสินใจ ความสำคัญของระยะเวลา ความสำคัญของระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

25 25 การมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นทีม : กระบวนการใน การแก้ไขปัญหาและประเด็นต่างๆ โดย มอบหมายกลุ่มคนหลายคนที่มีพื้นฐาน แตกต่างกันรวมกันเป็นกลุ่ม การตัดสินใจเป็นทีม : กระบวนการใน การแก้ไขปัญหาและประเด็นต่างๆ โดย มอบหมายกลุ่มคนหลายคนที่มีพื้นฐาน แตกต่างกันรวมกันเป็นกลุ่ม

26 26 - โปร่งใส - ช่วยกันคิด - ร่วมรับผิดชอบ - ประชาธิปไตย

27 27 เทคนิคที่ช่วยในการ ตัดสินใจ - ระดมสมอง - แผนที่ความคิด - การคิดทางขวาง - หมวก 6 ใบ - Decision Trees

28 28

29 29

30 30

31 31 ขั้นตอนในการตัดสินใจที่ สำคัญ 1. กำหนดเป้าหมาย 2. รวบรวมข้อมูล 3. ระบุทางเลือก 4. ประเมินทางเลือกโดย ดูถึงผลที่ตามมา 5. เลือกทางเลือกที่ดี ที่สุด 6. ดำเนินการ 7. ประเมินผลการ ตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt 1 ทักษะการ ตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google