งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออ ก. กฎบัตร อาเซียน กำเนิด อาเซียน ธงชาติของประเทศ สมาชิก ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก อาเซียน เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออ ก. กฎบัตร อาเซียน กำเนิด อาเซียน ธงชาติของประเทศ สมาชิก ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก อาเซียน เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออ ก

2 กฎบัตร อาเซียน กำเนิด อาเซียน ธงชาติของประเทศ สมาชิก ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก อาเซียน เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ

3 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อ ปี 2550 ที่ประเทศสิงค์โปร์ ผู้นำอาเซียนได้ลง นามในกฎบัตร อาเซียนซึ่งเปรียบเสมือน ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทาง กฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน ภายในปี 2558 ( ค. ศ. 2015) ตามที่ผู้นำ อาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎ บัตรอาเซียน คือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์การที่มี ประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ เคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น ) เมนูหลัก

4 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้ มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก ( รัฐมนตรีต่างประเทศ อินโดนีเซีย ) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน ( รอง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย ) นายนาซิ โซ รามอส ( รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ ) นาย เอส ราชารัตนัม ( รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์ ) และพันเอก ( พิเศษ ) ถนัด คอมันตร์ ( รัฐมนตรี ต่างประเทศไทย ) เมนูหลัก

5 กัมพู ชา บรูไ น พม่า อินโดนี เชีย สิงคา โปร์ เวียดนา ม ลา ว มาเลเซี ย ฟิลิปปิน ส์ ไท ย เมนูหลัก

6 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community– APSC) - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio- Cultural Community–ASCC) เมนูหลัก

7 เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมนูหลัก

8 ที่มาของเอกสาร http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content &view=article&id=4&Itemid=21 http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content &view=article&id=4&Itemid=21 http://asean.jsforeign.com/begin http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B 8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8 %94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8 %8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&pr md=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RBLh T7ezMYjMrQfl2cnNDg&ved=0CGEQsAQ&biw=1366&bih=6 22 http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B 8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8 %94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8 %8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&pr md=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RBLh T7ezMYjMrQfl2cnNDg&ved=0CGEQsAQ&biw=1366&bih=6 22 http://www.ceted.org/tutorceted/index.html http://blpd.dss.go.th/index.php?option=com_content&vie w=article&id=149:asean-&catid=40:blpd-newsletter- feb2012&Itemid=529 http://blpd.dss.go.th/index.php?option=com_content&vie w=article&id=149:asean-&catid=40:blpd-newsletter- feb2012&Itemid=529 http://www.facebook.com/note.php?note_id=112437368 814994 http://www.facebook.com/note.php?note_id=112437368 814994 เมนูหลัก

9 จัดทำโดย ด. ช. ผไทวุฒิ ภักดีสมัย ป.6/10 เลขที่ 1 ครูประจำชั้น คุณครู สุภาพร จี กลาง ครูประจำวิชา ครูทิพย์กมล สน สมบัติ เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ออ ก. กฎบัตร อาเซียน กำเนิด อาเซียน ธงชาติของประเทศ สมาชิก ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก อาเซียน เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google