งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 ( พ. ศ. 2554) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 ( พ. ศ. 2554) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 ( พ. ศ. 2554) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและ เครื่องหมายความปลอดภัย เล่มที่ 1 สี และรูป เล่มที่ 2 สมบัติทางสีและแสง ของวัสดุและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและ เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1086 ( พ. ศ. 2529) และฉบับที่ 1087 ( พ. ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและ เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่มที่ 1 สีและ รูปแบบ ลงวันที่ 4 กันยายน 2529 และเรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและ เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่มที่ 2 สมบัติ ทางสีและแสงของวัสดุ ลงวันที่ 4 กันยายน 2529 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายความ ปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 635-2554 ขึ้นใหม่ ตามประกาศนี้  ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสีที่ใช้ในการชี้บ่ง ความปลอดภัยและหลักการออกแบบเครื่องหมาย เพื่อความปลอดภัยที่ใช้ในสถานที่ทำงานและพื้นที่ สาธารณะ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4386 ( พ. ศ. 2554) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google