งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถวลำดับ (array) ง40202 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถวลำดับ (array) ง40202 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถวลำดับ (array) ง40202 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 แถวลำดับ (array) คือเนื้อที่ในหน่วยความจำที่เรียงต่อกัน ใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันหลายจำนวน การประกาศตัวแปรเป็นแถวลำดับจะทำให้ตัวแปรนั้นสามารถเก็บข้อมูลได้หลายจำนวนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยใช้ตัวแปรชื่อเดียวกัน แต่ต้องมีตัวทีทำหน้าที่ชี้ลำดับข้อมูล

3 การประกาศตัวแปรแถวลำดับ
การประกาศตัวแปรแถวลำดับมีรูปแบบดังนี้ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ[n]; โดยที่ ชนิดของข้อมูล คือ ชนิดของข้อมูลที่เก็บในตัวแปรแถวลำดับ n คือ จำนวนสมาชิกของตัวแปรแถวลำดับ

4 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรแถวลำดับ
int n[10]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ n ประกอบด้วยสมาชิก 10 หน่วยและแต่ละหน่วยใช้เก็บข้อมูลจำนวนเต็ม char a[20]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ a ประกอบด้วยสมาชิก 20 หน่วยและแต่ละหน่วยใช้เก็บข้อมูลชนิดอักขระ float g[5]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ g ประกอบด้วยสมาชิก 5 หน่วยและแต่ละหน่วยใช้เก็บข้อมูลจำนวนจริง

5 ลักษณะการเก็บข้อมูลของตัวแปรแถวลำดับ
int n[10]; การอ้างอิง num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] หน่วยความจำ

6 การอ้างอิงข้อมูลในตัวแปรแถวลำดับ
การอ้างอิงข้อมูลในแถวลำดับทำได้โดยระบุตำแหน่งในวงเล็บปีกแข็งหลังตัวแปร โดยที่ 0 หมายถึงข้อมูลตำแหน่งแรก วิธีการใช้ตัวแปรก็ทำเหมือนปกติแต่ต้องระบุตำแหน่งของข้อมูลด้วยเช่น num[7] = 5; หมายถึงการกำหนดค่าให้ตัวแปร num ตัวชี้ที่ 5 (ซึ่งความจริงเป็นตำแหน่งที่ 6) scanf(“%d”,&num[3]); หมายถึง การรับข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปร num ตัวชี้ที่ 3 (ตำแหน่งที่ 4) สมมติว่าผู้ใช้ป้อน 9 เข้ามาในหน่วยความจำจะเป็นดังนี้

7 ลักษณะการเก็บข้อมูลของตัวแปรแถวลำดับ
การอ้างอิง num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] 9 5 หน่วยความจำ

8 ตัวอย่างที่ 11.1 โปรแกรมรับจำนวนเต็ม 10 จำนวนแล้วหาผลรวม
#include <stdio.h> //1 main() //3 { //4 int num[10], sum, i; //6 for (i=10; i<10; i++) //7 scanf(“%d”,&num[i]); //8 sum = 0; //9 for (i=10; i<10; i++) //10 sum = sum + num[i]; //11 printf(“Sum is %d\n”,sum); //12 } //13


ดาวน์โหลด ppt แถวลำดับ (array) ง40202 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google