งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถวลำดับ (array) ง 40202 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถวลำดับ (array) ง 40202 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถวลำดับ (array) ง 40202 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 แถวลำดับ (array) คือเนื้อที่ในหน่วยความจำที่ เรียงต่อกัน ใช้ในการเก็บ ข้อมูลชนิดเดียวกันหลาย จำนวน คือเนื้อที่ในหน่วยความจำที่ เรียงต่อกัน ใช้ในการเก็บ ข้อมูลชนิดเดียวกันหลาย จำนวน การประกาศตัวแปรเป็นแถว ลำดับจะทำให้ตัวแปรนั้น สามารถเก็บข้อมูลได้หลาย จำนวนและสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้โดยใช้ตัวแปรชื่อ เดียวกัน แต่ต้องมีตัวทีทำ หน้าที่ชี้ลำดับข้อมูล การประกาศตัวแปรเป็นแถว ลำดับจะทำให้ตัวแปรนั้น สามารถเก็บข้อมูลได้หลาย จำนวนและสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้โดยใช้ตัวแปรชื่อ เดียวกัน แต่ต้องมีตัวทีทำ หน้าที่ชี้ลำดับข้อมูล

3 การประกาศตัวแปรแถว ลำดับ การประกาศตัวแปรแถวลำดับมี รูปแบบดังนี้ การประกาศตัวแปรแถวลำดับมี รูปแบบดังนี้ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ [n]; ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรแถวลำดับ [n]; โดยที่ โดยที่ ชนิดของข้อมูลคือชนิดของ ข้อมูลที่เก็บในตัวแปรแถวลำดับ ชนิดของข้อมูลคือชนิดของ ข้อมูลที่เก็บในตัวแปรแถวลำดับ n คือจำนวนสมาชิกของตัวแปร แถวลำดับ n คือจำนวนสมาชิกของตัวแปร แถวลำดับ

4 ตัวอย่างการประกาศตัว แปรแถวลำดับ int n[10]; int n[10]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ n ประกอบด้วยสมาชิก 10 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลจำนวนเต็ม ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ n ประกอบด้วยสมาชิก 10 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลจำนวนเต็ม char a[20]; char a[20]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ a ประกอบด้วยสมาชิก 20 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลชนิดอักขระ ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ a ประกอบด้วยสมาชิก 20 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลชนิดอักขระ float g[5]; float g[5]; ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ g ประกอบด้วยสมาชิก 5 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลจำนวนจริง ประกาศตัวแปรแถวลำดับชื่อ g ประกอบด้วยสมาชิก 5 หน่วยและแต่ละหน่วย ใช้เก็บข้อมูลจำนวนจริง

5 ลักษณะการเก็บข้อมูลของตัวแปร แถวลำดับ int n[10]; int n[10]; การอ้างอิง การอ้างอิง num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] หน่วยคว ามจำ

6 การอ้างอิงข้อมูลในตัวแปรแถว ลำดับ การอ้างอิงข้อมูลในแถวลำดับทำได้โดยระบุ ตำแหน่งในวงเล็บปีกแข็งหลังตัวแปร โดยที่ 0 หมายถึงข้อมูลตำแหน่งแรก วิธีการใช้ตัวแปรก็ ทำเหมือนปกติแต่ต้องระบุตำแหน่งของข้อมูล ด้วยเช่น การอ้างอิงข้อมูลในแถวลำดับทำได้โดยระบุ ตำแหน่งในวงเล็บปีกแข็งหลังตัวแปร โดยที่ 0 หมายถึงข้อมูลตำแหน่งแรก วิธีการใช้ตัวแปรก็ ทำเหมือนปกติแต่ต้องระบุตำแหน่งของข้อมูล ด้วยเช่น num[7]= 5; num[7]= 5; หมายถึงการกำหนดค่าให้ตัวแปร num ตัว ชี้ที่ 5 ( ซึ่งความจริงเป็นตำแหน่งที่ 6) หมายถึงการกำหนดค่าให้ตัวแปร num ตัว ชี้ที่ 5 ( ซึ่งความจริงเป็นตำแหน่งที่ 6) scanf(“%d”,&num[3]); scanf(“%d”,&num[3]); หมายถึง การรับข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปร num ตัวชี้ที่ 3 ( ตำแหน่งที่ 4) สมมติว่าผู้ใช้ ป้อน 9 เข้ามาในหน่วยความจำจะเป็นดังนี้ หมายถึง การรับข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปร num ตัวชี้ที่ 3 ( ตำแหน่งที่ 4) สมมติว่าผู้ใช้ ป้อน 9 เข้ามาในหน่วยความจำจะเป็นดังนี้

7 ลักษณะการเก็บข้อมูลของตัวแปร แถวลำดับ การอ้างอิง การอ้างอิง num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] num[0]num[1]num[2]num[3]num[4]num[5]num[6]num[7]num[8]num[9] หน่วยคว ามจำ 95

8 ตัวอย่างที่ 11.1 โปรแกรมรับจำนวนเต็ม 10 จำนวนแล้วหาผลรวม #include //1 #include //1 main() //3 main() //3 {//4 {//4 int num[10], sum, i;//6 int num[10], sum, i;//6 for (i=10; i<10; i++)//7 for (i=10; i<10; i++)//7 scanf(“%d”,&num[i]);//8 scanf(“%d”,&num[i]);//8 sum = 0;//9 sum = 0;//9 for (i=10; i<10; i++)//10 for (i=10; i<10; i++)//10 sum = sum + num[i];//11 sum = sum + num[i];//11 printf(“Sum is %d\n”,sum);//12 printf(“Sum is %d\n”,sum);//12 }//13 }//13


ดาวน์โหลด ppt แถวลำดับ (array) ง 40202 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google