งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตอนที่ Occupational accidents อุบัติเหตุจากการทำงาน

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Ojectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวน What’ s the matter? ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Occupational Accidents ได้ถูกต้อง 3. นำความรู้จากเรื่อง Occupational Accidents ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

6 ตอนที่ 3.2 Occupational Accidents
อุบัติเหตุจากการทำงาน Dialogue : What’ s the matter? Occupational Accidents

7 3.2.1 Dialogue : “ What’s the matter?”
บทสนทนา : “ เป็นอะไร ” Practice this dialogue. ฝึกบทสนทนา A : What’ s the matter? B : I have a backache.

8 A : You should be careful when lifting
or moving heavy things. B : Thank you very much. A : You’re welcome.

9 Notes : ข้อสังเกต What’s the matter ? เป็นอะไร, เกิดอะไรขึ้น เป็นคำถามเมื่อต้องการถามถึงสุขภาพของอีกฝ่ายหนึ่งว่า “ เป็นอะไร ” หรือ “ เกิดอะไรขึ้น ”

10 คำตอบเกี่ยวกับความเจ็บป่วยไม่สบาย ใช้กริยา Verb to have เช่น
คำตอบเกี่ยวกับความเจ็บป่วยไม่สบาย ใช้กริยา Verb to have เช่น I have a backache. ฉันปวดหลัง I have a headache . ฉันปวดศีรษะ You have a stomachache. คุณปวดท้อง

11 He has a toothache. เขาปวดฟัน
She has a sore throat. เธอเจ็บคอ We have a cold เราเป็นหวัด They have the flu พวกเขาเป็นไข้หวัดใหญ่

12 A. Complete this dialogue. B. Complete this dialogue.
Exercise A. Complete this dialogue. สร้างบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. C. Make a dialogue by using “What’ s the matter?” สร้างบทสนทนา โดยใช้สำนวน “ What’s matter? ”

13 3.2.2 Occupational Accidents
อุบัติเหตุจากการทำงาน What is an occupational accident? An occupational accident means an unexpected accidental event in the workplace which causes pain, injuries, handicaps or death and sometimes also resulting in damage to property.

14 What is an occupational disease?
An occupational disease means the sickness of an employee as a consequence of the working conditions and environment in the workplace. It is necessary to protect workers from occupational accidents and diseases.

15 Causes of accidents Causes of accidents can be separated into 2 parts : the pre-causes and the direct causes of occupational accidents.

16 1. The pre-causes of occupational accidents can be divided into 3 groups.
1.1 Management mistake

17 - Lack of educating and training in safety.
- Neglecting safety rules. - No safety plans and preparation. - No monitoring or corrective action in dangerous areas. - No providing safety tools and equipment.

18 1.2 Improper mental condition of workers :
- Carelessness. - Lack of mental coordination. - Wrong attitude. - Slow mental reaction. - Lack of attention. - Sensibility and irritability - Anxiety and fear.

19 - Improper physical condition for work. - Heart disease. - Handicap.
1.3 Improper physical condition of workers : - Fatique. - Impaired hearing / deaf. - Impaired vision. - Improper physical condition for work. - Heart disease. - Handicap.

20 Wait a moment, please. โปรดรอสักครู่นะคะ

21 2. The direct causes of occupational accidents are :
2.1 Unsafe operations or unsafe actions in the workplace. From accident statistics, it has been found that 88 % of accidents are caused by :

22 - Operating any machines, tools, devices or equipment without permission.
- Working and operating the machine over the specified speed limit. - Repairing or maintaining the machine while it is still running.

23 - Disassembling the safety equipment from the machine without suitable reasons.
- Lack of attention to warnings.

24 2. 2 Unsafe work conditions are the unsafe surroundings around workers
2.2 Unsafe work conditions are the unsafe surroundings around workers. They might be the causes of accidents. It has been found that 10% of accidents are caused by the following: - No covers or safety guards for the dangerous parts of machines.

25 - Unsuitable covers or safety guards of the machines.
- Rough or slippery working area. - Untidy working places. - Unsuitable chemicals storing.

26 - Unsuitable light : too bright or too dark.
- Lack of adequate ventilation system. - Lack of adequate alarm system.

27 Unsafe Action 1. Playing while working. 2. Standing in an unsafe area while working. 3. Using the damaged tools and the wrong method. 4. Lifting or moving objects without safety method. 5. Not wearing safety equipment.

28 Work that can be dangerous for health and safety.
1. Work which must be done underground, underwater, in caves, in tunnels or in low air density. 2. Work which involves radioactivity. 3. Welding work.

29 4. Transportation of dangerous objects.
5. Production of dangerous chemicals. 6. The use of vibrating tools or machine tools which are dangerous to workers. 7. Work involving extreme heat or cold.

30 Exercise A. Match the meanings in column A with column B. จับคู่ความหมายในคอลัมน์ (A) ที่เหมือนกันกับคอลัมน์ (B)

31 B. Choose the causes of occupational accidents for the following items and write only A, B or C in front of them. เลือกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเกิดประกอบอาชีพ สำหรับข้อต่อไปนี้ และเขียนเฉพาะตัวอักษร A, B หรือ C ลงหน้าข้อ

32 C. Choose A or B for the following statements and write only A or B in front of them.
เลือก A หรือ B สำหรับข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียนเฉพาะตัวอักษร A หรือ B ลงหน้าข้อ D. Write T for True, F for False according to “Unsafe work condition” เขียน T สำหรับข้อที่ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition

33 D. Write T for True, F for False according to “Unsafe work condition”
เขียน T สำหรับข้อที่ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition

34 UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
NEXT TIME UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน Language Focus Adjective

35 One does not consort with evil friends. ไม่พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
วัยใสใจสะอาด One does not consort with evil friends. ไม่พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว จาก.....ธรรมนูญชีวิต

36 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google