งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสมครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัยในการทำงาน ตอนที่ 3.2 Occupational accidents ตอนที่ 3.2 Occupational accidents อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการทำงาน

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Ojectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวน What’ s the matter? ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Occupational Accidents ได้ ถูกต้อง 3. นำความรู้จากเรื่อง Occupational Accidents ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 3.2 Occupational Accidents อุบัติเหตุจาก การทำงาน อุบัติเหตุจาก การทำงาน 3.2.1 Dialogue : What’ s the matter? 3.2.1 Dialogue : What’ s the matter? 3.2.2 Occupational Accidents 3.2.2 Occupational Accidents

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.2.1 Dialogue : “ What’s the matter?” บทสนทนา : “ เป็นอะไร ” บทสนทนา : “ เป็นอะไร ” Practice this dialogue. Practice this dialogue. ฝึกบทสนทนา ฝึกบทสนทนา A : What’ s the matter? B : I have a backache.

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม A : You should be careful when lifting or moving heavy things. B : Thank you very much. A : You’re welcome.

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes : ข้อสังเกต What’s the matter ? เป็นอะไร, เกิดอะไร ขึ้น เป็นคำถามเมื่อ ต้องการถามถึงสุขภาพของ อีกฝ่ายหนึ่งว่า “ เป็นอะไร ” หรือ “ เกิดอะไรขึ้น ”

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม คำตอบเกี่ยวกับความ เจ็บป่วยไม่สบาย ใช้กริยา Verb to have เช่น I have a backache. ฉันปวดหลัง I have a headache. ฉันปวดศีรษะ You have a stomachache. คุณปวด ท้อง

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม He has a toothache. เขาปวดฟัน She has a sore throat. เธอเจ็บคอ We have a cold. เราเป็นหวัด They have the flu. พวกเขาเป็นไข้หวัดใหญ่

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.2.1 A. Complete this dialogue. A. Complete this dialogue. สร้างบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ สร้างบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. B. Complete this dialogue. สร้างบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ สร้างบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ C. Make a dialogue by using “What’ s the matter?” C. Make a dialogue by using “What’ s the matter?” สร้างบทสนทนา โดยใช้ สำนวน สร้างบทสนทนา โดยใช้ สำนวน “ What’s matter? ”

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.2.2 Occupational Accidents อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการทำงาน What is an occupational accident? An occupational accident means an unexpected accidental event in the workplace which causes pain, injuries, handicaps or death and sometimes also resulting in damage to property.

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม What is an occupational disease? An occupational disease means the sickness of an employee as a consequence of the working conditions and environment in the workplace. It is necessary to protect workers from occupational accidents and diseases.

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม Causes of accidents Causes of accidents can be separated into 2 parts : Causes of accidents can be separated into 2 parts : the pre- causes and the direct causes of occupational accidents.

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1. The pre-causes of occupational accidents can be divided into 3 groups. 1.1 Management mistake 1.1 Management mistake

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม - Lack of educating and training in safety. - Neglecting safety rules. - No safety plans and preparation. - No monitoring or corrective action in dangerous areas. - No providing safety tools and equipment.

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1.2 Improper mental condition of workers : - Carelessness. - Lack of mental coordination. - Wrong attitude. - Slow mental reaction. - Lack of attention. - Sensibility and irritability - Anxiety and fear.

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1.3 Improper physical condition of workers : - Fatique. - Impaired hearing / deaf. - Impaired vision. - Improper physical condition for work. - Heart disease. - Handicap.

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม Wait a moment, please. โปรดรอสักครู่นะคะ

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. The direct causes of occupational accidents are : 2.1 Unsafe operations or unsafe actions in the workplace. From accident statistics, it has been found that 88 % of accidents are caused by :

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม - Operating any machines, tools, devices or equipment without permission. - Working and operating the machine over the specified speed limit. - Repairing or maintaining the machine while it is still running.

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม - Disassembling the safety equipment from the machine without suitable reasons. - Lack of attention to warnings.

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2.2 Unsafe work conditions are the unsafe surroundings around workers. They might be the causes of accidents. It has been found that 10% of accidents are caused by the following: - No covers or safety guards for the dangerous parts of machines.

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม. - Unsuitable covers or safety guards of the machines. - Rough or slippery working area. - Untidy working places. - Unsuitable chemicals storing.

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม - Unsuitable light : too bright or too dark. - Lack of adequate ventilation system. - Lack of adequate alarm system.

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม Unsafe Action 1. Playing while working. 2. Standing in an unsafe area while working. 3. Using the damaged tools and the wrong method. 4. Lifting or moving objects without safety method. 5. Not wearing safety equipment.

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม Work that can be dangerous for health and safety. 1. Work which must be done underground, underwater, in caves, in tunnels or in low air density. 2. Work which involves radioactivity. 3. Welding work.

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4. Transportation of dangerous objects. 5. Production of dangerous chemicals. 6. The use of vibrating tools or machine tools which are dangerous to workers. 7. Work involving extreme heat or cold.

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.2.2 A. Match the meanings in column A with column B. A. Match the meanings in column A with column B. จับคู่ความหมายในคอลัมน์ (A) ที่เหมือนกันกับคอลัมน์ (B) จับคู่ความหมายในคอลัมน์ (A) ที่เหมือนกันกับคอลัมน์ (B)

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม B. Choose the causes of occupational accidents for the following items and write only A, B or C in front of them. เลือกสาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุจากการเกิด ประกอบอาชีพ สำหรับข้อ ต่อไปนี้ และเขียนเฉพาะตัว อักษร A, B หรือ C ลง หน้าข้อ

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Choose A or B for the following statements and write only A or B in front of them. C. Choose A or B for the following statements and write only A or B in front of them. เลือก A หรือ B สำหรับ ข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียน เฉพาะตัวอักษร A หรือ B ลงหน้า ข้อ เลือก A หรือ B สำหรับ ข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียน เฉพาะตัวอักษร A หรือ B ลงหน้า ข้อ D. Write T for True, F for False according to “Unsafe work condition” D. Write T for True, F for False according to “Unsafe work condition” เขียน T สำหรับข้อที่ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition เขียน T สำหรับข้อที่ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม D. Write T for True, F for False according to “Unsafe work condition” เขียน T สำหรับข้อที่ ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition เขียน T สำหรับข้อที่ ถูก F สำหรับข้อที่ผิด ตามเรื่อง Unsafe work condition

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัยในการทำงาน 3.2.3 Language Focus 3.2.3 Language Focus Adjective Adjective

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One does not consort with evil friends. ไม่พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว จาก..... ธรรมนูญชีวิต จาก..... ธรรมนูญชีวิต

36 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google