งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 Contents Principle and Theories Hard ware Software Techniques

3 Innovation and Educational Technology  New  Modernize 

4 Cone of Experience

5 Cognitive Domain

6 Bloom’s Digital Taxonomy

7 Digital Citizen  Solution  Creativity  Collaboration  Media  Information

8 Digital Era >>>> 

9 Digital Learning

10 Social Media

11 Social Networking

12 Blog : Learners.in.th

13 Facebook

14 Twitter

15 Skype

16 Youtube

17 Second Life

18 Tablet

19 iPad

20 i Innovation  Ipod  Ipad  Iphone

21 e-Book

22 e-Journal

23 e-Library

24 e-Learning MCRU let me know if you recieved its already.

25 e-Learning MCRU

26 m-Learning

27 u-Learning

28 Blended Learning Face to Face + Online Learning

29 Interactive White board : Hybrid Learning >>>>

30 Conclusion  Learning how to learn  Learning together  Learning to change  Changing to learn  Imagination is more importance than knowledge

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google