งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 11 Create the Knowledge Management Blueprint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 11 Create the Knowledge Management Blueprint."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 11 Create the Knowledge Management Blueprint

2 Knowledge Management2 How to produce new knowledge. Idea Refined Idea usable Idea Solution integration of TK knowledge Integration across traditional boundaries

3 Chapter 11 Knowledge Management3 KM system subcomponents Part 1. Repositories Part 2. Collaborative platforms Part 3. Networks Part 4. Culture

4 Chapter 11 Knowledge Management4 Integrating multiple knowledge repositories Declarative K Context Casual K Procedural K concept definition assumption process sequence of events or activities informal information Video clip notes conversation Part 1. Repositories

5 Chapter 11 Knowledge Management5 Active filtering (Users manually define filters) Automated filtering (Statistical algorithm) Part 2. Collaborative platforms Collaborative Filtering

6 Chapter 11 Knowledge Management6 Knowledge Management Application Functionality Part 2. Collaborative platforms capture explicit knowledge sharing tacit knowledge

7 Chapter 11 Knowledge Management7 Centrifugal ( การพิมพ์หนังสือ ) ( กระจายออกจากตรงกลาง โดย ผู้สร้างความรู้อยู่ตรงกลางกระจายสู่ ผู้ใช้ความรู้ทุกคน ) Knowledge Author ผู้สร้างความรู้ Knowledge Consumer ผู้ใช้ความรู้ Centripetal (Integrative KM Model) ( นำความรู้เข้าสู่ตรงกลางของระบบ โดยผู้สร้างและผู้ใช้ความรู้อยู่ด้าน นอก ) Part 2. Collaborative platforms Knowledge Flow Model

8 Chapter 11 Knowledge Management8 Centrifugal Design Part 2. Collaborative platforms

9 Chapter 11 Knowledge Management9 Centripetal Design Part 2. Collaborative platforms

10 Chapter 11 Knowledge Management10 Knowledge Interaction

11 Chapter 11 Knowledge Management11 7 layers KM Architecture Part 3. Network

12 Chapter 11 Knowledge Management12 Architectural Components Part 3. Network

13 Chapter 11 Knowledge Management13 Overall Architecture Part 3. Network

14 Chapter 11 Knowledge Management14 Composite Enterprise Part 3. Network

15 Chapter 11 Knowledge Management15 Build or Buy Decision In-house development In-house development with consulting support

16 Chapter 11 Knowledge Management16 Solution from consulting company Development by end users themselves Out-of-the- box solution Build or Buy Decision

17 Chapter 11 Knowledge Management17 Off-the-shelf solution Off-the-shelf solution integrated through an intranet Build or Buy Decision

18 Chapter 11 Knowledge Management18 User Interface Consideration

19 Chapter 11 Knowledge Management19 Network oriented view of KM system

20 Chapter 11 Knowledge Management20 KM and IT architecture KMS IT Infrastructure

21 The end.

22 Chapter 11 Knowledge Management22 Discussion Group Chapter 8 Knowledge 1. What is Knowledge in your company? 2. Tagging attributed for your knowledge Content. (Activity, Domain, Form, Type, Product/Service, Time, Location) p.28-31. 3. Define what are pull technology and push technology in your KM system. p. 7


ดาวน์โหลด ppt Chapter 11 Create the Knowledge Management Blueprint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google