งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Create the Knowledge Management Blueprint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Create the Knowledge Management Blueprint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Create the Knowledge Management Blueprint
Chapter 11 Create the Knowledge Management Blueprint

2 How to produce new knowledge.
integration of TK knowledge Integration across traditional boundaries Idea Solution Refined Idea usable Idea Chapter 11 Knowledge Management

3 KM system subcomponents
Part 1. Repositories Part 2. Collaborative platforms Part 3. Networks Part 4. Culture Chapter 11 Knowledge Management

4 Integrating multiple knowledge repositories
Casual K Declarative K Procedural K concept definition assumption process sequence of events or activities Context informal information Video clip notes conversation Part 1. Repositories Chapter 11 Knowledge Management

5 Collaborative Filtering
Active filtering (Users manually define filters) Automated filtering (Statistical algorithm) Part 2. Collaborative platforms Chapter 11 Knowledge Management

6 Knowledge Management Application Functionality
capture explicit knowledge sharing tacit knowledge Part 2. Collaborative platforms Chapter 11 Knowledge Management

7 Knowledge Management
Knowledge Flow Model Centrifugal (การพิมพ์หนังสือ) (กระจายออกจากตรงกลาง โดยผู้สร้างความรู้อยู่ตรงกลางกระจายสู่ผู้ใช้ความรู้ทุกคน) Knowledge Author ผู้สร้างความรู้ Knowledge Consumer ผู้ใช้ความรู้ Centripetal (Integrative KM Model) (นำความรู้เข้าสู่ตรงกลางของระบบ โดยผู้สร้างและผู้ใช้ความรู้อยู่ด้านนอก) Part 2. Collaborative platforms Chapter 11 Knowledge Management

8 Knowledge Management
Centrifugal Design Part 2. Collaborative platforms Chapter 11 Knowledge Management

9 Knowledge Management
Centripetal Design Part 2. Collaborative platforms Chapter 11 Knowledge Management

10 Knowledge Interaction
Chapter 11 Knowledge Management

11 7 layers KM Architecture
Part 3. Network Chapter 11 Knowledge Management

12 Architectural Components
Part 3. Network Chapter 11 Knowledge Management

13 Knowledge Management
Overall Architecture Part 3. Network Chapter 11 Knowledge Management

14 Knowledge Management
Composite Enterprise Part 3. Network Chapter 11 Knowledge Management

15 Build or Buy Decision In-house development
In-house development with consulting support Chapter 11 Knowledge Management

16 Build or Buy Decision Solution from consulting company
Development by end users themselves Out-of-the-box solution Chapter 11 Knowledge Management

17 Build or Buy Decision Off-the-shelf solution
Off-the-shelf solution integrated through an intranet Chapter 11 Knowledge Management

18 User Interface Consideration
Chapter 11 Knowledge Management

19 Network oriented view of KM system
Chapter 11 Knowledge Management

20 Knowledge Management
KM and IT architecture KMS IT Infrastructure Chapter 11 Knowledge Management

21 The end.

22 Discussion Group Chapter 8
1. What is Knowledge in your company? 2. Tagging attributed for your knowledge Content. (Activity, Domain, Form, Type, Product/Service, Time, Location) p 3. Define what are pull technology and push technology in your KM system. p. 7 Chapter 11 Knowledge Management


ดาวน์โหลด ppt Create the Knowledge Management Blueprint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google