งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problems & Confused Words by Vice – Prof. Amara Chingharanon Power pointed by Ajarn Pornwilai Kaewprachan. FLD. RN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problems & Confused Words by Vice – Prof. Amara Chingharanon Power pointed by Ajarn Pornwilai Kaewprachan. FLD. RN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problems & Confused Words by Vice – Prof. Amara Chingharanon Power pointed by Ajarn Pornwilai Kaewprachan. FLD. RN.

2 คำแนะนำสำหรับครูผู้ใช้ โปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรม powerpoint 1. ศึกษาเนื้อหาคำศัพท์ต่างๆใน powerpoint ชุดนี้ 2. การใช้โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มใช้ ไปที่ คลิกที่ เพื่อใช้งาน โปรแกรมนี้ การทำงานและเรียกใช้ภาพต่อไป ใช้การคลิกปุ่มซ้ายที่เม้าส์

3 UNIT 1 accept & except advise & advice apposite & opposite desert & dessert wonder & wander

4 Accept & Except Accept (V.) = ยอมรับ Except (V., pre.) = ยกเว้น - He accepted my invitation. - He gets up early everyday except Sunday. ( เขารับคำเชิญของฉัน ) ( เขาตื่นนอนเช้าทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์ )

5 Apposite & Opposite Apposite (adj.) = เหมาะสม Opposite (adj.) = ตรงข้าม - The government policy is apposite to the present political situation. - “Black” is opposite to “White”. ( นโยบายของรัฐบาลเหมาะสมกับสภาพ การเมืองในปัจจุบัน ) ( ดำตรงข้ามกับ ขาว )

6 Advise & Advice Advise (v.) = แนะนำ Advice (n.) = คำแนะนำ - The doctor advised her to exercise more. - She gave us very valuable advice. ( หมอแนะนำให้หล่อนออกกำลังกาย มากขึ้นกว่าเดิม ) ( หล่อนให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ เรา )

7 ผลไม้เป็นของหวานอย่างหนึ่งเส ริฟหลังอาหาร ( พวกเขาหลงอยู่ในทะเลทรายเป็น เวลาหนึ่งสัปดาห์ ) Desert & Dessert -They were in the desert for a week. -Fruit is a kind of dessert served after a meal. Dessert (n.)= ขนม หวาน Desert (n.)= ทะเลทราย

8 Wonder & Wander Wonder (V.)= ประหลาดใจ อยากจะรู้ Wander (V.)= ท่องเที่ยวไปโดยไม่ มีจุดหมาย - I wonder whether she can come here in time. ( ฉันประหลาดใจว่าหล่อนจะมาที่นี่ได้ ทันเวลาไหม ) -She loves wandering around the countryside. ( หล่อนชอบท่องเที่ยวไป ตามชนบท )

9 ลองฝึกดู นะคะ During her vacation, she visited every country in Europe…………… Spain. a. acceptb. except except She ………………..his gift the day before yesterday. a. appositeb. opposite a. acceptedb. except ‘Poor’ is……………………to ‘Rich’. คลิกตรวจ คำตอบ opposite accepted

10 All the members in the family are very careful in spending their money in times of poverty. Their expenditure is just ……………………to their financial situation. a. desertb. dessert a. appositeb. opposite She likes to have ………….after her meals. I love …………………about the hills with my friends. a. wonderingb. wandering apposite dessert wandering

11 The teacher ……………….that she had to study harder. a. advisedb. advice She asked the doctor for his……………….. You hardly ever find water in………………… a. advisedb. advice a. desertb. dessert During the war, people…………………at the great new missile. a. wonderedb. wandered advised desert wondered advice

12 UNIT 2 Story & Storey Sole & Soul Tail & Tale Quite & Quiet Principal & Principle

13 Story & Storey Story (n.) = เรื่องราว นิทาน นิยาย There are twenty short stories in this book. Storey (n.) = ชั้นของบ้าน This building has almost 100 storeys. ( ในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องสั้นยี่สิบเรื่อง ) ( ในอาคารนี้มีเกือบร้อยชั้น )

14 Sole & Soul Sole (adj.) = เดี่ยว อัน เดียว Soul (n.) = ดวงวิญญาณ จิตใจ This is the sole cause of the accident. I love you with all my heart and soul. ( นี่เป็นสาเหตุเดียวของ อุบัติเหตุ ) ( ฉันรักคุณหมดทั้งหัวใจและ วิญญาณ )

15 Tail & Tale Tail (n.) = หาง Tale (n.) = นิทาน นิยาย เรื่องราว The tail of a comet always points away from the sun. She likes to tell tales. ( หางของดาวหางชี้ออกจากดวง อาทิตย์เสมอ )

16 Quite & Quiet She has quite recovered from her illness. Please keep quiet. I’m trying to concentrate. quite (adv.) = ทั้งหมด ค่อนข้าง quiet (adj.) = เงียบ ( หล่อนฟื้นจากไข้ แล้ว ) ( กรุณาเงียบหน่อยได้ไหม ฉันกำลัง พยายามรวบรวมสมาธิ )

17 Principal & Principle Principal (n.) = ครูใหญ่ อธิการ (adj.)= สำคัญที่สุด Mr. Smith is the principal of this college. Principle (n.) = ทฤษฎี กฎเกณฑ์ หลักการ These machines work on the same principle. ( นายสมิทเป็นอธิการของวิทยาลัยแห่ง นี้ ) ( เครื่องจักรเหล่านี้ใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันในการทำงาน )

18 Can you remember the words? wonder = apposite = desert = dessert = wander = opposite = advise = advice = ท่องเที่ยวไป เหมาะสม ตรงข้าม สงสัย ทะเลทราย แนะนำ ของ หวาน คำแนะนำ

19 Can you remember the words? sole = principle = storey = story = soul = principal = accept = except = จิต วิญญาณ หลักการ ครูใหญ่ สำคัญที่สุด เดี่ยว อัน เดียว ชั้นของบ้าน ยอมรับ นิทาน ยกเว้น

20 Can you remember the words? quite = apposite = desert = dessert = quiet = opposite = advise = advice = เหมาะสม ตรงข้าม ทีเดียว ทั้งหมด ทะเลทราย แนะนำ ของ หวาน คำแนะนำ เงียบ

21 It’s …………….cold today, so she would prefer running than laying on the beach. She lives in a ……………life in the country. a. quiteb. quiet quite quiet There are a lot of fairy………….in this book. a. talesb. tails tales The film is about a love………………... a. storyb. storey story a. quiteb. quiet

22 The Chitlom building is a ten……………… building a. storyb. storey Her …………….will go to heaven after she dies. a. principalb. principle a. soleb. soul The …………..of this progress is very difficult to understand storey soul principle จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เติมในช่องว่าง

23 a. principalb. principle a. taleb. tail The ………………food of a baby aged one to six months is milk from its mother’s breast. A rabbit has a very short …………. principle tail sole It is the …………..explanation that she can give us. a. soulb. sole

24 หวังว่าบทเรียนนี้คงเป็น ประโยชน์แก่นักเรียนนะคะ ครู พรวิไล แก้วประ จันทร์

25 Problems & Confused Words by Vice – Prof. Amara Chingharanon Power pointed by Ajarn Pornwilai Kaewprachan. FLD. RN.

26 Unit Three Assure Ensure & Insure Loose Lose & Loosen Waist & Waste Tire & Tyre

27 Assure Ensure & Insure Assure(V.) = ทำให้มั่นใจ รับรอง Ensure (V.) = ทำให้มั่นใจ ไม่มีกรรมตามก็ได้ใช้ assure แทนได้  She assures me that there is no danger. ( หล่อนทำให้ฉันมั่นใจว่ามันไม่มีอันตรายใดๆ )  She can’t ensure him of a good post. ( หล่อนไม่สามารถทำให้เขามั่นใจว่า เขาจะ ได้รับตำแหน่งที่ดี ) ( หล่อนประกันชีวิตของหล่อนสองล้านบาท ) Insure (V.) = ประกัน เป็นการป้องกันการเสี่ยงใช้ กับ (against)  She insured her life for two million baht.

28 Loose Lose & Loosen Loose(adj.) = หลวม Loosen (v.) = ทำให้หลวม He is now trying to loosen the screw. She likes to wear loose-fitting clothes. ( ตอนนี้เขากำลังไขสกูรออก ) ( หล่อนชอบใส่เสื้อผ้าหลวมๆ ) Lose(v.) = สูญเสีย (lose lost lost) He lost his leg in a road accident. ( เขาสูญเสียขาของเขาในอุบัติเหตุบนท้อง ถนน )

29 Waist & Waste Waist (n.) = เอว Waste (n.) = ขยะ เศษของ เหลือใช้ (v.) = สิ้นเปลือง She measures 28 inches around her waist. ( หล่อนวัดรอบเอวได้ 28 นิ้ว ) Please put all of the waste in the waste-basket. ( โปรดใส่สิ่งของที่เหลือใช้ในถังใส่เศษ ขยะ )

30 Tire & Tyre Tire (v.) = ทำให้เหนื่อยอ่อน The long walk tired her out. She had a flat tyre while driving to work. Tyre (v.) = ยางรถยนต์ ( การทำงานเป็นเวลานานทำให้ หล่อนเหนื่อยอ่อน ) ( ยางรถยนต์ของหล่อนเกิดแบนในขณะ ขับรถไปทำงาน )

31 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เติมในช่องว่าง Please ……………..the screw. a. loose b. losec. loosen a. assure b. insurec. ensure a. assured b. insuredc. ensured He tried to…………her that she could be saved from the top of the blazing building. assure loosen He……………..his car against all kinds of accident. insured There is too much……………in this factory. a. waste b. waist waste

32 Long hours of travelling in a small bus can ………..passengers. a. tire b. tyre tire This knot is so …………...that it could be unfastened very easily. a. loose b. losec. loosen She is very fat so her …………..is very big. a. waste b. waist waist loose Before using this chemical, please.…………… that glove are worn. a. assure b. insurec. ensure ensure

33 Two of his ……………are punctured while driving on that stony road. She …………….her key yesterday and could not find it anywhere. a. tires b. tyres a. loose b. lost c. loosed tyres lost ลองฝึกต่อไปนะคะ We tried to..……….the nervous old lady that the flying was safe. a. assure b. ensure c. insure My house is …………… against fire. a. assured b. ensured c. insured insured assure

34 He pays out $ 50 in …………..every year. a. insuranceb. assurance Don’t worry. He has…………..that he will come. I’ve ………….my pocketbook. I don’t know where I have left it. insurance Don’t ……………..the time for it doesn’t wait for no man. a. lostb. lose c. loose a. wasteb. waist a. insured b. assuredc. ensured lost waste ensured

35 หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับนักเรียนที่รัก ทุกคน สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Problems & Confused Words by Vice – Prof. Amara Chingharanon Power pointed by Ajarn Pornwilai Kaewprachan. FLD. RN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google