งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การประปานครหลวง (กปน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การประปานครหลวง (กปน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การประปานครหลวง (กปน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวยสวดี นิลคูหา โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6721 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (ม. 6) 1) สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา 2) ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กทม. จ. นนทบุรี และจ. สมุทรปราการ และควบคุม มาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 3) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด: กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ : พลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการผู้แทน กค. : นายมนัส แจ่มเวหา Website : www.mwa.co.th โทร. 02504 0123 ผู้ว่าการ (CEO) : นายเจริญ ภัสระ สัญญาจ้างลงวันที่ : 4 พ.ค. 2553 ระยะเวลาจ้าง : 4 พ.ค. 2553 – 4 พ.ย. 2556  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 15 คน (ม. 21) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการ เป็นกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี สำหรับกรรมการ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 2 ปี ให้ออกจากตำแหน่ง กึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (ม. 25) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง หรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ (ม. 21 วรรค 2) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากครม. (ม. 28) ผู้ว่าการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก (ม. 29 (3)) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ม 29 วรรคสอง) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 (113,520) อัตราเงินเดือนป.ตรี 4 ปี ขั้นที่ 15 (10,230 บาท) จำนวนพนักงาน 4,003 คน (31 พ.ค 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และต้องมีความรู้ และ มีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการประปา วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ (ม. 22) กรรมการ (ม.23) ประธานกรรมการหรือกรรมการต้อง (1) ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กปน. หรือใน กิจการที่กระทำให้แก่ กปน. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม (2) ไม่เป็นพนักงานนอกจากผู้ว่าการ ผู้ว่าการ (ม.30) ผู้ว่าการ ต้อง (1) ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กปน. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กปน. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม (2) ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง การเมือง (3) เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่การประปานครหลวง การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่380/2552 เรื่อง การวางท่อประปาของการประปานครหลวงในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ความว่า การประปานครหลวงสามารถดำเนินการ วางท่อประปาในเขตทางพิเศษได้ แต่การประปานครหลวงจะต้องทำความตกลงกับ กทพ. เสียก่อน ข้อเสนอแนะ ตามที่ พ.ร.บ. การประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ได้ยกเลิกความในมาตรา 13 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ดังนั้น มาตรา 13 (4 ทวิ) จึงถูกยกเลิก และใช้ความในมาตรา 13 (5) แทน ดังนั้นหากจะแก้ไข พ.ร.บ. ขอให้พิจารณาแก้ไขความในมาตรา 40 ทวิ และ มาตรา 41 ทวิ ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากไม่มี ม. 13 (4 ทวิ) ที่จะอ้างได้ต่อไป ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของ บริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของ กปน. และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคา และค่าบริการ (ม. 13 (4)) กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม ม.6 (ม. 13 (5)) ทรัพย์สินของ กปน. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (ม.14) ให้ประธานกรรมการ กรรมการและพนักงานของ กปน. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ม. 15) อำนาจใช้สอยหรือเข้าครองครองอสังหาฯ ซึ่งมิใช่โรงเรือนที่คนอยู่อาศัย เป็นการชัวคราวภายใต้เงื่อนไข (ม. 36) อำนาจเวนคืนตามกฎหมาย เพื่อใช้ในระบบการส่งและจำหน่ายน้ำ เมื่อมิได้ตกลงเรื่องการโอนไว้ (ม. 37) อำนาจเดินท่อและติดตั้งอุปกรณ์ผ่านที่ดินของบุคคลใดๆ อันมิใช่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน (ม. 38) อำนาจในการทำเครื่องหมายแสดงเขตไว้และห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือต้นไม้ (ม. 39) อำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ของผู้อื่น ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น - ตก (ม. 40) อำนาจในการให้ความเห็นชอบการสร้างหรือ ขยายระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม ม. 6 (2) (ม. 40 ทวิ) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิทธิในการให้บริการประปาภายในตัวอาคารที่เป็นงานการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก่ ส่วนราชการ โดยไม่ต้องประกวดราคา / สอบราคา โดยให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ (หนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 209 ลว 14 ธ.ค. 22) สิทธิในการให้บริการภายนอกตัวอาคารแก่ส่วนราชการ โดยไม่ต้องประกวดราคา / สอบราคา และ ให้ดำเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 171 ลว 25 ก.ย. 23)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การประปานครหลวง (กปน.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google