งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการผู้แทน กค. : นางกรศิริ พิณรัตน์ Website : โทร พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัท จำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร ผู้อำนวยการ (CEO) :อยู่ระหว่างการสรรหา (นายจุฬา สุขมานพ รักษาการผู้อำนวยการ) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : - จำนวนพนักงาน 2 คน (31 พ.ค. 54) ข้อบังคับของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เดินเรือและดำเนินการพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และในต่างประเทศ เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า หรือในทางหนึ่งทางใด จัดหามาหรือจำหน่ายไป ซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สมบัติ ส่วนประกอบอื่นๆ ตามสมควรในกิจการของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร อู่เรือ ท่าเรือ เป็นต้น ทำการขนส่งคนโดยสาร สินค้า ไปรษณีย์ สัตว์ และบรรดาพัสดุ หรือวัตถุอื่น ๆ ทุกประการ ไม่ว่าโดยวิธีใด และไม่ว่าโดยยานพาหนะของบริษัทเอง หรือของผู้อื่น ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้าและไม่ใช่สินค้า ... (11) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นจำหน่ายโดยมีราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ได้ (26 ส.ค. 43) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการค้าของบริษัท โดยความควบคุมของที่ประชุมใหญ่ (ข้อ 20) สภากรรมการมีจำนวนกรรมการไม่เกิน 11 คน และไม่น้อยกว่า 7 คน (ข้อ 21) วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ข้อ 24) ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดผลัดออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (ข้อ 27) การแต่งตั้งกรรมการอื่น: กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ประชุมใหญ่เป็นผู้มีสิทธิตั้งและถอดถอนกรรมการ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่มีสิทธิประชุมเลือกผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการได้ (ข้อ 22) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ข้อ 30 สภากรรมการมีสิทธิตั้งผู้อำนวยการมอบให้บริหารงานของบริษัทตามคำสั่งได้ (ผู้อำนวยการจะเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ได้) นอกจากอำนาจดังกล่าวแล้ว สภากรรมการ มีอำนาจตามข้อ 32 ปัจจุบันไม่ปรากฏโครงการ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล สัญญาจ้างผู้บริหาร  มติคณะรัฐมนตรี ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ จะประกอบการค้าด้วยตนเองหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือรับเป็นกรรมการในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทอื่นที่มีการค้าแข่งขันกับบริษัทไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น (ข้อ 33) สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน โทร ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกิจการของ บทด.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดของ บทด.และกำกับดูแลในด้านการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ในบริษัท บทด. จำกัด และให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังไปหารือร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่การรับผิดชอบในบริษัท บทด. จำกัด โดยหลังจากยุบเลิกกิจการของ บทด.แล้ว กระทรวงการคลังจะเข้าไปกำกับดูแลด้านการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น 30% ในบริษัท บทด. จำกัด แทนกระทรวงคมนาคม รวมทั้งรับภาระต่างๆ ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดประชุมผู้ถือหุ้น บทด. เพื่อชี้แจงมติของคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีดังกล่าว ส่วนกระทรวงคมนาคมให้รับหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแลในด้านการบริหารงาน (นายจุฬา สุขมานพ รักษาการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว) (มติชนออนไลน์, 26 เมษายน 2554) อนึ่ง ในการยุบเลิก บทด. จะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 คือจะต้องมีมติพิเศษจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น ในการยุบเลิกกิจการ บทด. จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดจึงต้องขอรับนโยบายจากคณะรัฐมนตรีก่อนลงมติด้วย


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google