งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการผู้แทน กค. : นางกรศิริ พิณรัตน์ Website : http://www.tmn.co.th โทร. 0 2672 8690 ผู้อำนวยการ (CEO) :อยู่ระหว่างการสรรหา (นายจุฬา สุขมานพ รักษาการผู้อำนวยการ) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : - จำนวนพนักงาน 2 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันไม่ปรากฏโครงการ การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากร รัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติ มาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการ มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของ บริษัท จำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (1)เดินเรือและดำเนินการพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และใน ต่างประเทศ (2)เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า หรือในทางหนึ่งทางใด จัดหามาหรือจำหน่ายไป ซึ่ง ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สมบัติ ส่วนประกอบอื่นๆ ตามสมควรในกิจการของ บริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร อู่เรือ ท่าเรือ เป็นต้น (3)ทำการขนส่งคนโดยสาร สินค้า ไปรษณีย์ สัตว์ และบรรดาพัสดุ หรือวัตถุอื่น ๆ ทุกประการ ไม่ว่าโดยวิธี ใด และไม่ว่าโดยยานพาหนะของบริษัทเอง หรือของผู้อื่น (4)ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้าและไม่ใช่สินค้า... (11) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นจำหน่ายโดยมีราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ได้ (26 ส.ค. 43) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการค้าของบริษัท โดยความควบคุมของที่ประชุม ใหญ่ (ข้อ 20) สภากรรมการมีจำนวนกรรมการไม่เกิน 11 คน และไม่น้อยกว่า 7 คน (ข้อ 21) วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ข้อ 24) ใน การประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดผลัดออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (ข้อ 27) การแต่งตั้งกรรมการอื่น: กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ประชุมใหญ่เป็นผู้มีสิทธิตั้งและถอดถอนกรรมการ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่มีสิทธิประชุมเลือกผู้ถือหุ้น มาเป็นกรรมการได้ (ข้อ 22) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ข้อ 30 สภากรรมการมีสิทธิตั้งผู้อำนวยการมอบให้บริหารงานของ บริษัทตามคำสั่งได้ (ผู้อำนวยการจะเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ได้) นอกจากอำนาจดังกล่าวแล้ว สภากรรมการ มีอำนาจตามข้อ 32 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ จะประกอบการค้าด้วยตนเองหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือรับเป็นกรรมการในห้าง หุ้นส่วน หรือบริษัทอื่นที่มีการค้าแข่งขันกับบริษัทไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของ ผู้ถือหุ้น (ข้อ 33) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกิจการของ บทด.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งหมดของ บทด.และกำกับดูแลในด้านการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ในบริษัท บทด. จำกัด และให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังไปหารือ ร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่การรับผิดชอบในบริษัท บทด. จำกัด โดยหลังจากยุบเลิกกิจการของ บทด.แล้ว กระทรวงการคลังจะเข้าไปกำกับดูแลด้านการลงทุนในฐานะผู้ ถือหุ้น 30% ในบริษัท บทด. จำกัด แทนกระทรวงคมนาคม รวมทั้งรับภาระต่างๆ ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดประชุมผู้ถือหุ้น บทด. เพื่อชี้แจงมติของ คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีดังกล่าว ส่วนกระทรวงคมนาคมให้รับหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแลในด้านการบริหารงาน (นายจุฬา สุขมานพ รักษาการ ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว) (มติชนออนไลน์, 26 เมษายน 2554) อนึ่ง ในการยุบเลิก บทด. จะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 คือจะต้องมีมติพิเศษจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น ในการยุบเลิกกิจการ บทด. จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดจึงต้องขอรับนโยบายจากคณะรัฐมนตรีก่อนลงมติด้วย


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google