งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 การประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การประชุมเตรียมความพร้อม 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบฯ2553 ชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดบุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ Workshop รายละเอียดตัวชี้วัดบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2553 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบฯ 2553 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดบุคคล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

3 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มิติที่ 4 ร้อยละ 20 มิติที่ 3 ร้อยละ 10 มิติที่ 2 ร้อยละ 20 มิติที่ 1 ร้อยละ 50 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

4 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัดหลัก) มิติที่ 3 9 ตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัดหลัก) มิติที่ 2 4 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัดหลัก) รวมจำนวน 31 ตัวชี้วัด (15 ตัวชี้วัดหลัก)

5 เป้าหมายระดับกระทรวง เป้าหมายระดับกลุ่มภารกิจ
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป้าหมายระดับกระทรวง 3 ตัวชี้วัด เป้าหมายระดับกลุ่มภารกิจ 2 ตัวชี้วัด เป้าหมายระดับกรม 8 ตัวชี้วัด ภารกิจหลัก 4 ตัวชี้วัด มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด ผลผลิต 4 ตัวชี้วัด

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 9 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 4 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วัด มิติที่ 1 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 8 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 3 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 5 ตัวชี้วัด รวมจำนวน 31 ตัวชี้วัด รวมจำนวน 29 ตัวชี้วัด ระดับกรม ระดับ สบอ.

7 นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล
ก.พ.ร. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล โทร/โทรสาร มือถือ


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google