งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ebsco Discovery Service (EDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ebsco Discovery Service (EDS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ebsco Discovery Service (EDS)

2 Access BUU library website and use single search.
เข้าใช้ฐานข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด หรือ เลือก EBSCO Discovery Service

3 1 2 3 4 1. Search Options เป็นเมนูในการจำกัดการสืบคืน เช่น Fulltext, หัวเรื่อง (Subject), ผู้แต่ง (Author), ภาษา (Language), location, สืบค้นเฉพาะข้อมูลใน Catalog ของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น (Search within BUU Library collection) 2. Basic Search สืบค้นทุกส่วนของข้อมูล (All fields) 3. Advance Search ระบุ field ที่ต้องการสืบค้นได้ เช่น หัวเรื่อง (Subject), ISBN และ สามารถระบุ Operator AND หรือ OR ในการค้นหา 4. Search History รายการสืบค้นที่เคยสืบค้นมาแล้ว

4 1 2 3 4 1. Full Text หมายถึง ต้องการข้อมูลฉบับเต็มแบบออนไลน์ใน catalog ของ ม.บูรพา 2. Available in Library Collection หมายถึง ต้องการข้อมูลที่สามารถเข้าใช้ข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) ได้จากการค้นแบบออนไลน์หรือข้อมูลที่มีตัวเล่มในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (Search within BUU Library Collection) 3. Date Published จำกัดวัน เดือน ปี ที่ข้อมูลนั้นตีพิมพ์ 4. Language จำกัดภาษาของข้อมูลที่ค้นหา (Source language)

5 1 2 3 1. eBook Full Text สามารถเปิดอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ (Click to view full text) 2. Download (offline) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (For use offline on personal or tablet computers) 3. Table of Contents สารบัญของหนังสือ (Click to view table of contents)

6 1 2 3 1. Current Search คำค้นปัจจุบัน
2. Limit your search จำกัดการสืบค้นว่าต้องการเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เอกสารที่มีใน catalog ของสำนักหอสมุด (Available in BUU Library) หรือ Peer Reviewed (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can choose more than one limiter) และปีที่พิมพ์ (Publication date) 3. Source Types เลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการ เช่น นิตยสาร (Magazines) หนังสือ (Books) บทความวารสาร (Articles) ฯลฯ (etc.)

7 1 2 3 1. Subject หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2. Publisher สำนักพิมพ์
3. Publication ชื่อสิ่งพิมพ์ 2 3

8 1. Language ภาษาของข้อมูลที่ต้องการค้นหา (source language) (เลือกได้มากกว่า 1 ภาษา) You can choose more than one. 2. Geography ประเทศที่ตีพิมพ์ข้อมูล (Publishing country) (เลือกได้มากกว่า 1 ประเทศ) You can choose more than one. 3. Content Provider ฐานข้อมูลที่ต้องการค้น (เลือกได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูล) You can choose more than one.

9 Tools: Print, Email, Save, Cite & Export to citation manager

10 Contact Information ติดต่อสอบถามการใช้งานโปรแกรม EBSCO Discovery Service (EDS) งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า Reference & Information Service โทร. (Tel.)


ดาวน์โหลด ppt Ebsco Discovery Service (EDS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google