งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลาย พระยา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลาย พระยา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลาย พระยา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ มิถุนายน 2556

3 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มิ.ย.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับกุ มคดี ค้าง เกา อัตร าคดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภท ความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ กุม % เพิ่ม ลด +/- % เป้าหม าย การ ปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา -- --0 ปล้น ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ( รวม ) ลักพา เรียกค่า ไถ่ วางเพลิง รวม 000000 0 2.8052.580

4 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 1 จากสถิติคดีอาญา กลุ่มที่ 1 ของเดือน มิถุนาย 2555 ไม่มีคดีเกิดขึ้น และมิถุนายน 2556 ไม่มีคดีเกิด จากสถิติคดีอาญา กลุ่มที่ 1 ของเดือน มิถุนาย 2555 ไม่มีคดีเกิดขึ้น และมิถุนายน 2556 ไม่มีคดีเกิด

5 กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและ เพศ มิ.ย.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับ กุม คดี ค้า ง เก า อัตร าคดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับกุ ม % เพิ่ม ลด +/- % เป้าหม าย การ ปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไม่ เจตนา ทำให้คนอื่นตายโดย ประมาท พยายามฆ่าผู้อื่น 11 100 +1 100 ทำร้ายร่างกาย 11 100 +1 100 ข่มขืนกระทำชำเรา รวม0022 200 2 50%100.00

6 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 2 จากสถิติการเกิดคดีในกลุ่มที่ 2 ของ เดือน มิ. ย. 2555 ไม่มีคดีเกิด ในเดือน มิ. ย. 2556 มีคดี พยายามฆ่า 1 รายจับกุม 1 ราย และ คดีทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้น 1 คดี จับ ผู้ต้องหาได้ 1 ราย คดีกลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้น 2 คดี จากสถิติการเกิดคดีในกลุ่มที่ 2 ของ เดือน มิ. ย. 2555 ไม่มีคดีเกิด ในเดือน มิ. ย. 2556 มีคดี พยายามฆ่า 1 รายจับกุม 1 ราย และ คดีทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้น 1 คดี จับ ผู้ต้องหาได้ 1 ราย คดีกลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้น 2 คดี แนวทางแก้ไขปัญหา ให้สายตรวจจัดทำข้อมูลขัดแย้ง เพื่อ ป้องกันการเกิดเหตุ และเพื่อเป็น หลักฐานในการหาผู้กระทำความผิด

7 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์ มิ.ย.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับ กุม คดี ค้าง เกา อัตรา คดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ % +/ - % เป้าหมา ย การ ปฏิบัติ ลักทรัพย์ 213267+1 50 วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์ บาดเจ็บ ชิงทรัพย์ไม่ บาดเจ็บ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวม 213267+1 50

8 วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กลุ่มที่ 3 จากข้อมูลสถิติคดี การเกิดคดีของ เดือน มิ. ย. 2555 มีคดีลักเกิดขึ้น 2 คดี จับกุม 1 ราย และ เดือน มิ. ย. 2556 เกิดขึ้น 3 คดี จับ 2 ราย เพิ่มขึ้น 1 คดี จากข้อมูล มี ลักทรัพย์ ผลปาล์ม 2 ราย และลักอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1 ราย จากข้อมูลสถิติคดี การเกิดคดีของ เดือน มิ. ย. 2555 มีคดีลักเกิดขึ้น 2 คดี จับกุม 1 ราย และ เดือน มิ. ย. 2556 เกิดขึ้น 3 คดี จับ 2 ราย เพิ่มขึ้น 1 คดี จากข้อมูล มี ลักทรัพย์ ผลปาล์ม 2 ราย และลักอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1 ราย แนวทางแก้ไขปัญหา  เพิ่มวงรอบในการตรวจของสายตรวจใน พื้นที่ที่เกิดเหตุบ่อย เพื่อปิดโอกาสของผู้ร้าย  ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและป้อง ปรามของคนร้าย  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังและ เก็บรักษาทรัพย์สินของตนให้รอบคอบ

9 กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ มิ.ย.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับกุ ม คดี ค้าง เกา อัตรา คดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ % +/-% เป้าหมา ย การ ปฏิบัติ โจรกรรม รถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค-กระเบือ โจรกรรมเครื่องมือ การเกษตร ชิ่งทรัพย์บาดเจ็บ ปล้นชิงรถแท๊กซี ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง 10 ยักยอก 10 รวม10100

10 กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มิ.ย.55มิ.ย.56 เปรียบเทียบจับกุมคดีค้างเกา ประเภทความผิด จับ / ราย จับ / คน จับ / ราย จับ / คน %+/-% อาวุธปืนธรรมดา6655 อาวุธปืนสงคราม การพนันทั่วไป414732 การพนันสลาก กินรวบ 3311 ยาเสพติด13171620 ปรามการค้า ประเวณี 2200 รวม28422958

11

12 คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลาย พระยา เปรียบเทียบ พฤษภาคม 2556 กับ มิถุนายน 2556 กับ มิถุนายน 2556

13 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ พ.ค.56มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับกุ มคดี ค้าง เกา อัตร าคดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภท ความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ กุม % เพิ่ม ลด +/- % เป้าหม าย การ ปฏิบัติ ฆ่าผู้อื่น โดย เจตนา 11 ปล้น ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ( รวม ) ลักพา เรียกค่า ไถ่ วางเพลิง รวม 110002.8052.580

14 กลุ่มที่ 2 คดีชีวิตร่างกายและ เพศ พ.ค.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับ กุม คดี ค้า ง เกา อัตร าคดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภท ความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับกุ ม % เพิ่ม ลด +/- % เป้าหมายการ ปฏิบั ติ ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 11-- ฆ่าผู้อื่นโดย ไม่เจตนา ทำให้คนอื่น ตายโดย ประมาท พยายามฆ่า 11+1 ทำร้าย ร่างกาย 2211 ข่มขืนกระทำ ชำเรา รวม 33222.6650.00%100

15 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต้อทรัพย์ พ.ค.55มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับ กุม คดี ค้าง เกา อัตรา คดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ % +/ - % เป้าหมา ย การ ปฏิบัติ ลักทรัพย์ 7632-4 วิ่งราวทรัพย์ 11-- รีดเอาทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์ บาดเจ็บ ชิงทรัพย์ไม่ บาดเจ็บ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวม 8732-5

16 กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ พ.ค.56มิ.ย.56เปรียบเทียบ จับกุ ม คดี ค้าง เกา อัตรา คดี ต่อ แสน การปราบปราม ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับรับ แจ้ง จับจับ % +/-% เป้าหมา ย การ ปฏิบัติ โจรกรรม รถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ 1- โจรกรรมโค-กระเบือ โจรกรรมเครื่องมือ การเกษตร ชิ่งทรัพย์บาดเจ็บ ปล้นชิงรถแท๊กซี ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง 1-+1 ยักยอก รวม101000

17 กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พ.ค.56มิ.ย.56 เปรียบเทียบจับกุมคดีค้างเกา ประเภทความผิด จับ / ราย จับ / คน จับ / ราย จับ / คน %+/-% อาวุธปืนธรรมดา7755-2 อาวุธปืนสงคราม-- การพนันทั่วไป34732+4 การพนันสลาก กินรวบ 11110 ยาเสพติด161716200 ปรามการค้า ประเวณี รวม2729 58+2

18 ผลการประเมินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม เดือน มิถุนายน 2556 รวมคะแนนทั้งหมดได้ 35 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดได้ 35 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ผลประเมินคะแนน ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 รวม 865650260-401135+152 สรุปผลประเมินช่วง ต. ค.55 – ม. ค.56

19


ดาวน์โหลด ppt คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สถานีตำรวจภูธรปลาย พระยา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google