งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C# Programming Exceed Camp: Day 3. เนื้อหา รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน โครงสร้างของโปรแกรม C# โครงสร้างของโปรแกรม C# Classes and Objects Classes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C# Programming Exceed Camp: Day 3. เนื้อหา รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน โครงสร้างของโปรแกรม C# โครงสร้างของโปรแกรม C# Classes and Objects Classes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C# Programming Exceed Camp: Day 3

2 เนื้อหา รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน โครงสร้างของโปรแกรม C# โครงสร้างของโปรแกรม C# Classes and Objects Classes and Objects Conditional statements Conditional statements Loops Loops Arrays Arrays

3 C# Syntax ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่มีความ แตกต่างกัน ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่มีความ แตกต่างกัน picturebox ≠ PictureBox picturebox ≠ PictureBox จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอน ( ; ) จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอน ( ; ) กำหนดบล็อกของโปรแกรมด้วย วงเล็บปีกกา ( { } ) กำหนดบล็อกของโปรแกรมด้วย วงเล็บปีกกา ( { } ) ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ และ ที่ตามหลัง // ถือเป็นคอมเมนต์ ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ และ ที่ตามหลัง // ถือเป็นคอมเมนต์

4 โครงสร้างโปรแกรม C# using System; namespace MyApplication { : public class Form1:System.Windows.Forms.Form { private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Label label1; : static void Main() { Application.Run(new Form1()); } private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { /* Say Hello */ label1.Text = “Hello World”; } using System; namespace MyApplication { : public class Form1:System.Windows.Forms.Form { private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Label label1; : static void Main() { Application.Run(new Form1()); } private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { /* Say Hello */ label1.Text = “Hello World”; } จุดเริ่มต้นโปรแกรม

5 การใช้ตัวแปร รูปแบบการประกาศ : รูปแบบการประกาศ : ; ; รูปแบบการให้ค่า : รูปแบบการให้ค่า : = ; = ; ตัวอย่าง : ตัวอย่าง : int radius; double area; radius = 3+4*5; int radius; double area; radius = 3+4*5;

6 ชนิดตัวแปรพื้นฐาน ชนิด ตัว แปร ขนา ด คำอธิบายขอบเขต bool 1 ไบต์ เก็บค่าความจริง true / false char 1 ไบต์ เก็บตัวอักษร 1 ตัว acsii0 ถึง ascii255 byte 1 ไบต์ เก็บค่าตัวเลข จำนวนเต็มบวก 0 ถึง 255 short 2 ไบต์ เก็บค่าตัวเลข จำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 int 4 ไบต์ เก็บค่าตัวเลข จำนวนเต็ม ประมาณ -2.1 x 10 6 ถึง 2.1 x 10 6 long 8 ไบต์ เก็บค่าตัวเลข จำนวนเต็ม ประมาณ -9.2 x 10 18 ถึง 9.2 x 10 18 doubl e 16 ไบต์ เก็บค่าตัวเลข จำนวนจริง ประมาณ ± 5.0x10 -324 ถึง ± 1.7x10 308 String ไม่ จำกัด เก็บข้อมูลสาย อักษร ไม่มีขอบเขต

7 Class, Object และ คำสั่ง new Member variable คือตัวแปรที่กำหนด คุณสมบัติของวัตถุในคลาส เช่น สี, พันธุ์ Member variable คือตัวแปรที่กำหนด คุณสมบัติของวัตถุในคลาส เช่น สี, พันธุ์ ใช้คำสั่ง new เพื่อสร้าง Object จากคลาส ใช้คำสั่ง new เพื่อสร้าง Object จากคลาส Button btnOk = new Button(); Button btnOk = new Button(); โปรแกรม C# ต้องประกอบด้วยคลาสอย่าง น้อยหนึ่งคลาส โปรแกรม C# ต้องประกอบด้วยคลาสอย่าง น้อยหนึ่งคลาส Class สุนัข คุณสมบัติ : สี, พันธุ์ Object ด่าง สี = ดำ, พันธุ์ = พุดเดิ้ล Object โฮ่ง สี = น้ำตาล, พันธุ์ = เกรย์ฮาวด์

8 Member Variable/Function Member variable เป็นตัวแปรที่ประกาศ ไว้ในคลาส Member variable เป็นตัวแปรที่ประกาศ ไว้ในคลาส เรียกใช้ได้ภายใน Object เดียวกัน เรียกใช้ได้ภายใน Object เดียวกัน Member variable แบบ public ถูกเรียกใช้ จาก Object ใดก็ได้ Member variable แบบ public ถูกเรียกใช้ จาก Object ใดก็ได้ Member function (method) คือ ฟังก์ชันที่ประกาศในคลาส Member function (method) คือ ฟังก์ชันที่ประกาศในคลาส ภายใน Object เดียวกัน method สามารถ อ้างถึง member variable และเรียกใช้งาน method อื่นได้ทุกตัว ภายใน Object เดียวกัน method สามารถ อ้างถึง member variable และเรียกใช้งาน method อื่นได้ทุกตัว Method แบบ public สามารถถูกเรียกใช้ จาก Object อื่นได้ Method แบบ public สามารถถูกเรียกใช้ จาก Object อื่นได้

9 การเรียกใช้ Member Function/Variable ภายใน Object เดียวกัน ภายใน Object เดียวกัน ระหว่าง Object ต้องอ้างถึงชื่อ Object นั้น ตามด้วยจุด (.) ระหว่าง Object ต้องอ้างถึงชื่อ Object นั้น ตามด้วยจุด (.) name = “George Lucas”; method2(); name = “George Lucas”; method2(); anotherObj.name = “George Lucas”; anotherObj.method2(); anotherObj.name = “George Lucas”; anotherObj.method2();

10 ตัวอย่าง public class Dog { Color color; string breed; void bark(int volume) { int age; Console.WriteLine(breed); bool isOk; } void fight(Dog anotherDog) { : } public class Dog { Color color; string breed; void bark(int volume) { int age; Console.WriteLine(breed); bool isOk; } void fight(Dog anotherDog) { : } Method Member variables local variables

11 if...else Statement รูปแบบคำสั่ง : รูปแบบคำสั่ง : ตัวอย่าง ตัวอย่าง if ( ) { statement1; : } else { statement2; : } if ( ) { statement1; : } else { statement2; : } if (a == b) { label1.Text = “Right!”; } else { label1.Text = “Wrong!”; } if (a == b) { label1.Text = “Right!”; } else { label1.Text = “Wrong!”; }

12 Loops while loop while loop do...while loop do...while loop for loop for loop while ( ) { : } while ( ) { : } do { : } while ( ); do { : } while ( ); for ( ; ; ) { : } for ( ; ; ) { : }

13 Loops in Pascal, C and C# C/C#Pascal while while (a<10) { :} while a<10 do begin :end; do...while do { : } while (a<10); repeat : until (a>=10); for for (i=0; i<10; i++) { :} for i:=0 to 10 do begin :end;

14 อาร์เรย์ (Array) อาร์เรย์หนึ่งมิติ อาร์เรย์หนึ่งมิติ อาร์เรย์หลายมิติ อาร์เรย์หลายมิติ string[] weekDays; weekDays = new string[] {"Sun","Sat","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"}; string[] weekDays; weekDays = new string[] {"Sun","Sat","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"}; int[,] myArray; // 2-dimension myArray = new int[,] {{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}}; int[,] myArray; // 2-dimension myArray = new int[,] {{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}};

15 foreach Statement ใช้อ้างถึงสมาชิกในอาร์เรย์ตั้งแต่ ต้นจนจบ ใช้อ้างถึงสมาชิกในอาร์เรย์ตั้งแต่ ต้นจนจบ รูปแบบ : รูปแบบ : ตัวอย่าง : ตัวอย่าง : int[] a = new int[] {1,2,3,4,5}; int sum = 0; foreach (int i in a) { sum = sum + i; } int[] a = new int[] {1,2,3,4,5}; int sum = 0; foreach (int i in a) { sum = sum + i; } foreach ( in ) { } foreach ( in ) { }


ดาวน์โหลด ppt C# Programming Exceed Camp: Day 3. เนื้อหา รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน โครงสร้างของโปรแกรม C# โครงสร้างของโปรแกรม C# Classes and Objects Classes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google