งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553

2 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552( เป้าหมาย ) 2552 ( รวม งปม. เพิ่มเติม ) มติ ค. ร. ม.21 เม. ย.52 เปรียบเทียบปี 2553 กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วนจำนวนเงิน สัดส่ว นจำนวนเงินร้อยละ 1. รายได้รวมของอปท. 400, , , รายได้ที่อปท. จัดหา เอง 38, , , ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บ ให้และแบ่งให้ 139, , , , ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ รัฐบาลแบ่งให้ 71, , , ( ตาม พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ ) 1.4 เงินอุดหนุน 150, , , , รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,585, ,604, ,350, , สัดส่วนรายได้อปท. ต่อ รัฐบาล (%)

3 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลใหม่ หน่วย : ล้านบาท ประเภทรายได้ 2552 ( เป้าหมาย ) 2552 ( รวม งปม. เพิ่มเติม ) มติ ค. ร. ม.6 พ. ค.52 เปรียบเทียบปี 2553 กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วนจำนวนเงินสัดส่วน จำนวนเงินร้อยละ 1. รายได้รวมของ อปท. 1/ 400, , , , รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 38, , , ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บ ให้และแบ่งให้ , , , ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาล แบ่งให้ 71, , , ( ตาม พ. ร. บ. กำหนดแผน ฯ ) 1.4 เงินอุดหนุน 150, , , , รายได้สุทธิของรัฐบาล 2/ 1,585, ,604, ,350, , สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อ รัฐบาล (%) 3/

4 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ประเภทรายได้ประมาณการรายได้เพิ่ม / ลด ปี 2552 ปี 2553 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 38, , , ภาษีอากรและ มูลค่าเพิ่ม 212, , , เงินอุดหนุน 163, , , รวม 414, , , ประมาณการรายได้ หน่วย : ล้านบาท

5 2. ภาพรวมรายได้ อปท. ลดลง 76,482,230,000 บาท สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน อบจ, เทศบาลและ อบต เหลือ 122,250,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 74,271,743,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 47,978,056,500 บาท

6 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม / ลด 4. เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ ถ่ายโอนและเลือกทำ 57,233,600, ,062,628, 600 /- 28,170,971, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 43,037,311, ,978,056, 500 4,940,744,9 00 เหตุผลที่เพิ่ม เนื่องจากสำนักงบประมาณได้นำโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตั้งเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 1. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 18,612,210,000 บาท 2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี 2,881,411,900 บาท 3. โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก 7,029,669,600 บาท รวม 28,523,291,500 บาท

7 6. งบประมาณสนับสนุนการสงค์เคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2552 กรม ฯขอ ตั้ง งบประมาณ ถูกตัดงบคงเหลือปี ,970,7 40,000 17,024,73 6,000 6,054,00 0,000 10,970,7 36,000 จำนวนเงินที่ถูกตัดไป 6,054,000,000 บาท เป็นงบประมาณที่เทศบาลและ อบต. ตั้งเป็นงบประมาณประจำปี โดยงบประมาณของเทศบาลและ อบต. ที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553

8 ดังนั้น งบประมาณประจำปี 2553 ที่มีผลกระทบจากการที่ถูกลดงบประมาณ และจากการที่ นำโครงการที่เป็นโครงการของรัฐบาลมาตั้งจากเงินอุดหนุนของอปท. ผลกระทบกับงบประมาณของอปท. ปี 2553 มียอดรวม ดังนี้ 1. รายได้ อปท. ที่ถูกลดลง 76,482,230,000 บาท 2. โครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล 28,523,291,500 บาท 3. เบี้ยยังชีพคนชราที่ อปท. ต้องตั้ง งบประมาณเอง 6,054,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมยอด งบประมาณที่ถูกตัด ลดลงอีกหลาย รายการ

9 ปีรายได้ท้องถิ่นรายได้รัฐบาล สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ ) , , , , , , , , , ,063, , ,250, , ,360, , ,420, , ,495, , ,604, , ,350, แสดงการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ ท้องถิ่น และสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ. ศ ปี สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ )


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google