งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553

2 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552( เป้าหมาย ) 2552 ( รวม งปม. เพิ่มเติม ) มติ ค. ร. ม.21 เม. ย.52 เปรียบเทียบปี 2553 กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วนจำนวนเงิน สัดส่ว นจำนวนเงินร้อยละ 1. รายได้รวมของอปท. 400,338.75414,382.23100.00 349.100.0 0 100.0 0-65,282.23-15.75 1.1 รายได้ที่อปท. จัดหา เอง 38,745.9638745.969.3539,990.0011.461,244.043.21 1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บ ให้และแบ่งให้ 139,192.79140,679.2733.95 115,710.0 033.15-24,969.27-17.75 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ รัฐบาลแบ่งให้ 71,900.00 17.3545,400.0013.00-26,500.00-36.86 ( ตาม พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ ) 1.4 เงินอุดหนุน 150,500.00163,057.0039.35 148,000.0 042.39-15,057.00-9.23 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,585,500.0 0 1,604,640. 00 1,350,000.00 - 254,640.00-15.87 3. สัดส่วนรายได้อปท. ต่อ รัฐบาล (%) 25.25 25.82 25.86

3 ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลใหม่ หน่วย : ล้านบาท ประเภทรายได้ 2552 ( เป้าหมาย ) 2552 ( รวม งปม. เพิ่มเติม ) มติ ค. ร. ม.6 พ. ค.52 เปรียบเทียบปี 2553 กับ 2552 จำนวนเงิน สัดส่วนจำนวนเงินสัดส่วน จำนวนเงินร้อยละ 1. รายได้รวมของ อปท. 1/ 400,338.75 414,382.23 100.00 337,800.00 100.00-76,582.23-18.48 1.1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 38,745.96 9.3529,110.41 8.62-9,635.55-24.87 1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บ ให้และแบ่งให้ 139192.79140,679.27 33.95 126,589.59 37.47-14,089.68-10.02 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาล แบ่งให้ 71,900.00 17.35 45,400.00 13.44-26,500.00-36.86 ( ตาม พ. ร. บ. กำหนดแผน ฯ ) 1.4 เงินอุดหนุน 150,500.00163,057.00 39.35 136,700.00 40.47-26,357.00-16.16 2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 2/ 1,585,500.0 0 1,604,640.0 0 1,350,000.0 0 - 254,640.00-15.87 3. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อ รัฐบาล (%) 3/ 25.25 25.82 25.02

4 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ประเภทรายได้ประมาณการรายได้เพิ่ม / ลด ปี 2552 ปี 2553 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง 38,745.9629,110.41-9,635.55 ภาษีอากรและ มูลค่าเพิ่ม 212,579.2 7 171,989.5 9 -40,589.68 เงินอุดหนุน 163,057.0 0 136,700.0 0 -26,357.00 รวม 414,382.2 3 337,800.0 0 -76,482.23 1. ประมาณการรายได้ หน่วย : ล้านบาท

5 2. ภาพรวมรายได้ อปท. ลดลง 76,482,230,000 บาท สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 3. เงินอุดหนุน อบจ, เทศบาลและ อบต เหลือ 122,250,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 74,271,743,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 47,978,056,500 บาท

6 สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553 ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม / ลด 4. เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ ถ่ายโอนและเลือกทำ 57,233,600, 000 29,062,628, 600 /- 28,170,971, 400 5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 43,037,311, 600 47,978,056, 500 4,940,744,9 00 เหตุผลที่เพิ่ม เนื่องจากสำนักงบประมาณได้นำโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตั้งเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 1. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 18,612,210,000 บาท 2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี 2,881,411,900 บาท 3. โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก 7,029,669,600 บาท รวม 28,523,291,500 บาท

7 6. งบประมาณสนับสนุนการสงค์เคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2552 กรม ฯขอ ตั้ง งบประมาณ ถูกตัดงบคงเหลือปี 2553 10,970,7 40,000 17,024,73 6,000 6,054,00 0,000 10,970,7 36,000 จำนวนเงินที่ถูกตัดไป 6,054,000,000 บาท เป็นงบประมาณที่เทศบาลและ อบต. ตั้งเป็นงบประมาณประจำปี โดยงบประมาณของเทศบาลและ อบต. ที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป สรุปประมาณการรายได้ของ อปท. ปีงบประมาณ 2553

8 ดังนั้น งบประมาณประจำปี 2553 ที่มีผลกระทบจากการที่ถูกลดงบประมาณ และจากการที่ นำโครงการที่เป็นโครงการของรัฐบาลมาตั้งจากเงินอุดหนุนของอปท. ผลกระทบกับงบประมาณของอปท. ปี 2553 มียอดรวม ดังนี้ 1. รายได้ อปท. ที่ถูกลดลง 76,482,230,000 บาท 2. โครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล 28,523,291,500 บาท 3. เบี้ยยังชีพคนชราที่ อปท. ต้องตั้ง งบประมาณเอง 6,054,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมยอด งบประมาณที่ถูกตัด ลดลงอีกหลาย รายการ

9 ปีรายได้ท้องถิ่นรายได้รัฐบาล สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ ) 2543 99,936.00 749,948.00 13.33 2544 156,531.00 772,574.00 20.57 2545 176,155.00 803,651.00 21.99 2546 184,066.00 829,496.00 22.19 2547 241,947.00 1,063,600.00 22.75 2548 293,750.00 1,250,000.00 23.50 2549 327,113.00 1,360,000.00 24.10 2550 357,424.00 1,420,000.00 25.17 2551 376,740.00 1,495,000.00 25.20 2552 414,382.23 1,604,640.00 25.82 2553 337,800.00 1,350,000.00 25.02 แสดงการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ ท้องถิ่น และสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ. ศ. 2543 - 2553 ปี สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ต่อรายได้รัฐบาล ( ร้อยละ ) 255225.82 255325.02


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรงบประมาณแก่ อปท. ปี 2553. ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ปีงบประมาณ 2553 ** ข้อมูลเดิม ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท 2552(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google