งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร. 2 จากงานวิจัย “ การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ด้วย โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ” วิจัยโดย ศิริวัฒน์ ภูขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร. 2 จากงานวิจัย “ การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ด้วย โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ” วิจัยโดย ศิริวัฒน์ ภูขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

2 2 จากงานวิจัย “ การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ด้วย โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ” วิจัยโดย ศิริวัฒน์ ภูขาว และ พุทธิพงส์ เพ็งประโคน สรุปการหาคุณลักษณะพิเศษได้ดังนี้

3 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 3 โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้นำคุณลักษณะพิเศษทั้งสิ้น 7 รูปแบบมาใช้ ประกอบด้วย – ความหนาแน่นของตัวอักษร – ตำแหน่งหัวของตัวอักษร – จุดสิ้นสุดของตัวอักษร –Chain Code –Cross Horizontal and Vertical Line –Mark Direction –Horizontal and Vertical Scanning

4 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 4 การแบ่งพื้นที่ภาพ (Zone) ตัวอย่างภาพขนาด 16x16 พิกเซล และการแบ่งพื้นที่ภาพ

5 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 5 1. การหาความหนาแน่นของตัวอักษร ภาพ “ก” ที่ใช้เพื่อหาความหนาแน่นความหนาแน่นของแต่ละพื้นที่ภาพ Feature ที่ได้จากการหาความหนาแน่น = 16 Feature Feature ของความหนาแน่นที่ทำการ Normalization

6 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 6 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร กำหนดตำแหน่งของพื้นที่ภาพให้เป็น 5 โซน โซนที่ 1 = [z1, z2, z5, z6] โซนที่ 2 = [z3, z4, z7, z8] โซนที่ 3 = [z9, z10, z13, z14] โซนที่ 4 = [z11, z12, z15, z16] โซนที่ 5 = [z6, z7, z10, z11] กำหนดพื้นที่ภาพ ให้เป็น 5 โซน

7 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 7 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร ซึ่งการหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร หาได้จากตำแหน่ง T-Joint ใน 12 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบของ T-Joint การหา T-Joint

8 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 8 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร เมื่อพบตำแหน่งของ T-Joint ให้ทำการหาเส้นทางการเดินของ Chain code จะได้เส้นทางการเดินของ Chain code คือ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0} จุดเริ่ม 4 0 1 2 3 5 7 6 การหา Chain code ทิศทาง Chain code

9 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 9 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร ภาพ “ข” ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งหัว ของตัวอักษร Feature ที่ได้จากการหาตำแหน่งหัว ของตัวอักษร = 5 Feature จากภาพ “ข” มีตำแหน่งหัวอยู่ที่ โซน 1

10 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 10 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร ซึ่งการหาตำแหน่งสิ้นสุดของตัวอักษร ต้องอาศัย Mask (3x3) เพื่อช่วยในการหา Mask ขนาด 3x3

11 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 11 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร โดยพิจารณาตำแหน่งสิ้นสุดจากรูปแบบทั้ง 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ใช้ในการพิจารณาตำแหน่งสิ้นสุด

12 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 12 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร Zone 2 ตำแหน่งสิ้นสุดของ Zone 2

13 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 13 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร ภาพ “ข” ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่ง สิ้นสุดของตัวอักษร Feature ที่ได้จากการหาตำแหน่ง สิ้นสุดของตัวอักษร = 4 Feature จากภาพ “ข” มีตำแหน่งสิ้นสุดของ ตัวอักษรอยู่ที่โซน 2

14 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 14 4. Chain Code Chain Code แบบ 8 ทิศทาง

15 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 15 4. Chain Code

16 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 16 4. Chain Code ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการ หา Chain Code ทิศทางในการหา Chain Code

17 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 17 4. Chain Code ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 1 ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 2

18 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 18 4. Chain Code ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 3 ผลลัพธ์จากการหา Chain Code

19 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 19 4. Chain Code ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Chain Code จาก บล็อกตัวอย่าง

20 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 20 4. Chain Code ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Chain Code

21 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 21 5. Cross Horizontal and Vertical Line ทำได้โดยกำหนดเส้นสมมุติทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เพื่อลากผ่านรูปภาพตัวอักษร และให้นับจุดตัดที่เกิดขึ้น

22 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 22 5. Cross Horizontal and Vertical Line

23 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 23 6. Mark Direction ใช้ Mark 4 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบทิศทางของจุด พิกเซล

24 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 24 6. Mark Direction

25 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 25 6. Mark Direction จุดเริ่มต้นที่ใช้ในการค้นหา Direction

26 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 26 6. Mark Direction เปรียบเทียบว่าตรงกับ Mark ไหน จากตัวอย่าง ส่วนที่เปรียบเทียบตรงกับ Mark A ผลลัพธ์ของบล็อกตัวอย่าง

27 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 27 6. Mark Direction ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Mark Direction

28 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 28 7. Horizontal and Vertical Scanning ทำได้โดยกำหนดเส้นสมมุติทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เพื่อลากผ่านรูปภาพตัวอักษร จนกระทั่งพบจุดพิกเซลสี ดำจุดแรก

29 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 29 7. Horizontal and Vertical Scanning

30 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 30 ประสิทธิภาพของคุณลักษณะพิเศษ

31 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร 31 คลิกเพื่อดูประสิทธิภาพทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร. 2 จากงานวิจัย “ การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ด้วย โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ” วิจัยโดย ศิริวัฒน์ ภูขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google