งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

2 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
จากงานวิจัย “การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยแบบออนไลน์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ” วิจัยโดย ศิริวัฒน์ ภูขาว และ พุทธิพงส์ เพ็งประโคน สรุปการหาคุณลักษณะพิเศษได้ดังนี้ การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

3 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้นำคุณลักษณะพิเศษทั้งสิ้น 7 รูปแบบมาใช้ ประกอบด้วย ความหนาแน่นของตัวอักษร ตำแหน่งหัวของตัวอักษร จุดสิ้นสุดของตัวอักษร Chain Code Cross Horizontal and Vertical Line Mark Direction Horizontal and Vertical Scanning การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

4 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
การแบ่งพื้นที่ภาพ (Zone) ตัวอย่างภาพขนาด 16x16 พิกเซล และการแบ่งพื้นที่ภาพ การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

5 1. การหาความหนาแน่นของตัวอักษร
ภาพ “ก” ที่ใช้เพื่อหาความหนาแน่น ความหนาแน่นของแต่ละพื้นที่ภาพ Feature ที่ได้จากการหาความหนาแน่น = 16 Feature Feature ของความหนาแน่นที่ทำการ Normalization การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

6 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร
กำหนดตำแหน่งของพื้นที่ภาพให้เป็น 5 โซน โซนที่ 1 = [z1, z2, z5, z6] โซนที่ 2 = [z3, z4, z7, z8] โซนที่ 3 = [z9, z10, z13, z14] โซนที่ 4 = [z11, z12, z15, z16] โซนที่ 5 = [z6, z7, z10, z11] กำหนดพื้นที่ภาพให้เป็น 5 โซน การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

7 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร
ซึ่งการหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร หาได้จากตำแหน่ง T-Joint ใน 12 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบของ T-Joint การหา T-Joint การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

8 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร
เมื่อพบตำแหน่งของ T-Joint ให้ทำการหาเส้นทางการเดินของ Chain code จะได้เส้นทางการเดินของ Chain code คือ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0} 4 1 2 3 5 7 6 จุดเริ่ม การหา Chain code ทิศทาง Chain code การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

9 2. การหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร
จากภาพ “ข” มีตำแหน่งหัวอยู่ที่โซน 1 Feature ที่ได้จากการหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร = 5 Feature ภาพ “ข” ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งหัวของตัวอักษร การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

10 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร
ซึ่งการหาตำแหน่งสิ้นสุดของตัวอักษร ต้องอาศัย Mask (3x3) เพื่อช่วยในการหา Mask ขนาด 3x3 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

11 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร
โดยพิจารณาตำแหน่งสิ้นสุดจากรูปแบบทั้ง 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ใช้ในการพิจารณาตำแหน่งสิ้นสุด การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

12 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร
Zone 2 ตำแหน่งสิ้นสุดของ Zone 2 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

13 3. การหาจุดสิ้นสุดของตัวอักษร
จากภาพ “ข” มีตำแหน่งสิ้นสุดของตัวอักษรอยู่ที่โซน 2 Feature ที่ได้จากการหาตำแหน่งสิ้นสุดของตัวอักษร = 4 Feature ภาพ “ข” ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งสิ้นสุดของตัวอักษร การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

14 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code Chain Code แบบ 8 ทิศทาง การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

15 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

16 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการหา Chain Code ทิศทางในการหา Chain Code การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

17 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 1 ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 2 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

18 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code ผลลัพธ์จากการหา Chain Code ในรอบที่ 3 ผลลัพธ์จากการหา Chain Code การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

19 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Chain Code จากบล็อกตัวอย่าง การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

20 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
4. Chain Code ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Chain Code การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

21 5. Cross Horizontal and Vertical Line
ทำได้โดยกำหนดเส้นสมมุติทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เพื่อลากผ่านรูปภาพตัวอักษร และให้นับจุดตัดที่เกิดขึ้น การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

22 5. Cross Horizontal and Vertical Line
การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

23 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
6. Mark Direction ใช้ Mark 4 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบทิศทางของจุดพิกเซล การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

24 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
6. Mark Direction การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

25 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
6. Mark Direction จุดเริ่มต้นที่ใช้ในการค้นหา Direction การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

26 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
6. Mark Direction เปรียบเทียบว่าตรงกับ Mark ไหน จากตัวอย่าง ส่วนที่เปรียบเทียบตรงกับ Mark A ผลลัพธ์ของบล็อกตัวอย่าง การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

27 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
6. Mark Direction ผลลัพธ์ที่ได้จากการหา Mark Direction การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

28 7. Horizontal and Vertical Scanning
ทำได้โดยกำหนดเส้นสมมุติทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เพื่อลากผ่านรูปภาพตัวอักษร จนกระทั่งพบจุดพิกเซลสีดำจุดแรก การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

29 7. Horizontal and Vertical Scanning
การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

30 ประสิทธิภาพของคุณลักษณะพิเศษ
การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

31 การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
คลิกเพื่อดูประสิทธิภาพทั้งหมด การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร


ดาวน์โหลด ppt การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google