งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sorting สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ. เลาขวัญ งามประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sorting สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ. เลาขวัญ งามประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sorting สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ. เลาขวัญ งามประสิทธิ์

2 ประเภทของการเรียงลำดับ ข้อมูล Internal Sort แต่ละขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้น หมายถึงเกิดขึ้น ภายใน main memory External Sort กรณีข้อมูลมีจำนวนมาก ไม่สามารถเก็บไว้ภายใน main memory ได้หมด ดังนั้นจะต้องมีข้อมูล บางส่วนเก็บไว้ที่ secondary storage

3 Internal Sort Bubble Sort : O(n 2 ) Selection Sort : O(n 2 ) Insertion Sort : O(n 2 ) Merge Sort : O(n log n) Quick Sort : O(n log n)

4 Bubble Sort Speed: O(n 2 ), extremely slow Space: The size of initial array Coding Complexity: Simple เปรียบเทียบข้อมูลเป็นคู่ที่อยู่ติดกันในแต่ละรอบ การทำงาน หากอยู่ผิดลำดับให้สลับตำแหน่งกัน

5

6 Selection Sort จัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีอยู่ในสัญชาตญาณการจัดเรียง โดยธรรมชาติของมนุษย์ ค้นหาตัวเลขที่มีค่าน้อย / มากที่สุดตั้งแต่ตัวแรกไป จนถึงตัวสุดท้าย สลับตำแหน่งตัวเลขที่มีค่าน้อย / มากที่สุด ใช้จำนวนรอบการทำงานมาก ไม่เหมาะกับการเรียง ข้อมูลที่มีปริมาณมาก

7

8 Insertion Sort เทคนิคการเรียงไพ่ด้วยมือ นำ selection sort มาปรับปรุง แทนที่จะอ่านข้อมูลทุกตัวเพื่อหาค่าน้อย / มากที่สุด ก็จะเปรียบเทียบค่ากับตำแหน่งถัดไปแทน สลับตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

9

10 Quick Sort เป็น divide-and-conquer algorithm (Dijkstra’s algorithm ตัวอย่างของ greedy algorithm) มีการเลือกข้อมูลตัวหนึ่งเรียกว่า Pivot ที่ใช้เป็นตัว แบ่งแยกชุดข้อมูลที่เรามีออกเป็นส่วน คือ ข้อมูลที่ มีค่าน้อยกว่า Pivot และข้อมูลที่มีค่ามากกว่า Pivot เรียงข้อมูลแต่ละส่วนย่อยๆ

11 Quick Sort : Picking the pivot Median-of-Three Partitioning 8, 1, 4, 9, 7, 3, 5, 2, 6, 0 ข้อมูลซ้ายสุด คือ เลข 8 ข้อมูลขวาสุด คือ เลข 0 ข้อมูลตรงกลาง คือ ตำแหน่งที่ (10+1)div 2 คือ เลข 7 ดังนั้น Pivot คือ 7 8, 1, 4, 9, 7, 3, 5, 2, 6, 0

12

13 Merge Sort เป็น divide-and-conquer algorithm เช่นเดียวกับ quick sort แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ แล้วจัดเรียงข้อมูล ส่วนย่อยๆนั้น

14 xSortLab Simulation http://www.cs.iupui.edu/~aharris/n301/alg/tm cm-java-labs/labs/xSortLabLab.htmlhttp://www.cs.iupui.edu/~aharris/n301/alg/tm cm-java-labs/labs/xSortLabLab.html http://www.mwit.ac.th/~jeab/it40206.phphttp://www.mwit.ac.th/~jeab/it40206.php


ดาวน์โหลด ppt Sorting สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ. เลาขวัญ งามประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google