งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Multimedia Krich Sintanakul Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Multimedia Krich Sintanakul Department of Computer Education KMITNB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Multimedia Krich Sintanakul Department of Computer Education KMITNB

2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface มีการพัฒนาการบีบอัดข้อมูลที่ดีขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้กับ Computer ได้มากขึ้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Multimedia

3 นิยาม Multi = Many, Much, Multiple Media = An intervening substance through which something is transmitted or carried on Multimedia

4 Multimedia Component องค์ประกอบของมัลติมีเดีย Interaction Multimedia Sound Video Text Picture

5 Component Multimedia Text ตัวอักษร (ข้อความ) ธรรมดา ตัวอักษรกราฟฟิกส์ มุ่งเน้นการสื่อความหมายที่ภาพทำไม่ได้ ตัวอย่าง

6 Component Multimedia Picture ภาพนิ่ง (Still Picture) –BMP, TIFF, JPEG, PNG, Clipart ภาพเคลื่อนไหว (Animation) –MPEG, AVI, FLI, FLC, MOV, GIF, SWF, MMM

7 Component Multimedia Sound Digital Audio –Wave, AU, AIFF, MP3(MPEG1 Level3) Synthesizer Audio –MIDI

8 Component Multimedia Interaction see,hear Interactive

9 Component Multimedia Video MPEG1(VCD), MPEG2(DVD), MPEG4

10 Multimedia คุณค่าและประโยชน์ เป็นส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง ใช้เป็นแบบจำลองสถานการณ์ หรือแบบฝึก มีภาพประกอบเนื้อหาและปฏิสัมพันธ์ เป็นสื่อที่พัฒนาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและ แก้ปัญหา ผู้ใช้ควบคุมตนเอง มีระบบหลายแนวทางให้ผู้เรียน เข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ สามารถสร้างแรงจูงใจได้ดี

11 Multimedia คุณค่าและประโยชน์(ต่อ) มีสิ่งที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจและเพิ่ม ศักยภาพในวิธีคิด สามารถจัดการด้านเวลาได้ตามความสามารถ การเรียนรู้ของผู้เรียน มีปริมาณข้อมูลมากมายหลายรูปแบบ มีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบผสมผสาน

12 Multimedia ประโยชน์ของมัลติมีเดีย การนำเสนอด้วยมัลติมีเดียสร้างความสนใจได้สูง สร้างการฟี้นคืนความรู้เดิมได้เร็ว การสื่อความหมายชัดเจนกว่าสื่ออื่น ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ใช้เวลาสั้น เกิดความคงทนในการจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าสื่ออื่น ให้สื่อความเหมือนกันทุกครั้ง

13 Multimedia ประโยชน์ของมัลติมีเดีย(ต่อ) เกิดการเรียนรู้แบบส่วนตัว ใช้เป็นเครื่องมือสาธิตเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานระยะยาว แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย สามารถเก็บแหล่งสื่อไว้ที่ศูนย์กลาง และใช้งาน จากทางไกลได้ เช่น Virtual University (VU) e-Learning

14 Multimedia รูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย แบบเส้นตรง (Linear Progression) แบบอิสระ (Perform Hyperjumping) แบบวงกลม (Circular Paths) แบบฐานข้อมูล (Database) แบบผสม (Compound)

15 Linear Progression Multimedia แบบเส้นตรง

16 Perform Hyperjumping Multimedia แบบอิสระ

17 Circular Paths Multimedia แบบวงกลม Menu

18 Database Multimedia แบบฐานข้อมูล Keyword Text Still Picture Animation Sound

19 Compound Multimedia แบบผสม Keyword Text Still Picture Animation Sound

20 Multimedia Domain Multimedia ขอบเขตของมัลติมีเดีย ด้านอุปกรณ์ (Device Domain) ด้านระบบ (System Domain) ด้านการประยุกต์ใช้งาน (Application Domain) ด้านการเชื่อมโยง (Cross Domain)

21 Multimedia Domain Multimedia ขอบเขตของมัลติมีเดีย Documents User interface Programming Abstractions Tools and Applications Database Systems Operating System Communication Systems Computer Technology Audio Device Image Device Data Compression Device Data Storage Device Video AnimationComputer Network Device Application Domain System Domain Device Domain Cross Domain Synchronization

22 Multimedia System Multimedia ระบบมัลติมีเดีย Digital Devices Analog Devices Digital Devices Analog Devices Input DevicesOutput Devices

23 Multimedia Input Device Multimedia อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย Digital Devices –Magnetic Storage Devices –Scanner –CD-ROM –CD Audio –MIDI (Musical Instrument Digital Interface) –Write Once Read Many (WORM) –Erasable Optical –Digital Still Camera –Digital Video Camera (DV)

24 Multimedia Input Device Multimedia อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย Analog Devices –Video Camera (PAL, NTSC, SECAM, HI8) –Video Disc –Microphone –Cassette tape

25 Multimedia Ouput Device Multimedia อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย Digital Devices –Magnetic Storage Devices –Digital Monitor –CD-R, CD-RW –CD Audio –MIDI (Musical Instrument Digital Interface) –Digital Video Camera (DV) –Printer

26 Multimedia Ouput Device Multimedia อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย Analog Devices –Video Recorder (PAL, NTSC, SECAM, HI8) –Analog Monitor –Speaker

27 Multimedia Computer Multimedia มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Microcomputer Monitor Video Board CD-ROM Sound Board Microphone External Speaker Application Software Mouse, Keyboard

28 Multimedia PC Multimedia มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Multimedia PC Marketing Council –MPC Level 1 –MPC Level 2 –MPC Level 3 Release 1.3

29 Multimedia Technology Multimedia เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Microcomputer Technology Screen Technology Data Storage Technology Data Compression Technology Computer Network Technology Software Technology Presentation and Methodology Technique

30 Multimedia Technology Multimedia Microcomputer Technology CPU (Intel MMX, AMD, Cyrix) Mainboard –System Bus –AGP Bus –Controller Sound Board (4 Point, Digital Audio, Dolby Digital 5.1 Channel) Video Board (Video Compression Decoder, Graphic Accelerator, AGP Bus)

31 Multimedia Technology Multimedia Screen Technology CRT (Cathode Ray Tube) –Resolution- Dot Pith –Flat Screen- Frequency –Touch Screen LCD Panel –TFT LCD Panel –Digital Interface (USB V2, IEEE1394) –View angle 3D View Projector (LCD, DLP)

32 Multimedia Technology Multimedia Data Storage Technology Magnetic Storage –Harddisk –Removable Media (Micro Drive, PCMCIA Disk, Zip, Jazz, Click Drive) –DSS Tape, DV Tape Optical Storage –CD-ROM,DVD,MO FLASH Memory –Memory Stick - Compact Flash - Smart Media -Multimedia Card

33 Multimedia Technology Multimedia Data Compression Technology Still Image Compression –JPEG- Gif - Xres Motion Image Compression –MPEG- Intel Indeo- DVI Stream Compression –Sound (AU, Realplayer, MP3) –Video (ShockWave, RealVideo )

34 Multimedia Technology Multimedia Computer Network Technology Local Area Network –ATM Network, GigaBit, FastEthernet, Wireless LAN, Infrared Wide Area Network –ATM, Frame Relay, Modem Technology, ADSL, Lease Line, Satellite WireLess Network –WAP - Buletooth - DirectTV

35 Multimedia Technology Multimedia Software Technology Authoring System –Iconic Programming –Frame Programming –Visual Programming –4GL Programming –Event Driven Programming –Object Oriented Programming

36 Multimedia Technology Multimedia Presentation and Methodology Presentation Tool –Interactive –Synchronization Media –Online Presentation

37 Multimedia Summary Multimedia บทสรุป การใช้คอมพิวเตอร์ในการ Programming เพื่อ Presentation, Management สื่อในรูปแบบ Text, Still Image, Motion Picture, Sound ให้เกิดความ สอดคล้องกันของสารที่สื่อออกมา การนำเสนอ มี 5 รูปแบบ คือ Linear Progression, Perform Hyper-jumping, Circular Paths, Database, Compound

38 Multimedia Summary Multimedia บทสรุป มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ประกอบจากส่วนประกอบ หลายส่วน โดยมี MPC Marketing Council เป็นผู้ กำหนดมาตรฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย ประกอบด้วย Microcomputer, Screen, Data Storage, Data Compression, Computer Network, Software, Presentation and Methodology Technique


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Multimedia Krich Sintanakul Department of Computer Education KMITNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google