งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Multimedia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Multimedia"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Multimedia
Krich Sintanakul Department of Computer Education KMITNB

2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface มีการพัฒนาการบีบอัดข้อมูลที่ดีขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้กับ Computer ได้มากขึ้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Multimedia 271430

3 นิยาม Multimedia Multi = Many, Much, Multiple
Media = An intervening substance through which something is transmitted or carried on 271430

4 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
Multimedia องค์ประกอบของมัลติมีเดีย Component Interaction Multimedia Sound Video Text Picture 271430

5 Multimedia Component Text ตัวอย่าง ตัวอักษร (ข้อความ) ธรรมดา ตัวอย่าง
ตัวอักษรกราฟฟิกส์ มุ่งเน้นการสื่อความหมายที่ภาพทำไม่ได้ ตัวอย่าง ตัวอย่าง 271430

6 Multimedia Component Picture ภาพนิ่ง (Still Picture)
BMP, TIFF, JPEG, PNG, Clipart ภาพเคลื่อนไหว (Animation) MPEG, AVI, FLI, FLC, MOV, GIF, SWF, MMM 271430

7 Multimedia Component Sound Digital Audio Synthesizer Audio
Wave , AU, AIFF, MP3(MPEG1 Level3) Synthesizer Audio MIDI 271430

8 Multimedia Interaction Component Interactive see,hear 271430

9 Multimedia Video Component MPEG1(VCD), MPEG2(DVD) , MPEG4 271430

10 Multimedia คุณค่าและประโยชน์ เป็นส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง
ใช้เป็นแบบจำลองสถานการณ์ หรือแบบฝึก มีภาพประกอบเนื้อหาและปฏิสัมพันธ์ เป็นสื่อที่พัฒนาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ผู้ใช้ควบคุมตนเอง มีระบบหลายแนวทางให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ สามารถสร้างแรงจูงใจได้ดี Multimedia 271430

11 คุณค่าและประโยชน์(ต่อ)
มีสิ่งที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจและเพิ่ม ศักยภาพในวิธีคิด สามารถจัดการด้านเวลาได้ตามความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียน มีปริมาณข้อมูลมากมายหลายรูปแบบ มีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบผสมผสาน Multimedia 271430

12 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
การนำเสนอด้วยมัลติมีเดียสร้างความสนใจได้สูง สร้างการฟี้นคืนความรู้เดิมได้เร็ว การสื่อความหมายชัดเจนกว่าสื่ออื่น ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ใช้เวลาสั้น เกิดความคงทนในการจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าสื่ออื่น ให้สื่อความเหมือนกันทุกครั้ง Multimedia 271430

13 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย(ต่อ)
เกิดการเรียนรู้แบบส่วนตัว ใช้เป็นเครื่องมือสาธิตเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานระยะยาว แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย สามารถเก็บแหล่งสื่อไว้ที่ศูนย์กลาง และใช้งานจากทางไกลได้ เช่น Virtual University (VU) e-Learning Multimedia 271430

14 รูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย
แบบเส้นตรง (Linear Progression) แบบอิสระ (Perform Hyperjumping) แบบวงกลม (Circular Paths) แบบฐานข้อมูล (Database) แบบผสม (Compound) Multimedia 271430

15 Linear Progression แบบเส้นตรง Multimedia 271430

16 Perform Hyperjumping แบบอิสระ Multimedia 271430

17 Circular Paths แบบวงกลม Menu Multimedia 271430

18 Multimedia Database แบบฐานข้อมูล Keyword Text Still Picture Animation
Sound Multimedia 271430

19 Multimedia Compound แบบผสม Text Still Picture Keyword Animation Sound
271430

20 ขอบเขตของมัลติมีเดีย
Multimedia Domain ขอบเขตของมัลติมีเดีย ด้านอุปกรณ์ (Device Domain) ด้านระบบ (System Domain) ด้านการประยุกต์ใช้งาน (Application Domain) ด้านการเชื่อมโยง (Cross Domain) Multimedia 271430

21 ขอบเขตของมัลติมีเดีย
Multimedia Domain ขอบเขตของมัลติมีเดีย Documents Programming Abstractions Application Domain User interface Tools and Applications Multimedia System Domain Database Systems Communication Systems Cross Domain Synchronization Operating System Computer Technology Audio Device Data Compression Device Device Domain Image Device Data Storage Device Video Animation Computer Network Device 271430

22 Multimedia Multimedia System ระบบมัลติมีเดีย Digital Devices
Analog Devices Analog Devices Input Devices Output Devices 271430

23 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย
Multimedia Input Device อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย Digital Devices Magnetic Storage Devices Scanner CD-ROM CD Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Write Once Read Many (WORM) Erasable Optical Digital Still Camera Digital Video Camera (DV) Multimedia 271430

24 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย
Multimedia Input Device อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย Analog Devices Video Camera (PAL, NTSC, SECAM, HI8) Video Disc Microphone Cassette tape Multimedia 271430

25 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย
Multimedia Ouput Device อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย Digital Devices Magnetic Storage Devices Digital Monitor CD-R, CD-RW CD Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Digital Video Camera (DV) Printer Multimedia 271430

26 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย
Multimedia Ouput Device อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย Analog Devices Video Recorder (PAL, NTSC, SECAM, HI8) Analog Monitor Speaker Multimedia 271430

27 มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
Multimedia Computer มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Microcomputer Monitor Video Board CD-ROM Sound Board Microphone External Speaker Application Software Mouse , Keyboard Multimedia 271430

28 มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
Multimedia PC มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ Multimedia PC Marketing Council MPC Level 1 MPC Level 2 MPC Level 3 Release 1.3 Multimedia 271430

29 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Microcomputer Technology Screen Technology Data Storage Technology Data Compression Technology Computer Network Technology Software Technology Presentation and Methodology Technique Multimedia 271430

30 Microcomputer Technology
Multimedia Technology Microcomputer Technology CPU (Intel MMX, AMD, Cyrix) Mainboard System Bus AGP Bus Controller Sound Board (4 Point, Digital Audio, Dolby Digital 5.1 Channel) Video Board (Video Compression Decoder, Graphic Accelerator, AGP Bus) Multimedia 271430

31 Multimedia Multimedia Technology Screen Technology
CRT (Cathode Ray Tube) Resolution - Dot Pith Flat Screen - Frequency Touch Screen LCD Panel TFT LCD Panel Digital Interface (USB V2, IEEE1394) View angle 3D View Projector (LCD, DLP) Multimedia 271430

32 Data Storage Technology
Multimedia Technology Data Storage Technology Magnetic Storage Harddisk Removable Media (Micro Drive, PCMCIA Disk, Zip, Jazz, Click Drive) DSS Tape, DV Tape Optical Storage CD-ROM ,DVD ,MO FLASH Memory Memory Stick - Compact Flash - Smart Media -Multimedia Card Multimedia 271430

33 Data Compression Technology
Multimedia Technology Data Compression Technology Still Image Compression JPEG - Gif - Xres Motion Image Compression MPEG - Intel Indeo - DVI Stream Compression Sound (AU, Realplayer, MP3) Video (ShockWave, RealVideo ) Multimedia 271430

34 Computer Network Technology
Multimedia Technology Computer Network Technology Local Area Network ATM Network, GigaBit, FastEthernet, Wireless LAN, Infrared Wide Area Network ATM, Frame Relay, Modem Technology, ADSL, Lease Line, Satellite WireLess Network WAP - Buletooth - DirectTV Multimedia 271430

35 Multimedia Multimedia Technology Software Technology Authoring System
Iconic Programming Frame Programming Visual Programming 4GL Programming Event Driven Programming Object Oriented Programming Multimedia 271430

36 Presentation and Methodology
Multimedia Technology Presentation and Methodology Presentation Tool Interactive Synchronization Media Online Presentation Multimedia 271430

37 Multimedia Multimedia Summary บทสรุป
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ Programming เพื่อ Presentation, Management สื่อในรูปแบบ Text, Still Image, Motion Picture, Sound ให้เกิดความสอดคล้องกันของสารที่สื่อออกมา การนำเสนอ มี 5 รูปแบบ คือ Linear Progression, Perform Hyper-jumping, Circular Paths, Database, Compound Multimedia 271430

38 Multimedia Multimedia Summary บทสรุป
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ประกอบจากส่วนประกอบหลายส่วน โดยมี MPC Marketing Council เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย ประกอบด้วย Microcomputer, Screen, Data Storage, Data Compression, Computer Network, Software, Presentation and Methodology Technique Multimedia 271430


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Multimedia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google